English   Danish

2019/2020  DIP-DFINO1031U  Derivatives

English Title
Derivatives

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Søren Ulrik Plesner - Institut for Finansiering (FI)
Kontaktinformation: hdf@cbs.dk
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 27-06-2019

Relevante links

Læringsmål
De studerende opnår en forståelse for, at der findes et utal af forskellige risici,
som påvirker de finansielle beslutninger, herunder markedsrisiko (rente- og
kursrisiko). De studerende tilegner sig den nødvendige viden til selvstændigt
at være i stand til i en konkret kontekst at kunne identificere og kvantificere
sådanne finansielle risici.

De studerende opnår en dyb og detaljeret indsigt i de mest anvendte
finansielle derivater, samt værdiansættelsen heraf; herunder specifikt for hvert
enkelt derivat:

1. Forstå opbygningen af og formål med det enkelte derivat.
2. Kunne opstille derivatets cashflow.
3. Kunne værdiansætte derivatet, samt forstå og forklare argumenter bag
metoden hertil.
4. Kunne værdiansætte derivatet i tiden efter indgåelse og ved ændringer af markedsvilkår.

De studerende opnår et fuldstændigt overblik over, hvordan ændringer i markedsmæssige faktorer påvirker værdiansættelsen af det enkelte derivat. Dette både kvantitativt og kvalitativt.

Det er et selvstændigt mål, at de studerende opnår en betydelig grad af overblik over, hvordan finansielle risici påvirker finansielle beslutninger og det økonomiske resultat. De skal have en forståelse for detaljen således at deres færdigheder gør dem i stand til at se vigtigheden i at kunne beregne risici og optimale afdækningsmuligheder med 2 decimaler. Sans for detaljen er afgørende, da selv små regnefejl kan have meget betydelige økonomiske konsekvenser, hvis der er tale om beløbsmæssigt store porteføljer.
  • De studerende bliver med ovenstående indsigt i de mange typer af finansielle derivater, der findes, i stand til med valg af hensigtsmæssige finansielle derivater at kunne iværksætte en konkret afdækning af forskellige finansielle risici.
  • De studerende vil endvidere ved ændringer af markedsvilkår, samt ved ændringer af værdien eller omfanget af de ved indgåelsen identificerede finansielle risici, i tiden fra indgåelse og frem til udløb af afdækningsinstrumentet, kunne værdiansætte den samlede portefølje samt være i stand til at foretage en evt. hensigtsmæssig justering af afdækningsinstrumentet.
  • I tilfælde af sidstnævnte vil de studerende være i stand til at beregne de økonomiske konsekvenser af en sådan justering i afdækningsinstrumentet.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes: 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
Der stilles i løbet af semesteret 5 online quizzer, der hver består af en række multiple choice spørgsmål. Disse online quizzer udgør tilsammen den obligatoriske aktivitet i faget, der skal godkendes før man kan indskrives til eksamen. Godkendelse forudsætter, at mindst 75% af de stillede spørgsmål er besvaret korrekt. Spørgsmålene besvares individuelt.

Såfremt disse quizzer ikke godkendes samlet, gives den studerende mulighed for at deltage i en afsluttende multiple choice quiz, der skal godkendes, for at man kan indskrives til eksamen. Godkendelse forudsætter, at mindst 75% af de stillede spørgsmål er besvaret korrekt.
Prøve/delprøver
Derivatives:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
  • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
  • Oversættelsesordbøger i papirformat
Den studerende har adgang til
  • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Mundtlig syge-/omprøve:
Der trækkes et eller flere spørgsmål i centrale dele af pensum. Spørgsmålene besvares mundligt med anvendelse af relevante illustrationer, formler mv. I forlængelse heraf stilles spørgsmål i andre centrale dele af pensum. Karakteren fastsættes ud fra en helhedsvurdering af, i hvor høj grad besvarelsen opfylder fagets samlede læringsmål.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Derivatives er et metode- og teknikfag, hvor målsætningen er at give de

studerende en dyb og detaljeret indsigt i de mest anvendte finansielle

derivater. Der gives en grundig indsigt i formål, opbygning samt

værdiansættelse af hvert enkelt derivat. I denne sammenhæng sættes de

studerende desuden i stand til at kunne anvende derivaterne til afdækning af

såvel nationale som internationale finansielle markedsrisici. De studerende vil med faget derfor være i stand til at forstå såvel opbygningen som anvendelsen af en bred vifte af finansielle instrumenter.

 

Som grundlag for udvikling af de studerendes generelle og specifikke

kompetencer indgår følgende problemstillinger og fag-/teoriområder:

Forståelse af finansielle risici, strategi for risikostyring, samt hedging.

Introduktion til pengemarkedsinstrumenter. Finansielle produkter, herunder:
 

1. Forwards og futures (aktier, indeks, valuta og råvarer).

2. FRA.

3. Swaps.

4. Optioner (Black & Scholes)

a. Aktie-, indeks- og rente- og valutaoptioner

b. Eksotiske optioner og strukturerede obligationer
c. Medarbejderoptioner

5. Kreditderivater (CDS'er)

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online elementer.

På 1. semester er der 8 timer ugentligt i 15 uger samt et antal øvelsestimer. Undervisningen i faget Derivatives dækker cirka 1/3 af semesteret, og den gennemføres ved forelæsninger. I disse skabes et overblik over fagets teori kombineret med praktiske problemstillinger. Forelæsningerne understøttes af en antal videoer, som kan benyttes til repetition.

Hertil kommer et antal øvelser inden for faget. Der stilles løbende i semesteret et antal online quizzes, der samlet udgør en obligatorisk aktivitet.
Feedback i undervisningen
1) Digitalt med hurtige "concept checks" via PC eller Smartphone (SOCRATIVE eller LEARN). Der bliver tale om små, hurtige multiple choice spørgsmål, hvor den studerende får øjeblikkelig feedback, og hvor underviser kan følge med og identificere "trouble spots"

2) Hold-feedback (ved næste forelæsning) med hurtig gennemgang af trouble spots evt. i form af korte videoer

3) Par-vis feedback på små, frivillige hjemmeopgaver, som "byttes" med medstuderende og rettes/kommenteres af medstuderende ud fra vejledende løsning

3) Individuelt feedback på ovenævnte opgaver eller andet efter behov (efter undervisningen eller under særskilt træffetid)
Studenterarbejdstimer
Skemalagt forelæsninger 40 timer
Skemalagte øvleser 10 timer
Forberedelse inkl. eksamen 87,5 timer
Foreløbig litteratur

John C. Hull: Fundamentals of Futures and Options Markets GLOBAL EDITION (8th Edition), Pearson, 2016.

 

Forelæsningnotater, slides og artikler lægges på Canvas. 

Sidst opdateret den 27-06-2019