English   Danish

2019/2020  DIP-DFIRO1000U  Investeringsrådgivning

English Title
Investment Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Allan Lorentzen - Institut for Finansiering (FI)
  • Jesper Mikuta Frederiksen - Institut for Finansiering (FI)
Kontaktinformation: hdfr@cbs.dk
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 26-06-2019

Relevante links

Læringsmål
Fagets mål at give den studerende indblik i række finansielle aktiver, som kunne være interessante for en kunde. Heri indgår stor forståelse for sammenhængen mellem risiko og afkast.

Den studerende skal have viden om aktivers afkast- og risici karakteristika, forskellige metoder til opgørelse heraf, samt kunne danne porteføljer af finansielle aktiver og passiver. Den studerende skal have viden om de forskellige typer finansielle aktiver herunder aktier, obligationer, investeringsbeviser, forsikringsporteføljer samt de mest almindelige varianter af disse. Den studerende skal have viden om de mange forskellige typer finansielle risici. Den studerende skal have viden om forskellige finansielle instrumenter eksempelvis swaps, futures, optioner m.v. Den studerende skal have viden om forskellige porteføljeteorier. Den studerende skal være kvalificeret til at forstå og analysere en finansiel problemstilling med brug af de ovennævnte begreber. Den studerende skal være kvalificeret til at kunne analysere investeringsstrategier og sammensætning af en optimal portefølje. Den studerende skal være kvalificeret til at anlægge en likviditetssynsvinkel på en porteføljeproblemstilling.

Den studerende skal have kompetencer til at formidle viden og analyser inden for fagets område til en bred kreds af kunder, samt have kompetencer til at udarbejde en investeringsstrategi og hermed sammensætning af portefølje med udgangspunkt i kundekarakteristika.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes: 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
Der stilles i løbet af semesteret 8 online quizzes, der hver består af en række multiple choice spørgsmål. Disse online quizzes udgør tilsammen den obligatoriske aktivitet i faget, der skal godkendes, før man kan indskrives til eksamen. Godkendelse forudsætter, at mindst 75 % af de stillede spørgsmål er besvaret korrekt. Spørgsmålene besvares individuelt.

Såfremt disse quizzes ikke godkendes samlet, gives den studerende mulighed for at deltage i en afsluttende multiple choice quiz, der skal godkendes for, at man kan indskrives til eksamen. Godkendelse forudsætter, at mindst 75 % af de stillede spørgsmål er besvaret korrekt.
Prøve/delprøver
Investeringsrådgivning:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
  • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
  • Oversættelsesordbøger i papirformat
Den studerende har adgang til
  • IT-basispakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Mundtlig syge-/omprøve:

Der trækkes et eller flere spørgsmål i centrale dele af pensum. Spørgsmålene besvares mundligt med anvendelse af relevante illustrationer, formler mv. I forlængelse heraf stilles spørgsmål i andre centrale dele af pensum. Karakteren fastsættes ud fra en helhedsvurdering af, i hvor høj grad besvarelsen opfylder fagets samlede læringsmål.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget indeholder en række klassiske finansielle emner og rummer indlæring i de basale finansielle kalkulationer, rentebegreber og rentestruktur. Fagets teoretiske grundstamme er den klassiske porteføljeteori med sammenhængen mellem afkast og risiko, og herunder teorierne om de efficiente markeder. Aktier, investering i aktier og aktievurderingsmodeller indgår. Investering i obligationer, de forskellige obligationstyper, og risikomål for obligationer behandles. Endelig indgår derivater som futures, forwards, optioner og swaps bl.a. med henblik på at analysere konverteringer.

Det er en direkte forskningsbaseret undervisning på grundlag af et stillet pensum, der løbende ajourføres.

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online elementer.

På 1. semester er der 6 timer ugentligt i de første 7 uger og herefter 4 timer ugentligt i de resterende 8 uger og et antal øvelsestimer.

Undervisningen i faget Investeringsrådgivning dækker cirka 2/3 af semesteret, og den gennemføres ved forelæsninger. I disse skabes et overblik over fagets teori kombineret med praktiske problemstillinger.

Der stilles løbende i semesteret et antal online quizzes, der samlet udgør en obligatorisk aktivitet.
Feedback i undervisningen
Feedback gives på de løbende online quizzes, som der samles op på i klassen. Desuden gives feedback gennem den dialogbaserede undervisning.
Studenterarbejdstimer
Skemalagt forelæsninger og øvelser 91 timer
Forberedelse inkl. eksamen 184 timer
Sidst opdateret den 26-06-2019