English   Danish

2019/2020  DIP-DFIRO1003U  Den finansielle virksomheds risikostyring

English Title
Risk Management of Financial Firms

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Jørgen Just Andresen - Institut for Finansiering (FI)
Kontaktinformation: hdfr@cbs.dk
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 26-06-2019

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal have indgående viden om de forskellige risici, som en finansiel virksomhed er udsat for, og hvilke muligheder og redskaber for risikostyring og afdækning af risiko der eksisterer.
Den studerende skal have viden om de love og regler, nationale såvel som internationale, der regulerer finansielle virksomheders operationer.

Den studerende skal have viden om hovedprincipperne for kapitaldækning og performancemåling i finansielle virksomheder.

Den studerende skal være kvalificeret til at kunne foretage værdiansættelser af balanceposter baseret på forskellige modeller.

Den studerende skal være kvalificeret til at gennemføre beregninger af risici med henblik på, at en række styringsværktøjer såsom finansielle instrumenter kan bringes i anvendelse.

Den studerende skal have kompetencer til at vurdere hvilke teorier, modeller, værktøjer m.v., der synes mest relevante i den konkrete situation.

Den studerende skal have kompetencer til at vurdere hensigtsmæssigheden af en konkret organisatorisk forankring af risikostyringsfunktionen.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes: 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
Der stilles i løbet af semesteret 5 online quizzes, der hver består af en række multiple choice spørgsmål. Disse online quizzes udgør tilsammen den obligatoriske aktivitet i faget, der skal godkendes, før man kan indskrives til eksamen. Godkendelse forudsætter, at mindst 75 % af de stillede spørgsmål er besvaret korrekt. Spørgsmålene besvares individuelt.

Såfremt disse quizzes ikke godkendes samlet, gives den studerende mulighed for at deltage i en afsluttende multiple choice quiz, der skal godkendes for, at man kan indskrives til eksamen. Godkendelse forudsætter, at mindst 75 % af de stillede spørgsmål er besvaret korrekt.
Prøve/delprøver
Den finansielle virksomheds risikostyring:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
  • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
  • Oversættelsesordbøger i papirformat
Den studerende har adgang til
  • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Mundtlig syge-/omprøve:

Der trækkes et eller flere spørgsmål i centrale dele af pensum. Spørgsmålene besvares mundligt med anvendelse af relevante illustrationer, formler mv. I forlængelse heraf stilles spørgsmål i andre centrale dele af pensum. Karakteren fastsættes ud fra en helhedsvurdering af, i hvor høj grad besvarelsen opfylder fagets samlede læringsmål.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

De forskellige finansielle virksomheder og deres opgaver behandles tillige med deres rolle i samfundsøkonomien. Centralbankens rolle såvel som reguleringen af de finansielle institutioner medinddrages. 

Der lægges særlig vægt på de forskellige typer risici: renterisiko, markedsrisiko, kreditrisiko, operationel risiko og likviditetsrisiko, såvel som på disse risicis samspil. Styringen af risici ved overvågning (fx stress tests), afdækning og direkte reduktion heraf indgår endelig med væsentlig vægt. 

Der er tale om forskningsbaseret undervisning ud fra et stillet pensum, der løbende ajourføres.

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online elementer.

På 2. semester er der 8 timer ugentligt i 15 uger samt et antal øvelsestimer. Undervisningen i faget Den finansielle virksomheds risikostyring dækker cirka 1/3 af semesteret, og den gennemføres ved forelæsninger. I disse skabes et overblik over regelsættet omkring den finansielle virksomheds risikostyring, fagets teorier kombineret med praktiske problemstillinger.

Der stilles i semesteret en obligatorisk godkendelsesopgave, og denne opgave gennemgås efterfølgende i øvelsesforløbet.

Der stilles løbende i semesteret et antal online quizzes, der samlet udgør en obligatorisk aktivitet.
Feedback i undervisningen
I forbindelse med faget vil der løbende blive lavet øvelser på klassen, hvor de studerende har mulighed for at teste deres viden.
Studenterarbejdstimer
Skemalagt forelæsninger og øvelser 44 timer
Forberedelse inkl. eksamen 93,5 timer
Sidst opdateret den 26-06-2019