English   Danish

2019/2020  DIP-DHDVV1001U  Avanceret Fixed Income og Derivater

English Title
Advanced Fixed Income and Derivatives

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Søren Ulrik Plesner - Institut for Finansiering (FI)
Studieadministrationen for HDF: hdf@cbs.dk
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 02-04-2019

Relevante links

Læringsmål
Ved eksamen skal den studerende være i stand til at:

- Redegøre for teorien for de behandlede metoder til estimation af rentestrukturen, risikoneutral prisfastsættelse, stokastiske processer,samt for de behandlede metoder til prisfastsættelse af afledte aktive.

- Anvende de behandlede metoder til at estimere rentestrukturen i konkrete eksempler og i forlængelse heraf beregne relevante risikonøgletal for obligationer og anvende dette til immunisering.

- Anvende de behandlede metoder til prisfastsættelse af afledte aktiver i konkrete eksempler.

Faget fokuserer på den praktiske anvendelse af og implementering af teori og er centreret om gennemgang af regnearkseksempler og løsning af regnearksopgaver. Den studerende vil på denne måde opnå solide færdigheder i løsning af en række typer praktiske opgave ved anvendelse af regneark.

I forlængelse af den praktiske anvendelse af teori vil den studerende også opnå kompetencer i forhold til vurdering af fordele og ulemper ved konkrete løsningsmuligheder.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Gode, matematiske/statistiske kundskaber og en vis erfaring med brug af Excel til løsning af finansielle problemstillinger.
Prøve/delprøver
Avanceret Fixed Income og Derivater:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Mundtlig syge-/omprøve:
Der trækkes et eller flere spørgsmål i centrale dele af pensum. Spørgsmålene besvares mundligt med anvendelse af relevante illustrationer, formler mv. I forlængelse heraf stilles spørgsmål i andre centrale dele af pensum. Karakteren fastsættes ud fra en helhedsvurdering af, i hvor høj grad besvarelsen opfylder fagets samlede læringsmål.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget indeholder følgende hovedpunkter:

 • Prisfastsættelse af obligationer
  - Rentestrukturteori og estimation af rentestruktur (bootstrapping, polynomier og lineær programmering)
  - Risikomål og risikostyring (immunisering)
   
 • Modellering af usikkerheden i renter, aktiekurser, råvare- og
  energipriser samt vejret ved velvalgte stokastiske processer
   
 • Prisfastsættelse af afledte aktiver:
  - Risikoneutral prisfastsættelse
  - renteoptioner og  optioner på obligationer og aktier
  - Eksotiske optioner
  - Numeriske metoder (binomialmodellen og Monte Carlo
  simulation)
  - Energi, råvare og vejrderivater
Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online elementer.

Undervisningen vil veksle mellem egentlig forelæsninger, praktiske opgaver der løses i Excel og en fælles diskussion af løsningen på disse praktiske opgaver.
Feedback i undervisningen
Der arbejdes løbende med små opgaver i kurset og de studerende modtager feedback herpå.
Studenterarbejdstimer
Skemalagt forelæsninger og øvelser 40 timer
Forberedelse inkl. eksamen 97,5 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningsdage og tidspunkt:
 

 • Lørdag kl. 8.55-12.25 i ugerne 36, 37, 39, 41, 45, 46, 48, 49
 • Lørdag kl. 12.35-16.05 i ugerne 43, 50
Foreløbig litteratur

 

(1) Hull, J. C.: Options, Futures, and Other Derivatives, Global Edition, 9. udgave 2017.

(2) Forelæsningsnoter, artikler, regnearkseksempler mv. vil blive lagt op på Canvas.

 

Sidst opdateret den 02-04-2019