English   Danish

2019/2020  DIP-DHDVV1002U  Avanceret Porteføljeteori

English Title
Advanced Portfolio Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Niels Henrik Pedersen - Institut for Finansiering (FI)
Kontaktinformation: hdf@cbs.dk
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 02-04-2019

Relevante links

Læringsmål
Det er målet at opnå viden om bl.a. følgende:

- Hvordan risiko og afkast i porteføljer kan måles og styres.
- Optimering af risikojusteret afkast og nytte
- Kunne foretage en hensigtsmæssig performanceanalyse
- Redegøre for de væsentligste prismodeller samt teste hvorvidt modellerne finder støtte i emperien

- Svagheder og styrker ved traditionelle porteføljemodeller, herunder hvordan modelusikkerheden kan adresseres og mindskes.

- Metoder til at vurdere performance og modelstabilitet.

- Styrker og svagheder ved downside risikomål.

- Metoder til at fastlægge porteføljeforvaltningen i pensionsselskaber.

- Metoder til at analysere og modellere dynamiske porteføljestrategier.

Det er målet at den studerende efter studiet skal kunne forstå og diskutere porteføljerisiko, optimeringskriterier samt være i stand til at evaluere porteføljestrategier. Den studerende skal også være i stand til ud fra empiriske data at analysere relevante porteteoretiske problemstillinger.

Den studerende vil efter gennemførelse af kurset:

- Kunne analysere porteføljerisiko i store porteføljer.

- Sammensætte optimale porteføljer ud fra valgte optimeringskriterier samt forudsætninger om data.

- Diskutere og analysere forskellige former for performancemåling.

- Vurdere og analysere typiske porteføljestrategier.
Prøve/delprøver
Avanceret Porteføljeteori:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
  • Lommeregner efter eget valg
  • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
  • Adgang til Canvas
  • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Til ordinær eksamen vil de studerende få adgang til et dataark (Excel-fil) i Digital Eksamen, som er et supplement til eksamensteksten.

 

Mundtlig syge-/omprøve:
Der trækkes et eller flere spørgsmål i centrale dele af pensum. Spørgsmålene besvares mundligt med anvendelse af relevante illustrationer, formler mv. I forlængelse heraf stilles spørgsmål i andre centrale dele af pensum. Karakteren fastsættes ud fra en helhedsvurdering af, i hvor høj grad besvarelsen opfylder fagets samlede læringsmål.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Indikativt indhold

1. Beregning af efficiente rand ved hjælp af matrix-regning, når
    porteføljen indeholder mange aktiver.
2. Metoder til at finde stabile kovariansmatriser, tidsvarierende volatilitet.
3. Optimeringskriterier, herunder forventet nytte, safety-first, optimering under bi-betingelser ved hjælp af excell
4. Prismodeller, herunder CAPM, APT
5. Performancemåling

6. Behavioral Finance
7. Value at Risk, Tail-VaR.87. ALM i pensionskasser.
8. Dynamiske Porteføljestrategier, simulering af strategier over tid.

9.Risk Parity og faktormodeller

10. Vurdering af hedge fonde

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online elementer.

Undervisningen vil i vid udstrækning blive baseret på gennemgang af opgaver. Det forudsættes, at den studerende regner opgaverne hjemme inden gennemgangen.
Feedback i undervisningen
Der stilles opgaver som regnes hjemme og gennemgås i timerne. Endvidere vil der i timerne blive stillet opgaver, som løses i grupper eller enkeltvis og herefter gennemgås kollektivt.
Studenterarbejdstimer
Skemalagt forelæsninger og øvelser 40 timer
Forberedelse inkl. eksamen 97,5 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningsdage og tidspunkt:

 

  • Onsdag kl. 19.00-20.40 i ugerne 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49
  • Lørdag kl. 8.55-12.25 i ugerne 35, 38, 44, 47, 50
Sidst opdateret den 02-04-2019