English   Danish

2019/2020  DIP-DHDVV1003U  Mergers & Acquisitions and Valuation

English Title
Mergers & Acquisitions and Valuation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Palle Nierhoff - Institut for Finansiering (FI)
Studieadministrationen for HDF: hdf@cbs.dk
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 02-04-2019

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal have en viden om de centrale teorier, begreber og metoder inden for fagets emneområder. Den studerende skal have en viden og forståelse for teorier og modeller til selvstændigt at kunne identificere problemstillinger og deres afgrænsning, gennemføre analyser og beregninger ved selvstændig udvælgelse og anvendelse af det teoretisk fundament for faget og kunne vurdere og fortolke de fundne resultater.

De studerende skal selvstændigt kunne anvende fagets teorier, modeller og metoder på teoretiske problemstillinger i forhold til en konkret virksomhed og herunder gennemføre en værdiansættelse af virksomheden.

De studerende skal opnå kompetencer til at gennemføre analyser og beregninger inden for fagets emneområder samt på en selvstændig måde vurdere og fortolke de fundne resultater samt uddrage et beslutningsgrundlag og en konklusion på basis af de gennemførte analyser og beregninger.

Den studerende skal kunne formidle viden og analyser mv. inden for fagets område samt kunne deltage og bidrage ved løsning og drøftelse af konkrete opgaver inden for faget områder.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det er en fordel at have forudgående kendskab til regnskabsanalyse og Corporate Finance svarende til HD 2. del finansiering.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes: 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
Aflevering af VærdiansættelsesRapport.
En godkendt rapport er en forudsætning for at kunne indstilles til eksamen.

Mundtlige fremlæggelser mv.
De studerende deltager i "forhandlingsrunder" i sammenhæng med VærdiansætttelsesRapporten.
Deltagelsen bedømmes ikke.
Prøve/delprøver
Mergers & Acquisitions and Valuation:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-3
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
1 studerende: Max.20 sider
2 studerende: Max. 25 sider
3 studerende: Max. 30 sider
Opgavetype Rapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Studerende kan deltage i syge-/omprøve under forudsætning af::
1) Godkendt obligatorisk godkendelsesopgave - Rapporten
2) Syg ved ordinær eksamen
3) Ikke bestået ved ordinær eksamen
Beskrivelse af eksamensforløbet

Det er muligt at skrive det skriftlige produkt individuelt eller i grupper af 2-3 studerende.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

I faget arbejdes med gruppestørrelse på 1-3 studerende.


Fagets centrale emneområder:
 

 • Strategisk analyse
 • Regnskabsanalyse
 • Analyse af regnskabskvaliteten
 • Reformulering af balance og resultatopgørelse til analysebrug
 • Analyse af egenkapitalen og pengestrømsopgørelsen
 • Rentabilitetsanalyse
 • Vækstanalyse
 • Fastlæggelsen af value drivers
 • Udarbejdelse af budget
 • Likviditetsberegning og værdiskabelse
 • Fastlæggelse af afkastkravet til den investerede kapital
 • Metoder og modeller til værdiansættelse
 • Følsomhedsberegninger
 • Mergers and Acquisitions

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online elementer.

• Fagets gennemføres med 40 timers undervisning på 3. semester.

• Undervisningen foregår som overbliksforelæsninger, plenumdiskussion med inddragelse af case og øvelsesopgaver.

• Virksomhedspræsentationer på CBS af den virksomhed som indgår i VærdiansættelsesRapporten.

* Foredrag af person med kendskab til virksomheden, branchen eller fagligt relevant emne. I tidligere år har det været en aktieanalytiker.

• De studerende opdeles i grupper og udarbejder en værdiansættelse i form af en rapport vedr. den virksomhed, som blev præsenteret på CBS.

• Rapporten indgår i et forhandlings- og rollespil mellem grupperne.

• Rapporten afleveres efterfølgende som en obligatorisk godkendelsesopgave til bedømmelsen godkendt/ ej godkendt.
Feedback i undervisningen
Der gives ikke en generel feedback på den obligatoriske godkendelsesopgave (Rapporten).

Ikke godkendte godkendelsesopgaver modtager feedback mhp. ombearbejdelse.
Studenterarbejdstimer
Skemalagt forelæsninger og øvelser 40 timer
Forberedelse inkl. eksamen 97,5 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningsdage og tidspunkt:

 

 • Tirsdag kl. 19.00-20.40 i ugerne 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45
 • Tirsdag kl. 17.10-18.50 i uge 49
 • Tirsdag kl. 17.10-20.40 i ugerne 46, 47, 48, 50
 • Lørsdag kl. 12.35-16.05 i uge 47
Foreløbig litteratur

Ole Sørensen: "Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang".

Gjellerup. 5. udgave, 2017. ISBN 978-87-13-05066-6.

Kap.: 2, 3., 4, 5, 6, 9,11 

(Øvrige kapitler indgår i det obligatoriske kursus: "Skat & Regnskabsanalyse" på HD Finansiering. Såfremt der ændres på dette pensum, vil det have betydning for anvendelse af bogen af Ole Sørense).

 

Tim koller, Marc Goedhart & David Wessels: "Valuation".

Wiley. 6 udgave, 2015. ISBN 978-1-118-87373-1.

Kap.: 1-17, 27.

 

 

Sidst opdateret den 02-04-2019