English   Danish

2019/2020  DIP-DHDVV4002U  International forhandling (Online)

English Title
International Negotiation (Online)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Christian Warming - Institut for Organisation (IOA)
Administrativ kontakt: hdib@cbs.dk
Primære fagområder
 • Globalisering og international virksomhed/Globalisation and international business
Undervisningsformer
 • Online undervisning
Sidst opdateret den 27-06-2019

Relevante links

Læringsmål
 • have viden om den globale leders virke i interkulturel sammenhæng
 • have viden om begreberne kultur og interkulturel kommunikation
 • have indsigt i teorier og modeller om international forhandling
 • have viden om forhandlingsstrategier i interkulturel kontekst
 • identificere og analysere komplekse forhandlingssituationer og efterfølgende tilpasse relevante forhandlingsstrategier til specifikke, interkulturelle forhold
 • analysere etiske spørgsmål i internationale forretningsforhandlinger
 • selvstændigt vurdere og bygge bro over forskellige kulturelle forskelle i internationale forhandlinger, specielt i asiatisk sammenhæng
 • at identificere og gennem forhandling nå mulige fælles mål i interkulturelle forhandlinge
Prøve/delprøver
International forhandling (online):
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Rapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til selvstændigt at kunne gennemføre ledelsesmæssige, internationale forhandlinger i en stadig mere global verden.

I nutidens globaliserede verden, hvor såvel chefer for multinationale selskaber som mellemledere i smv’er som en stadig større del af deres virke rejser, udstationeres og forhandler med udenlandske leverandører, kunder, samarbejdspartnere og myndigheder, kræves et stadig mere ”globalt mindset” og interkulturel forståelse som forudsætning for lederens evne til succesfuldt at kunne analysere og gennemføre de internationale forhandlinger, som i dag er blevet en del af lederens hverdag. Succesfulde, internationale forhandlinger kræver desuden ledelsesmæssige evner til præcis at kunne vurdere og bedømme de individuelle forhandlingssituationer og gennem rette tiltag styre forhandlingerne mod et for begge parter acceptabelt resultat.
 
Kurset giver således indledningsvis den studerende viden om den globale leders virke i interkulturel sammenhæng og gennemgår begreber som ”globalt mindset”, MBI-modellen og ”cultural intelligence”. Dernæst diskuteres interkulturel kommunikation, og der ses på kulturdimensionen i internationale forhandlinger.
Efter en gennemgang af de enkelte elementer i international forhandling med tilhørende relevante forhandlingsmetoder, strategier og teorier fokuseres i separate forelæsninger med tilhørende cases på internationale forhandlinger med asiatiske lande som Kina, Indien, Japan og visse sydøstasiatiske lande. Afslutningsvis opsummeres de centrale koncepter i international forhandling, og der fokuseres på fordelene ved langsigtede win-win forhandlingsløsninger.

Beskrivelse af undervisningsformer
I forbindelse med kursets gennemførelse får den studerende mulighed for at deltage i ugentlige online forelæsninger samt adgang til en serie pointebaserede videoer relateret til kursusmaterialet. Den studerende får endvidere mulighed for, gennem øvelser og opgaver, løbende at arbejde med og videreformidle kursets materiale til dennes medstuderende. Der tilstræbes et aktivt undervisningsforløb hvor den studerende løbende kan forvente og naturligvis aktivt må bidrage til feedback. Samtidig tilbydes vejledning gennem kursets online coaches.
Feedback i undervisningen
Underviseren vil give generel feedback i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning AC+ andre aktiviteter 21 timer
Forberedelse 66 timer
Eksamensopgave 50 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningen ligger på tirsdage i uge 34 - 40.

Aflevering af skriftlig opgave uge 42.

 

 

Foreløbig litteratur
 
Litteratur.
Falcão, H: Value Negotiation-How to finally get the win-win right, Pearson 2010
Udvalgte artikler, videoklip og cases.
Supplement literature: Udvalgte sider fra:
Kumar,R. and Worm, V: International Negotiation in China and India – A Comparison of the Emerging Business Giants.Palgrave Macmillan (22 Nov 2011)
Henry W.Lane, Martha L.Maznevski m.fl.. International Management Behavior, kap 1-3 (Global mindset, MBI-model), Wiley
Brett, J.: Negotiating Globally, Jossey-Bass, Wiley 2007
Ghauri and Usunier: International Business Negotiation
Sidst opdateret den 27-06-2019