English   Danish

2019/2020  DIP-DHDVV4003U  International projektledelse

English Title
International Project Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Kristian Sørensen - Department of International Economics, Governance and Business (EGB)
Administrativ kontakt: hdib@cbs.dk
Primære fagområder
 • Globalisering og international virksomhed/Globalisation and international business
 • Ledelse/Management
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 02-04-2019

Relevante links

Læringsmål
 • Forstå hvordan international projektledelse indgår i implementeringen af en virksomheds internationale strategi og gennemførelse af forandringsledelse i en globaliseret verden.
 • Have viden om og være i stand til at anvende begreber, teorier, modeller og metoder forbundet med international projektledelse.
 • Have indsigt i forskellige tekniske redskaber og værktøjer i international projektledelse.
 • Kunne identificere, definere, analysere og vurdere international projektledelse i forhold til virksomhedens organisationsstrategi og organisationskultur.
 • Kunne analysere risikoafdækning og anvende værktøjer og teknikker til at prioritere risici samt vurdere forskellige internationale projektstrukturer.
 • Kunne anvende planlægningsværktøjer, monitorerings- og kontrolværktøjer, projektledelsesmodeller, kommunikationsmodeller og samordningsmodeller i projektledelsescyklussen.
 • Selvstændigt være i stand til at præsentere, kritisk vurdere og anvende teorisammenhænge og begreber gennemgået på kurset.
 • Være i stand til at formidle beslutningsgrundlag, løsningsmodeller og brug af teknikker og værktøjer i ledelse af internationale projekter i en virksomhed eller organisation.
 • Være i stand til at redegøre for cases i international projektledelse og organisere international projektledelse i en konkret virksomhedssammenhæng.
Prøve/delprøver
International projektledelse:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Individuel synopsis 8 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende afleveret det skriftlige produkt til den ordinære eksamen, men er syg til den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af det oprindelige produkt.

Hvis den studerende ikke har afleveret det skriftlige produkt på grund af sygdom til ordinær eksamen, skal den studerende udarbejde et produkt og deltage i den efterfølgende mundtlige sygeprøve på basis af dette.

Er den studerende ikke-bestået efter den mundtlige prøve, kan den studerende vælge at indlevere et nyt, et forbedret eller det samme produkt og på den baggrund deltage i den mundtlige omprøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Veludført international projektledelse er en vigtig forudsætning for danske virksomheders succes på både nye og eksisterende globale markeder. Virksomhederne skal konstant være i stand til at udvikle deres produkter i takt med den skærpede globale konkurrence og den stadig hastigere teknologiske forandringsproces. Dette kræver på samme tid en behændig ledelsestilgang med parathed til at gennemføre ændringer i virksomhedens projekter og en præcis styring af internationale projekter gennem stadig mere detaljerede og solide planer.
 

Faget giver en praktisk indføring i begreber, teorier og metoder for international projektledelse som et middel til at implementere en virksomheds internationale strategi og gennemføre forandringsledelse i en globaliseret verden.  Faget forener på denne måde flere faglige tilgange.
 

Faget tager udgangspunkt i placeringen af international projektledelse i et overordnet organisatorisk perspektiv baseret på en selvstændig begrebsanalyse og generel projektledelsesteori, som gør det muligt at definere de særlige karakteristika og succeskriterier ved international projektledelse. 
 

Undervisningens indhold er bygget op omkring otte hovedtemaer:

 

 1. Sikring af det internationale projektets strategiske forankring i virksomhedens mål
  Der fokuseres særskilt på konteksten for internationale projekter i forhold til interessentanalyse, organisationsstrategi og organisationskultur, herunder projektporteføljestyring (PPM) og modeller for projektstyringsudvikling (PMM).
   
 2. Strategivalg for det internationale projekt og målstyringsprocessen
  I strategiudviklingen af det internationale projekt fokuseres primært på projektforslagets logiske ramme, målstyringsprocessen, udvikling af indsatsområder og arbejdspakker, specificering af arbejdsprocesser, samt kulturkløftværktøjer.
   
 3. Risikostyring og ledelse under usikkerhed på internationale markeder
  Der redegøres for risikostyringsprocessen og ledelseshåndtering af usikkerhed i internationale projekter med særlig vægt på risikoafdækning og værktøjer og teknikker til at prioritere risici, herunder kapitalbudgetteringsteknik. Valutarisiko gennemgås som et selvstændigt emne.
   
 4. Effektiv planlægning og bestemmelse af det internationale projekts organisation
  Inden for rammen af en international projektledelsescyklus ses først på planlægning af internationale projekter i tid, omkostninger og kvalitet understøttet af praktiske planlægningsværktøjer, hvorefter forskellige internationale projektstrukturer vurderes, herunder aspekter af intern og ekstern projektkoordinering.
   
 5. Den bedst egnede kombination af implementeringsværktøjer
  I implementeringsfasen lægges vægt på gennemgangen af monitorerings- og kontrolværktøjer, såsom anvendelse af monitoreringsmatrix for internationale projekter, udført værdianalyse (EVA), Balanced Scorecard i en international projektstyringsmatrice og kritiske kæder i projektstyring (CCPM) og Agil Projektstyring.
   
 6. Ledelse under forandring i en støttende tværkulturel projektkultur
  Der lægges vægt på projektlederens egenskaber og opgaver og projektteamets rolle i større projekter. De særlige styringsudfordringer under innovation og digitalisering diskuteres og udfordringer i outsourcing projekter behandles.
   
 7. Tværkulturel kommunikation for samarbejde og konfliktløsning
  Der gives en oversigt over kommunikationsmodeller i internationale projekter, samordningsmodeller og effektiv konfliktløsning i internationale projekter.
   
 8. Bæredygtig læring og erfaringsopsamling i internationale projekter
  Faget munder ud i en redegørelse for procesorienterede læringsmodeller inden projektafslutningsfasen behandles.

 

Faget opererer primært med virksomheden og dens afhængige omverden, hvorved en makrosynsvinkel kun behandles sekundært. Tilgangen er tværgående, således at både kvantitative og kvalitative metoder kan inddrages.

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online-elementer.
Kurset baseres på en kombination af forelæsninger, diskussioner, og case arbejde i grupper.
Forelæsningsformen tillader dog kun i begrænset omfang gennemgang af detailtilgange, der således i flere tilfælde kan have en introducerende karakter. De studerende opfordres til at danne case grupper baseret på forhold af betydning for deres egne virksomheder, da den tekniske tilgang og brug værktøjer er udfordrende.
Feedback i undervisningen
Der benyttes fælles chat rooms til interaktiv feedback med de studerende samt direkte gennemgang af de studerendes gruppebesvarelser i forbindelse med forelæsningerne. Der arbejdes med weblinks, 21 videooptagelser baseret på fagets moduler, samt power point præsentationer af forelæsninger.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 21 timer
Forberedelse (herunder øvelser) 71 timer
Eksamensforberedels og synopsis 45 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningen ligger på torsdage kl. 17.10 - 19.45 i uge 39 - 46.

 

Afl. af skriftlig opgave uge 47- mundtlig eksamen uge 48

Foreløbig litteratur

Kristian Sørensen (2017): International Projektledelse. Danmarks- Jurist- og Økonomforbunds Forlag. 510 sider

Sidst opdateret den 02-04-2019