English   Danish

2019/2020  DIP-DHDVV4004U  International projektledelse (Online)

English Title
International Project Management (Online)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Kristian Sørensen - Department of International Economics, Governance and Business (EGB)
Administrativ kontakt: hdib@cbs.dk
Primære fagområder
 • Globalisering og international virksomhed/Globalisation and international business
 • Ledelse/Management
Undervisningsformer
 • Online undervisning
Sidst opdateret den 02-04-2019

Relevante links

Læringsmål
 • Forstå hvordan international projektledelse indgår i implementeringen af en virksomheds internationale strategi og gennemførelse af forandringsledelse i en globaliseret verden.
 • Have viden om og være i stand til at anvende begreber, teorier, modeller og metoder forbundet med international projektledelse.
 • Have indsigt i forskellige tekniske redskaber og værktøjer i international projektledelse.
 • Kunne identificere, definere, analysere og vurdere international projektledelse i forhold til virksomhedens organisationsstrategi og organisationskultur.
 • Kunne analysere risikoafdækning og anvende værktøjer og teknikker til at prioritere risici samt vurdere forskellige internationale projektstrukturer.
 • Kunne anvende planlægningsværktøjer, monitorerings- og kontrolværktøjer, projektledelsesmodeller, kommunikationsmodeller og samordningsmodeller i projektledelsescyklussen.
 • Selvstændigt være i stand til at præsentere, kritisk vurdere og anvende teorisammenhænge og begreber gennemgået på kurset.
 • Være i stand til at formidle beslutningsgrundlag, løsningsmodeller og brug af teknikker og værktøjer i ledelse af internationale projekter i en virksomhed eller organisation.
 • Være i stand til at redegøre for cases i international projektledelse og organisere international projektledelse i en konkret virksomhedssammenhæng.
Prøve/delprøver
International projektledelse (online):
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Rapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Veludført international projektledelse er en vigtig forudsætning for danske virksomheders succes på både nye og eksisterende globale markeder. Virksomhederne skal konstant være i stand til at udvikle deres produkter i takt med den skærpede globale konkurrence og den stadig hastigere teknologiske forandringsproces. Dette kræver på samme tid en behændig ledelsestilgang med parathed til at gennemføre ændringer i virksomhedens projekter og en præcis styring af internationale projekter gennem stadig mere detaljerede og solide planer.
 

Faget giver en praktisk indføring i begreber, teorier og metoder for international projektledelse som et middel til at implementere en virksomheds internationale strategi og gennemføre forandringsledelse i en globaliseret verden.  Fager forener på denne måde flere faglige tilgange.
 

Faget tager udgangspunkt i placeringen af international projektledelse i et overordnet organisatorisk perspektiv baseret på en selvstændig begrebsanalyse og generel projektledelsesteori, som gør det muligt at definere de særlige karakteristika og succeskriterier ved international projektledelse. 
 

Undervisningens indhold er bygget op omkring otte hovedtemaer:
 

 

 1. Sikring af det internationale projektets strategiske forankring i virksomhedens mål
  Der fokuseres særskilt på konteksten for internationale projekter i forhold til interessentanalyse, organisationsstrategi og organisationskultur, herunder projektporteføljestyring (PPM) og modeller for projektstyringsudvikling (PMM).
   
 2. Strategivalg for det internationale projekt og målstyringsprocessen
  I strategiudviklingen af det internationale projekt fokuseres primært på projektforslagets logiske ramme, målstyringsprocessen, udvikling af indsatsområder og arbejdspakker, specificering af arbejdsprocesser, samt kulturkløftværktøjer.
   
 3. Risikostyring og ledelse under usikkerhed på internationale markeder
  Der redegøres for risikostyringsprocessen og ledelseshåndtering af usikkerhed i internationale projekter med særlig vægt på risikoafdækning og værktøjer og teknikker til at prioritere risici, herunder kapitalbudgetteringsteknik. Valutarisiko gennemgås som et selvstændigt emne.
   
 4. Effektiv planlægning og bestemmelse af det internationale projekts organisation
  Inden for rammen af en international projektledelsescyklus ses først på planlægning af internationale projekter i tid, omkostninger og kvalitet understøttet af praktiske planlægningsværktøjer, hvorefter forskellige internationale projektstrukturer vurderes, herunder aspekter af intern og ekstern projektkoordinering.
   
 5. Den bedst egnede kombination af implementeringsværktøjer
  I implementeringsfasen lægges vægt på gennemgangen af monitorerings- og kontrolværktøjer, såsom anvendelse af monitoreringsmatrix for internationale projekter, udført værdianalyse (EVA), Balanced Scorecard i en international projektstyringsmatrice og kritiske kæder i projektstyring (CCPM) og Agil Projektstyring.
   
 6. Ledelse under forandring i en støttende tværkulturel projektkultur
  Der lægges vægt på projektlederens egenskaber og opgaver og projektteamets rolle i større projekter. De særlige styringsudfordringer under innovation og digitalisering diskuteres og udfordringer i outsourcing projekter behandles.
   
 7. Tværkulturel kommunikation for samarbejde og konfliktløsning
  Der gives en oversigt over kommunikationsmodeller i internationale projekter, samordningsmodeller og effektiv konfliktløsning i internationale projekter.
   
 8. Bæredygtig læring og erfaringsopsamling i internationale projekter
  Faget munder ud i en redegørelse for procesorienterede læringsmodeller inden projektafslutningsfasen behandles.

 

 

Faget opererer primært med virksomheden og dens afhængige omverden, hvorved en makrosynsvinkel kun behandles sekundært. Tilgangen er tværgående, således at både kvantitative og kvalitative metoder kan inddrages.
 

Beskrivelse af undervisningsformer
I forbindelse med kursets gennemførelse får den studerende mulighed for at deltage i fire interaktive online forelæsninger samt adgang til 21 modulbaserede videoer relateret til kursusmaterialet. Den studerende får endvidere mulighed for, gennem øvelser og opgaver, løbende at arbejde med og videreformidle kursets materiale til dennes medstuderende. Der tilstræbes et aktivt undervisningsforløb hvor den studerende løbende kan forvente og naturligvis aktivt må bidrage til feedback. Samtidig tilbydes vejledning gennem kursets online coaches
Feedback i undervisningen
Der tilstræbes et aktivt undervisningsforløb hvor den studerende løbende kan forvente og naturligvis aktivt må bidrage til feedback. Samtidig tilbydes vejledning gennem kursets online coaches.
Studenterarbejdstimer
Undervisning AC+ andre aktiviteter 21 timer
Forberedelse 51 timer
Eksamensopgave 65 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningen ligger mandage  i uge 39 - 46.

 

Afl. af eksamensopgave uge 47.

Foreløbig litteratur

Kristian Sørensen (2017): International Projektledelse. Danmarks- Jurist- og Økonomforbunds Forlag. 510 sider

Sidst opdateret den 02-04-2019