English   Danish

2019/2020  DIP-DHDVV5001U  Sales Management

English Title
Sales Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Mogens Bjerre - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Administrativ kontakt: hdmm@cbs.dk
Primære fagområder
 • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 03-04-2019

Relevante links

Læringsmål
 • Erhverve viden om de mest centrale begreber, værktøjer, teorier og modeller, der knytter sig til valgfagets centrale problemstillinger
 • Opnå forståelse for, hvordan udvikling af salgets organisering og salgsledelse kan ses som en central udviklingsproces i virksomheden
 • Identificere, analysere og udarbejde begrundede forslag til planlægning, organisering og ledelse af salgsprocessen under hensyntagen til den konkrete situation og via benyttelse af valgfagets værktøjskasse
 • Være i stand til kritisk at begrunde, bedømme og anvende relevant teori til at angive løsninger på et givet problem indenfor problemfeltet
 • Udvikle konkrete færdigheder til at analysere virksomhedens processer omkring salg og salgets ledelse, herunder fremkomme med begrundede forbedringsforslag på såvel operationelt, taktisk som strategisk plan
 • Dokumentere et anvendelsesorienteret overblik over fagmodulets begrebsapparat og pensum med henblik på at kunne anvende dette i relation til udvikling af salgsorganisationer
 • Dokumentere indsigt i konsekvenserne af at vælge mellem alternative teoretiske og metodiske tilgange til forskellige former for organisering af salget
 • Fremkomme med begrundede forslag til, hvordan en virksomhed kan opbygge salgsfremmende strukturer og processer
Prøve/delprøver
Sales Management:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der opereres med en strategisk indfaldsvinkel med inddragelse af markeds-
mæssige, konkurrencemæssige, organisatoriske og ledelsesmæssige forhold,
som kan påvirke en given virksomheds beslutninger.

Fagmodulet vil især fokusere på følgende emneområder:

Strategiske issues:
* De væsentligste faktorer af betydning for professionelle organisationers
købsadfærd og købsproces.
* Segmentering i professionelle markeder
* Hvilken rolle kan/skal salgsorganisationen spille i virksomhedens go-to-
market strategi?
* Er der en ideel størrelse for en salgsorganisation?
* Hvordan kan salgsindsatsen organiseres?
* Er der en ”bedste måde” at allokere ressourcer i en salgsorganisation?
* Hvilke komponenter indgår i optimering af salgsmixet (sælgere, KAM,
call-center, e-commerce, partnerskab, agenter,m.fl.)?

Taktiske issues:
* Oversigter over effektive tilgange til salget og salgsprocessen
* Styring af salgets pipeline og mulighederne for at introducere lean i
salgsprocessen
* Udvikling af salgsorganisationen – indefra, udefra eller både-og
* Motivation af salgsorganisationen
* Kompensationsmetoder og -systemer
* Stimulering af kundernes købsintention
* Opbygning af stærke relationer til key accounts
* Metoder til evaluering af salgspræstationer og vurdering af salgsprocesser
* Hvilke salgsstøttesystemer kan anvendes (f.eks. CRM), og hvordan kan
effektiviteten forbedres?

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online elementer.

Undervisningen gennemføres ved dialogforelæsninger, øvelser og mini-cases
med efterfølgende plenumdebat samt læring via elektronisk læringsplatform.
Inddragelse af deltagernes egne erfaringer og aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til pensum vil indgå.
Feedback i undervisningen
Der ydes som hovedregel kollektiv feedback. Ved besvarelser af caseopgaver kan der gives individuel feedback.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse til undervisning, incl. casebesvarelser 108 timer
Tilstedeværelse/dialogundervisning 27 timer
Eksamensforberedelse 15 timer
Yderligere oplysninger

Studieansvarlig, lektor Jens Geersbro

 

Undervisningen ligger på mandage kl. 17.10 - 19:45 i uge 38 - 47 (efterårsferie i uge 42)

Eksamen: 20 min. mundtlig uge 48 fra kl 9.

Foreløbig litteratur

Meddeles senere.

Sidst opdateret den 03-04-2019