English   Danish

2019/2020  DIP-DHDVV5005U  Global Market Management

English Title
Global Market Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Flemming Cumberland - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Administrativ kontakt: hdmm@cbs.dk
Primære fagområder
 • Globalisering og international virksomhed/Globalisation and international business
 • Ledelse/Management
 • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 13-12-2019

Relevante links

Læringsmål
 • Kunne forstå og reflektere over disse værktøjers anvendelsesmuligheder/ -begrænsninger i den givne kontekst
 • Stille sig kritisk over for den valgte virksomheds markedsmuligheder samt dens økonomiske styrker/svagheder som beslutningsgrundlag for valg af dens fremtidige globale strategi
 • Opstille og vælge markedsstrategier med henblik på optimering af marketingindsatsen
 • Vurdere, om en foreslået løsning med de givne forudsætninger er plausibel, herunder foretage en vurdering af usikkerhed og risiko
 • Vurdere og diskutere validitet, reliabilitet og virkefelt for generaliseringer af konklusioner på foretagne analyser
Prøve/delprøver
Global Market Management:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagmodulet er en videreførelse af  og en perspektivering af en række af de fag, der indgår på HD-MM specialets første år.

Fagmodulet sigter på, at den studerende skal kunne kortlægge en given virksomheds strategiske markedsmæssige forretningsmuligheder i forbindelse med dens internationale/globale relationer – under hensyntagen til virksomhedens økonomiske/finansielle midler og øvrige kapaciteter.

 

Fagmodulet følger et faseopdelt forløb, hvor ledelsen agerer proaktivt:

 

- Internationalisering & globalisering

- Den internationale omverden: Makro-, meso- & mikroanalyser

- Markedsvalget: Metoder & principper

- Indtrængningsproblematikken og udvalgte erhvervsøkonomiske teoriområder

- Valg af operationsformer

- Valg af marketing-mix på internationale aftagermarkeder

- Udvikling af virksomhedens globale markedsstrategi

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online elementer.

Der vil være tale om et aktivt indlæringsforløb med kombinationer af oversigtsforelæsninger og dialog. Desuden vil der forekomme gruppebaseret casearbejde med præsentationer og diskussioner i plenum samt læring via elektroniske læringsplatforme.
Feedback i undervisningen
Der ydes som hovedregel kollektiv feedback. Ved besvarelser af caseopgaver kan der gives individuel feedback.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse til undervisning og workshop 90 timer
Tilstedeværelse/dialogundervisning/øvelser 27 timer
Eksamensforberedelse 18 timer
Eksamen 4 timer
Yderligere oplysninger

Studieansvarlig, lektor Claus Varnes

 

Foreløbig litteratur

Meddeles senere

Sidst opdateret den 13-12-2019