English   Danish

2019/2020  DIP-DHDVV6002U  Performance management

English Title
Performance management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Ivar Friis - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Kursusadministration: hdop@cbs.dk
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
 • Sociologi/Sociology
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 02-04-2019

Relevante links

Læringsmål
Viden
På det teoretiske område udvikles de studerendes viden, så de kan analysere performance management problemer

Færdigheder
På det praktiske niveau udvikles de studerendes færdigheder, så de bedre vil være i stand til at løse praktiske problemstillinger omkring performance management.

Kompetencer
De studerendes kompetencer udvikles i retning af at kunne kombinere teori og praksis i form af at belyse komplekse performance management og komme med løsningsforslag.

Eksamensmål: For at opnå karakteren 12 for projektet skal den studerende kunne:
 • Opstille og argumentere for en velafgrænset relevant selvstændig problemformulering
 • Afgrænse besvarelsen således, at projektets analyser og diskussioner er relevante, nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen
 • Skabe en sammenhæng imellem problemformulering, afgrænsning og disposition således at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen.
 • Demonstrere kendskab til og anvendelse af relevante begreber, modeller, perspektiver og teorier fra det fag som projektet tager udgangspunkt i.
 • Diskutere og begrunde valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri.
 • Skabe sammenhæng imellem valg af teori og empiri, f.eks. ved at teorien anvendes i analysen af empirien.
 • Dokumentere og/eller argumentere for analysens påstande i analyse og konklusion.
 • Formulere sig i skrift på en saglig og let tilgængelig måde.
Forudsætninger for at deltage i kurset
1. år af HD-ØP skal være bestået
Prøve/delprøver
Performance Management:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter, Ordinær eksamen i december. Reeksamen i januar.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Studerende der ikke har afleveret projektrapport ifm. den ordinære eksamen skal aflevere en projektrapport.

Studerende der har afleveret en projektrapport ifm. med den ordinære eksamen skal genindlevere en projektrapport. Ved genindlevering kan man vælge følgende:
- Aflevere den samme projektrapport igen
- Aflevere en tilrettet udgave af projektrapport
- Aflevere en helt ny projektrapport
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål
Faget er til dels et progressionsfag til økonomistyringsfaget fra 1. semester, men med et større fokus på non-finansielle målinger og de motivationsmæssige aspekter ved at ’lede gennem tal’ og incitamenter. Formålet med faget er at udvikle de studerendes syn på de udfordringer, der opstår i forbindelse med at udvikle performance management systemer.

Indhold
Faget er bygget op omkring 3 overordnede temaer:

 

De forskellige roller for præstationsmålinger og evalueringer i organisationer: Performance management skaber værdi på forskellig vis. Systemerne kan nemlig både bruges til beslutningstagen og til incitamentsskabelse for både medarbejdere og ledere i organisationer. Det diskuteres blandt andet hvilke roller målinger og evalueringer spiller i forhold til kommunikation, læring, feedback, planlægning og motivation i organisationer etc.

 

 Designet af præstationsmåling og evalueringer i organisationer: Her sættes vægt på udviklingen af især ikke-finansielle målinger og evalueringer (for eksempelmåling af kundetilfredshed, medarbejderengagement, innovation og kvalitet). Med udgangspunkt i økonomisk teori illustreres en række styringsmæssige udfordringer med at designe og bruge præstationsmålinger og evalueringer til at implementere strategi. Endvidere diskutere forskellige former for designvalg i relation til målinger og evalueringer som hver har deres fordele og ulempe (f.eks. individuelle versus kollektive målinger, objektive versus subjektive, absolutte versus relative, og en-dimensionelle versus fler-dimensionelle)
 
 
Performance management: psykologiske og kulturelle forhold: Performance management systemer kan ikke implementeres succesfuldt, hvis der ikke i implementeringen medtænkes, hvordan medarbejdere og ledere modtager dem. I dette tema fokuseres især på medarbejdere og lederes indre motivation og, hvordan præstationsmålinger og evalueringer relateres til virksomhedens kultur. Aktuelle debatter om behovet for at gen-opfinde eller bevæge sig væk fra performance management systemer i organisationer diskuteres også.
 
Undervisningen vil være baseret på dialogundervisning, præsentation af cases, oplæg fra praksis og summeøvelser.

Beskrivelse af undervisningsformer
30 lektioner
Feedback i undervisningen
Der er en del caseopgaver som løses og diskuteres i undervisningen. Der bliver feedback på de studerende løsning af casene.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse og eksamen 245 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkt: Mandag 17.10-20.40 i uge 35-40 samt kl. 17.10-19.45 i uge 41+44

Foreløbig litteratur

Diverse artikler

Sidst opdateret den 02-04-2019