English   Danish

2019/2020  DIP-DHDVV9006U  Transfer pricing i multinationale koncerner

English Title
Transfer Pricing in Multinational Enterprises

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Underviser
    Niels Jensen - Institut for Regnskab (RR)
  • Fagansvarlig / Underviser
    Peder Reuther - Institut for Regnskab (RR)
Studieadministrator for HD(R):
Pia Clasen
Mail: hdr@cbs.dk
Primære fagområder
  • Driftsøkonomi/Managerial economics
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
  • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 14-03-2019

Relevante links

Læringsmål
Fagets målsætning er at de studerende gøres i stand til at løse praktiske transfer pricing-problemer med udgangspunkt i en teoretisk referenceramme, OECD's Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, og dansk ret.
Prøve/delprøver
Transfer pricing i multinationale koncerner:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår, Ordinær prøve: Uge 39

Syge-omprøve: Januar

De præcise datoer oplyses på MY.CBS.DK og Digital eksamen.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Der trækkes et spørgsmål som vedrører et distinkt tema indenfor transfer pricing. Temaet danner udgangspunkt for eksaminationen, men eksaminationen kan også berøre andre områder af pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

De fleste medarbejdere i multinationale koncerner med ansvar for økonomistyring og finansiel rapportering konfronteres før eller siden med transfer pricing. Cirka 70% af verdenshandlen finder sted mellem koncernforbundne parter, og der er et betydeligt fokus på multinationale koncerners skattebetalinger fra såvel nationale skattemyndigheder som internationale organisationer, herunder navnlig OECD. Desuden spiller transfer pricing en meget væsentlig rolle i udviklingen og implementeringen af multinationale koncerners skattestrategi.
 
Målet er at gøre de studerende i stand til at løse praktiske transfer pricing-problemer med udgangspunkt i en teoretisk referenceramme. Gennem en anvendelsesorienteret behandling af de mest centrale problemstillinger, sættes de studerende i stand til at håndtere de væsentligste udfordringer, som alle mellemstore og større koncerner med internationale aktiviteter stilles overfor i forbindelse med koncerninterne transaktioner.
 
De studerende introduceres for internationalt anerkendte begreber og metodikker, og for, hvordan transfer pricing håndteres i praksis i forskellige koncerner og i forskellige transaktionstyper, herunder fx varesalg, serviceydelser og finansielle transaktioner og omstruktureringer.
 
Transfer pricing er i udpræget grad multidisciplinært, og involverer økonomistyring, risikostyring, værdikædeanalyse, international skatteret, CSR og digitalisering i en spændende blanding.

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning á 30 lektioner med online elementer.

Undervisningen er centreret om udvalgte kapitler i lærebogsmaterialet, samt øvelser, der forberedes hjemmefra, og cases fra praksis.

Der veksles mellem overbliksforelæsninger, plenumdiskussioner og øvelser/cases.

Faget forudsætter således forberedelse og aktiv deltagelse fra de studerende.

Desuden anvendes en række videoklip og aktuelle presseklip til at demonstrere forskellige transfer pricing-problematikker i praksis.
Feedback i undervisningen
Der gives feedback løbende i undervisningen herunder feedback på præsentationer fra studerende samt øvelsesopgaver der stilles som en del af undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse 80 timer
Eksamen 25 timer
Yderligere oplysninger

Undervisning:

Uge 33 - 38

Tirsdag og torsdag kl. 17:10-20:40

Der vil være to uger hvor der kun er undervisning en dag i ugen.

 

Videopræsentation af faget
 

Foreløbig litteratur

OECD's Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, OECD 2017 (udvalgte kapitler).

 

Transfer Pricing af Jens Wittendorff, Karnov 2018 (udvalgte kapitler)

 

Den endelige litteratur offentliggøres på MY.CBS.DK og CBS Canvas i juli/august

 

 

 

Sidst opdateret den 14-03-2019