English   Danish

2019/2020  DIP-DHDVV9007U  Videregående Strategisk ledelse

English Title
Advanced Strategic Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Underviser
  Stig Hartmann - Institut for Regnskab (RR)
Studieadministrator på HD(R):
Sadaf Hussain
Mail: hdr@cbs.dk
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organisation
 • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 19-03-2019

Relevante links

Læringsmål
Fagets mål er, at give de studerende adgang til at bedømme en virksomheds situation og kontekst og med udgangspunkt heri tilrettelægge en strategiudviklingsproces. Endvidere er det fagets mål at vise, hvordan arbejdet med strategi, organisation, ledelse og økonomistyring er forskelligt i forskellige typer af organisationer. Faget viser herved, hvordan arbejdet med strategi og ledelse finder sted under usikkerhed i komplekse og uforudsigelige omgivelser.

Fagets progression ligger i at gå dybt i tilrettelæggelsen af ledelsesprocesser ud fra den situation og kontekst som organisationen befinder sig i. Dertil kommer, at der fokuseres på uddrag af nogle af strategifagets mest klassiske original tekster.
 • Diagnosticere hvilken organisatorisk arketype en virksomhed tilhøre
 • På baggrund heraf identificere centrale udfordringer omkring strategi, organisation og ledelse
 • Tilrette en ledelsesproces som fører frem imod en løsning af de identificerede udfordringer.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Forudsætter viden på niveau med faget Strategisk Ledelse på HDR
Prøve/delprøver
Videregående strategisk ledelse:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår, Ordinær prøve afvikles i uge 39

Syge- omprøve afvikles i januar

De præcise datoer oplyses på MY.CBS.DK og i Digital Eksamen
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Den studerende må medbringe følgende i forberedelseslokalet
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende må desuden medbringe simple skrive- og tegneredskaber (ikke-digitale). Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Ved eksaminationen må der kun medbringes de noter/stikord der er udarbejdet under forberedelsen samt eksamensspørgsmålet.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget lægger ud med at se på, hvordan vi kan få et overblik over en virksomheds problemer og muligheder ved at finde ud af, hvilken type af organisation, der er tale om. Vi ser på Mintzbergs fem organisatoriske arketyper, nemlig den nystartede virksomhed, den modne virksomhed, den professionelle servicevirksomhed, den innovative virksomhed og den divisionaliserede virksomhed. I tilknytning hertil præsenteres Mintzbergs ideer om sammenhængen imellem forskellige former for strategier (strategi som en plan, position, plot, perspektiv og som et mønster af handlinger) og forskellige typer af kontekster, herunder den simple/komplekse og stabile/ dynamiske kontekst samt variationer heraf.  

Efterfølgende går vi i dybden med hver af de fem organisatoriske arketyper og strategiformer og ser på, hvilke udfordringer der er med hensyn til ledelse, organisering, strategiudvikling og økonomistyring i hver af formerne. Vi vil i tilknytning hertil se på, hvordan man som ekstern partner (f.eks. konsulent, revisor eller kreditgiver) via Mintzbergs begrebsapparat kan danne sig et overblik over virksomhedens strategiske muligheder, ledelsesmæssige udfordringer og strategiske forretningsrisici.

I sidste del af faget går vi på tværs af arketyperne og strategiformerne og ser på, hvordan ledelsen kan håndtere usikkerhed omkring forhold såsom valg af ny teknologi, strategiske alliancer, globalisering mv. En central pointe igennem hele faget er, at ledelse sker gennem engagement og deltagelse i det praktiske arbejde i organisationer.

Samlet går faget noget dybere ind i organisation, strategi og ledelse end faget Strategisk Ledelse baseret på Johnson, Scholes & Whittingtons bog Exploring Strategy, og det giver en værktøjskasse til at tilrettelægge udviklingsprocesser indenfor bl.a. strategi og økonomistyring.

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online elementer.

Undervisningen består af en kombination af forelæsninger, gruppearbejder, studenterindlæg og klassediskussioner. Det forudsættes, at de studerende forud for undervisningen har læst de kapitler og cases i lærebøgerne, som behandles. Endvidere forudsættes det, at de studerende er villige til at præsentere cases og tekststykker i undervisningen.
Feedback i undervisningen
Der gives mundtlig feedback på præsentationer af cases og øvelser undervejs i undervisningen samt en kort mundtlig feedback på den mundtlige eksamen
Studenterarbejdstimer
Klasseundervisning 30 timer
Forberedelse til undervisning 75 timer
Eksamen og eksamensforberedelse 32,5 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningen:
tirsdag og torsdag, uge 33-37, kl. 17.10 - 19.45

 

 

Videopræsentation af faget

Foreløbig litteratur

Litteraturen offentliggøres på MY.CBS.DK og CBS Canvas i juli/august.

 

E-bøger må ikke medbringes til eksamensforberedelse.

Sidst opdateret den 19-03-2019