English   Danish

2019/2020  DIP-DHDVV9901U  Digitalisering af professionelles kompetencer

English Title
Digization of profesional competences

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Helle Zinner Henriksen - Institut for Digitalisering
Primære fagområder
  • Informationsteknologi/Information technology
  • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 02-04-2019

Relevante links

Læringsmål
At kunne analysere fordele og ulemper ved digitalisering af professionelles kompetencer.
  • Viden om udvikling af værktøjer og teknikker indenfor digitalisering af professionelles kompetencer
  • Kendskab til de centrale diskussioner i litteraturen indenfor emnet
Forudsætninger for at deltage i kurset
Interesse i digitalisering og de muligheder og udfordringer det medfører for organisationer.
Prøve/delprøver
Digitalisering af professionelles kompetencer:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Synopsis tager udgangspunkt i egne erfaringer med digitalisering af arbejdsgange. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Modulet inddrager nyeste bidrag fra litteraturen, eksempler fra den offentlige debat kombineret med nogle af de tidligste overvejelser fra forskningslitteraturen, som berører konsekvenserne af automatisering og digitalisering af arbejdsopgaver. 
 
Kursets undervisningsgange er organiseret som en række temaer. 
 
1) Introduktion til digitalisering af professionelles kompetencer: Teknologier, visioner og status. Digitaliseringens indflydelse på arbejdsmarkedet. Hvilke jobs forsvinder hvilke kompetencer bliver efterspurgt? 
 
2) Tilbageblik: Udsyn fra dengang hvor teknologien ikke var moden men forestillingerne om digitalisering af professionelles kompetancer var intakt og optimistisk   3) Digtialiseringens muligheder i det professionelle virke. Del 1: definering af professionelles kerneaktiviteter. 
 
4) Digtialiseringens muligheder i det professionelle virke. Del 2: digitalisering af det professionelle skøn og andre aktiviteter professionelle traditionelt har haft eneret til. 
 
5) Praksis: Eksempler på hvordan Evidence Based Management, AI og data anvendes som beslutningsstøtte.  
 
6) Afrunding af kurset. Discussion af mulige fremtidsscenarier, myter omkring automatisering og digitalisering og praktiske implikationer på egne arbejdsopgaver her og nu.

Beskrivelse af undervisningsformer
Modulet er baseret på traditionel undervisning i form af fremlæggelse af pensum og diskussion af mini-cases kombineret med anvendelse af digitale redskaber fx quizzer, chat og collaborative skriveredskaber. Der afholdes 2 workshops undervejs som fokuserer på indhold og opbygning af eksamens synopsen.
Feedback i undervisningen
Feedback i løbet af undervisningen og kontortiden.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 24 timer
Forberedelse 114 timer
Sidst opdateret den 02-04-2019