English   Danish

2019/2020  DIP-DINBO2003U  International markedsanalyse & markedsføring

English Title
International market analysis & marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Jesper Vej - Department of International Economics, Governance and Business (EGB)
Administrativ kontakt: hdib@cbs.dk
Primære fagområder
  • Globalisering og international virksomhed/Globalisation and international business
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 13-12-2019

Relevante links

Læringsmål
  • Beskrive og anvende fagområdets begreber, teorier, modeller og parametre/værktøjer samt analysemetodikker (begreber & univers).
  • Demonstrere selvstændig og analytisk tilgange til at løse/identificere konkrete markedsanalytiske problemstillinger (kvalitet & selvstændig kritik).
  • Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, modeller og teorier med henblik på identifikation og opstilling af relevant kommercielt beslutningsgrundlag for virksomheden (videns reproduktion).
  • Udarbejde en kommunikationsstrategi/-plan, herunder opstilling af målsætninger, estimere budget, forslag til tidsplan og prioritering af aktiviteter med udgangspunkt i definerede målgrupper og markeder (operationalisering).
  • Opstille design for og analyser til evaluering af kampagners adfærdsmæssige effekter, eksempelvis effekter omkring pris, loyalitet og branding (abstraktion & anvendelse).
  • Foreslå, gennemføre, fortolke og afrapportere en kvalificeret markedsanalyse, herunder forholde sig kritisk til det anvendte teoriapparat og til informationernes relevans og validitet (anbefaling & konklusion).
Prøve/delprøver
International Markedsanalyse & Markedsføring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at give den studerende viden og indsigt i markedsføringens teorier, modeller og analysemetoder for, hvorledes markeder kan kvantificeres gennem markedsanalyse. Videre hvordan markeder kan eksponeres, med henblik på at realisere planlagte, målgivne samt gennemførbare aktiviteter.

Kurset omhandler, hvorledes afsætningsøkonomi kan beskrive markedsdynamikker på både nationale og internationale markeder, samt hvorledes dynamiske konkurrencesituationer kan beskrives, analyseres og forstås, og ikke mindst hvordan virksomhederne bør agere.
 
Det tilstræbes gennem hele forløbet at holde en international vinkel i de tilfælde, hvor det er muligt.  De vigtigste temaer vil være prissætning, markedsdiffusion, segmentering, Blue Ocean, branding, bæredygtighed samt forskellige analysemetoder.             
 

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online-elementer.
Undervisningsformen vil være en dialogbaseret gennemgang af pensum og relativering af samme. Denne relativering vil ske i form af gennemgang af kortere og længere cases, som illustrerer pensums pointer og anvendelse i praksis. Disse cases vil i et vist omfang være klasseøvelser, som enten forberedes inden undervisningen eller gennemgås ved forelæsningerne. Endeligt vil der også være gæsteforelæsere, der illustrerer pensums problemstillinger i praksis.
Feedback i undervisningen
Cases og simulationsspil med feedback.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger 36 timer
Skriftlig eksamen 20 timer
Forberedelse mv. 152 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningen ligger på tirsdage og torsdage kl. 17.10 - 19.45 fra uge 3 - 9

 

Skriftlig eksamen - 48 timers hjemmeopgave.

Udleveres 10.marts 2020 kl. 12.00 og afleveres 12.marts 2020 senest kl. 12.00.

Sidst opdateret den 13-12-2019