English   Danish

2019/2020  DIP-DINBO3002U  Virksomhedens internationalisering (Online)

English Title
Internationalization of the firm (Online)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Kristian Jakobsen - Department of International Economics, Governance and Business (EGB)
Administrativ kontakt: hdib@cbs.dk
Primære fagområder
  • Globalisering og international virksomhed/Globalisation and international business
  • Supply chain management og logistik/Supply chain management and logistics
Undervisningsformer
  • Online undervisning
Sidst opdateret den 27-06-2019

Relevante links

Læringsmål
  • Kunne beskrive og anvende teorier, modeller, begreber og metoder, der beskriver og forklarer virksomheders internationalisering.
  • Kunne kritisk evaluere styrker og svagheder af teorier, modeller, begreber og metoder i relation til et givet anvendelsesområde.
  • Selvstændigt analysere virksomheders internationalisering, herunder forstå hvilke til- og fravalg der er sket i forhold til markedsekspansion, operationsformer, og valg af partnere.
  • Anvise metoder til minimering af politiske og kommercielle risici forbundet med internationalisering.
  • Selvstændigt diskutere, vurdere og kombinere fagets teorier, modeller, begreber og metoder og anvende dem på en konkret problemstilling.
  • Kunne perspektivere og diskutere fagets indhold i forhold til praksis.
Prøve/delprøver
Virksomhedens internationalisering:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed 2 uger til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets formål er at bibringe den studerende viden og kompetencer relateret til virksomheders internationalisering og organisation af internationale aktiviteter.

 

Kursets overordnede tema er virksomheders investeringer og aktiviteter i udlandet. Der sondres i kurset mellem markedsdrevet internationalisering hvor der tages afsæt i at udnytte virksomhedsspecifikke fordele, udviklet i hjemlandet, på nye internationale markeder og internationalisering der tager afsæt i at fastholde, styrke eller udvikle nye fordele gennem international sourcing og offshoring.

 

Virksomhedens valg af nye geografiske markeder og sourcing /offshoring destinationer udgør et centralt emne for kurset; herunder særligt relokaliseringen af værdikædeaktiviteter fra OECD lande til nye vækst eller transitionsøkonomier i eksempelvis Østeuropa og Asien. Der arbejdes endvidere med temporære faktorer både i forhold til hastigheden med hvilken virksomheder udvikler deres internationale aktiviteter og i forhold til etableringen på individuelle markeder; hvor afvejninger omkring risiko og muligheder for at opnå potentielle fordele ved tidlig etablering behandles.

 

Tilsvarende centralt for kurset er spørgsmål omkring hvilke internationale aktiviteter der bør varetages af virksomheden selv og hvilke aktiviteter der fordelagtigt kan placeres uden for den internationale virksomhed. Der arbejdes i kurset med teorier og modeller der behandler afvejningen af hvorvidt virksomhedens skal gennemføre internationale aktiviteter gennem kontraktuelle relationer; herunder f.eks. franchising, indgå i et joint venture med en lokal partner eller selv varetage lokale aktiviteter gennem et fuldt ejet datterselskab. Ligeledes behandles dynamiske problemstillinger relateret til virksomheders skifte af etableringsform; eksempelvis skiftet fra en kontraktbaseret distributøraftale til serviceringen af et marked gennem eget datterselskab.

 

Fælles for fagets emner er at virksomhedens internationale omgivelser, markedsspecifikke forskelle og afstande mellem lande indgår som naturlige kontekstuelle faktorer der har afgørende betydning for virksomhedens strategiske valg.

 

I kurset kan den studerende forvente at arbejde med et teorigrundlag der blandt andet omfatter ressource baserede perspektiver, transaktionsomkostningsøkonomi og realoptionsteori. Tilsvarende indgår procesorienterede modeller hvor virksomhedens internationale læring/erfaringsopbyggelse og netværksdannelse udgør vigtige faktorer for virksomhedens internationalisering.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
I forbindelse med kursets gennemførelse får den studerende mulighed for at deltage i ugentlige online forelæsninger samt adgang til en serie pointebaserede videoer relateret til kursusmaterialet. Den studerende får endvidere mulighed for, gennem øvelser og opgaver, løbende at arbejde med og videreformidle kursets materiale til dennes medstuderende. Der tilstræbes et aktivt undervisningsforløb hvor den studerende løbende kan forvente og naturligvis aktivt må bidrage til feedback. Samtidig tilbydes vejledning gennem kursets online coaches.
Feedback i undervisningen
Faget tilbyder løbende mulighed for feedback gennem ugentlige øvelsesopgaver; herunder peer to peer assignments. Der indgår endvidere et seminarbaseret vejledningsforløb i forbindelse med udarbejdelsen af eksamensprojektet.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger(online) 20 timer
Forberedelse mv. 140 timer
Udarb. og deltagelse i aktiviteter relateret til projekteksamination 45 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningen ligger i uge 43 - 49.  

Afl. af skriftlig eksamensopgave i uge 51.

Foreløbig litteratur

Samling af artikler

Sidst opdateret den 27-06-2019