English   Danish

2019/2020  DIP-DINBO3004U  International ledelse & strategi (Online)

English Title
International management & strategy (Online)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Peter Gammeltoft - Department of International Economics, Governance and Business (EGB)
Primære fagområder
 • Globalisering og international virksomhed/Globalisation and international business
 • Ledelse/Management
 • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
 • Online undervisning
Sidst opdateret den 13-12-2019

Relevante links

Læringsmål
 • Kunne beskrive og anvende fagets teorier, modeller, begreber og metoder i krydsfeltet mellem international business, strategi og ledelse.
 • Kunne vælge imellem og kombinere disse teorier, modeller, begreber og metoder og bedømme under hvilke betingelser og omstændigheder, de er anvendelige.
 • Kunne kritisk evaluere styrker og svagheder af teorier, modeller, begreber og metoder i relation til et givet anvendelsesområde.
 • Selvstændigt analysere virkelige forretningsproblemer og formulere strategier og handlingsplaner baseret på fagets indhold.
 • Identificere og diskutere forhindringer og risici forbundet med implementeringen af sådanne strategier og handlingsplaner.
 • Foreslå ledelsesmæssige måder at imødegå sådanne forhindringer.
 • Selvstændigt diskutere, vurdere og kombinere fagets teorier, modeller, begreber og metoder og anvende dem på en konkret problemstilling.
 • Kunne fremstille fagligt begrundede forslag til udarbejdelse af internationale organisatoriske strukturer og processer.
 • Kunne perspektivere og diskutere fagets indhold ift praksis.
Prøve/delprøver
International Ledelse & Strategi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed 2 uger til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets formål er at bibringe de studerende viden, færdigheder og kompetencer forbundet med analyse af komplekse problemstillinger inden for international strategi og ledelse, formulering af relevante ledelsesmæssige handlingsplaner og udarbejdelse af fagligt underbyggede anvisninger til deres implementering.

Kurset omhandler strategi og ledelse på virksomhedsniveau i internationale virksomheder. Det omfatter en portefølje af problemstillinger forbundet med strategi, ledelse og drift af moderne internationale virksomheder. Det fokuserer på design af organisatoriske strukturer, systemer og processer til implementering af international strategi i komplekse omgivelser og på ledelsesmæssige udfordringer forbundet med sådan implementering. Det inkluderer emner som virksomhedens ressourcer og kompetencer og opbygning af (varige) konkurrencefordele; internationale organisationsstrukturer; innovation, læring og videnledelse på tværs af grænser; virksomhedssamarbejder, alliancer og joint ventures; relationer mellem hovedkvarter og datterselskaber; personaleledelse (HRM); international forhandling; og virksomhedens sociale ansvar (CSR).

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er sammensat af en række aktiverende læringselementer: Fagets tekster og undervisningsslides formidler de centrale emner i international ledelse og strategi og integrerer virksomhedscases og virkelige forretningseksempler. Hver uge gennemføres følgende: (a) En onlinesession med underviseren i konferenceværktøjet Adobe Connect, herunder også en opstarts- og en afslutningssession for faget. (b) Løsning af en kort skriftlig opgave, der uddyber fagets temaer og muliggør aktivering omkring pensum. (c) Besvarelse af multiple choice-spørgsmål, der tillader fokuseret refleksion over centrale stofområder. (d) Korte videoer knyttet til forelæsningerne. Deltagerne opfordres til at dele deres professionelle viden og erfaringer ifm fagets læringsaktiviteter og bidrage til et konstruktivt læringsmiljø. Deltagelse, interaktion og forberedelse er afgørende for et godt læringsudbytte.
Feedback i undervisningen
Spørgsmål og diskussioner ifm undervisningen og i onlinefora
Feedback fra medstuderende og underviser ifm ugentlige opgaver
Feedback ifm ugentlige multiple choice-øvelser
Mulighed for personlig henvendelse i fagleders kontortid
Feedback fra medstuderende og underviser ifm fremlæggelsesseminarer knyttet til eksamensprojektet
Afsluttende eksamenskarakter
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger(online) 14 timer
Forberedelse mv 135 timer
Eksamensforberedels og eksamensopgave 57 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningen foregår i uge 13-20.  

 

Eksamensopgave afleveres 19.maj 2020 kl. 12.00

Foreløbig litteratur

Christopher Bartlett & Paul Beamish (2018), Transnational Management: text, Cases and Readings in Cross-Border Management, 8th edition, Boston: McGraw-Hill

Sidst opdateret den 13-12-2019