English   Danish

2019/2020  DIP-DMAMO1008U  Markedsføring på forbrugermarkeder (B2C)

English Title
Consumer Behavior and Marketing Actions

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Ole Ejnar Andersen - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Administrativ kontakt: hdmm@cbs.dk
Primære fagområder
 • Forbrugeradfærd/Customer behaviour
 • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 27-06-2019

Relevante links

Læringsmål
 • Have viden om og indsigt i fagområdets anvendte begreber, teorier, modeller og metoder
 • Kunne forstå og reflektere over, hvordan og i hvilket omfang disse værktøjer kan anvendes i praksis
 • Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, modeller og teorier med henblik på identifikation, analyse og løsning af forbrugeradfærdsmæssige problemstillinger med betydning for virksomhedens ledelsesbeslutninger
 • Vurdere relationerne mellem forbrugere og produkter/mærker/virksomheder/det offentlige samt kunne begrunde de valgte handlinger og løsninger i forhold til vedligeholdelse og forbedring af disse relationer
 • Vurdere behovet for, iværksætte og drive den strategiske markedsføringsplanlægningsproces, der med udgangspunkt i kundesegmenternes ønsker og behov sikrer, at virksomhedens produkter og services kontinuerligt udvikler sig i overensstemmelse med efterspørgselen på virksomhedens markeder og de konkurrencemæssige krav
 • Formulere krav til hvilke data, informationer og viden om udvalgte forbrugeres/målgruppers holdninger, beslutningstagning og adfærd, som er nødvendige med henblik på valg af optimalt parametermix, herunder evt. forslag til ny informationsindsamling/bearbejdning
 • Anvende empiriske data og resultater til opnåelse af en forståelse af, hvorledes forbrugerne bearbejder information, træffer beslutninger og i øvrigt agerer på markedet
 • Forholde sig kritisk til det anvendte teoriapparat, til informationers reliabilitet og validitet samt til anvendelse af alternative modeller/teorier, herunder kunne argumentere for evt. påvirkning af og forbehold for de fremkomne analyser og konklusioner
 • Identificere, forstå, analysere og selvstændigt vurdere købsadfærd og købsbeslutninger på forbrugermarkeder ud fra fagets begrebsapparat, indfaldsvinkler og øvrige rammer
 • Dokumentere en anvendelsesorienteret forståelse af såvel helheder som centrale delområder indenfor forbrugeradfærdsområdet og på basis heraf være i stand til at kombinere teorier, modeller og metoder med henblik på at kunne foretage en målrettet marketingindsats i forhold til både markedet generelt og til forskellige markedssegmenter
 • Træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger, herunder tillige kunne belyse de markedsføringsrelaterede implikationer på forbrugermarkedet for virksomheder, organisationer eller myndigheder
 • Udvise en velargumenteret evne til udformning af handlingsalternativer til løsning af problemet, herunder at sætte disse i et større helhedsorienteret perspektiv
Prøve/delprøver
Markedsføring på BtC markeder:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at give den studerende indsigt i, hvordan og hvorfor den enkelte forbruger og grupper af forbrugere efterspørger og anvender produkter og serviceydelser i det moderne samfund med henblik på at kunne forstå og bruge denne indsigt til selvstændigt at kunne identificere og løse markedsmæssige problemstillinger med betydning for virksomhedens eller organisationens ledelsesbeslutninger – på nationalt og internationalt plan.
Det er endvidere sigtet at sætte den studerende i stand til at analysere forbrugeradfærd for forskellige genstandsfelter med henblik på at kunne udforme målrettede marketingaktiviteter.

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online elementer.

Undervisningen gennemføres ved dialogforelæsninger, der her er en kombination af oversigtsforelæsninger og dialog samt casearbejde, hvor der arbejdes med aktuelle/konkrete forbrugerproblemstillinger i relation til fagets indhold og læringsmål.
Feedback i undervisningen
Der ydes som hovedregel kollektiv feedback. Ved besvarelser af caseopgaver kan der gives individuel feedback.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse til undervisningen 90 timer
Tilstedeværelse 27 timer
Eksamensaktiviteter 20 timer
Yderligere oplysninger

Studieansvarlig, lektor Jens Geersbro

 

Undervisningen ligger på mandage/torsdage kl. 17.10 - 19.45 eller hver 3. weekend lørdage/søndage kl. 8.55 - 14.15 i uge 34 - 38.

Skriftlig eksamen i uge 39.

Foreløbig litteratur

Ole E. Andersen: "Forstå forbrugerne og bliv en bedre markedsfører",

ISBN 978-87-593-1566-8

 

Plus udvalgte artikler (meddeles senere)

Sidst opdateret den 27-06-2019