English   Danish

2019/2020  DIP-DMAMO1009U  Markedsføring på det professionelle marked (B2B)

English Title
Business to Business Marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Per Bergfors - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Administrativ kontakt: hdmm@cbs.dk
Primære fagområder
 • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 05-04-2019

Relevante links

Læringsmål
 • Med udgangspunkt i fagets teorier, modeller og begreber skal den studerende have en tilstrækkelig viden til selvstændigt at kunne identificere og anvende løsningsmodeller på empiriske problemstillinger inden for fagområdets centrale områder og egenhændigt kunne vælge eller sammensætte konsistente handlingsforslag ved udformningen af markedsføringsstrategier på B2B markedet.
 • Indenfor B2B købsadfærd skal den studerende have en dyberegående viden, der muliggør refleksion over teori, metode og praksis.
 • Identificere, analysere og selvstændigt vurdere købsbeslutninger på B2B markedet ud fra områdets teorier, modeller og begreber
 • Redegøre for strategier til opbygning og vedligeholdelse af forskellige former for loyalitet i køber-sælger relationer og kunne analysere sådanne strategier ud fra deres økonomiske konsekvenser
 • Analysere og vurdere strategiske problemstillinger i relation til B2B virksomheders produktportefølje, produktpositionering, produktudvikling og -tilpasning med anvendelse af områdets teori og begrebsapparat
 • Analysere og sammensætte aktiviteter indenfor B2B kommunikation herunder personlig salg samt udarbejde begrundede forslag til en samlet kommunikationsplan
 • Planlægge en strategisk planlægningsproces og -opfølgning for B2B virksomheder, som konkret kan udmunde i forslag til en samlet forretningsplan
 • Kunne analysere og vurdere strategiske problemstillinger i relation til professionelle (B2B) virksomheders produkt portefølje, produktpositionering, produktudvikling og -tilpasning med anvendelse af fagmodulets teori- og begrebsapparat
 • Kunne analysere og sammensætte aktiviteter inden for B2B kommunikation herunder personlig salg og udarbejde begrundede forslag til en samlet kommunikationsplan
 • Kunne identificere og analysere logistikmæssige problemstillinger inden for Supply Chain Management og distributionsområdet og på baggrund heraf kunne fremsætte begrundede forslag til valg af løsning for B2B virksomheder ud fra fagområdets teori og terminologi
 • Kunne gennemføre en strategisk planlægningsproces og opfølgning for B2B virksomheder, som konkret kan udmunde i forslag til en samlet forretningsplan
Prøve/delprøver
Markedsføring på professionelle markeder (B2B):
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne løse komplekse ledelsesopgaver på professionelle markeder (B2B ) – såvel nationalt som internationalt - i form af markedsføringspledelse og strategisk markedsplanlægning, hvor der anlægges et værdikædeperspektiv, der inddrager både kunde- og leverandørrelationer.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogundervisning med inddragelse af deltagernes egne erfaringer og relevante aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til pensum samt mini-cases (gruppearbejde) med efterfølgende plenumdrøftelser.
Feedback i undervisningen
Der ydes feedback i form af online quiz'er.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse til undervisningen 90 timer
Tilstedeværelse 27 timer
Eksamensaktiviteter 20 timer
Yderligere oplysninger

Studieansvarlig, lektor Jens Geersbro

 

Undervisningen ligger på mandage/torsdage kl. 17.10 - 19.45 eller hver 3. weekend lørdage/søndage kl. 8.55 - 14.15 i uge 40 - 45.

Skriftlig eksamen i uge 45.

 

Foreløbig litteratur

Business-To-Business Marketing

Ross Brennan, Louise Canning & Raymond McDowell, Sage publishing samt diverse artikler.

Sidst opdateret den 05-04-2019