English   Danish

2019/2020  DIP-DMAMO3000U  International markedskommunikation & branding

English Title
International Marketing Communication & Branding

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Fjerde quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Ole Ejnar Andersen - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Administrativ kontakt: hdmm@cbs.dk
Primære fagområder
 • Forbrugeradfærd/Customer behaviour
 • Kommunikation/Communication
 • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 23-04-2020

Relevante links

Læringsmål
 • Opnå viden om og indsigt i fagområdets anvendte begreber, teorier, modeller og parametre/værktøjer
 • Kunne beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, modeller og teorier med henblik på identifikation, analyse og løsning af kommunikative problemstillinger med betydning for virksomhedens ledelsesbeslutninger på såvel nationale som internationale markeder
 • Selvstændigt, substantielt og logisk sammenhængende rekommandere en kommunikationsstrategi/plan, herunder målsætninger, estimeret budget, forslag til tidsplan og prioritering af aktiviteter med udgangspunkt i definerede og argumenterede målgrupper
 • Opstille design for og analyser til evaluering af kampagnens mentale og adfærdsmæssige effekter
 • Kunne analysere brand identitet og -image og fremkomme med forslag til aktiviteter til fortsat vedligeholdelse/styrkelse af brand equity
 • Identificere, forstå, analysere og selvstændigt vurdere kommunikations- og brand strategier ud fra fagets begrebsapparat, indfaldsvinkler og øvrige rammer
 • Dokumentere en god anvendelsesorienteret forståelse af såvel helheder som centrale delområder indenfor kommunikationsområdet og på basis heraf være i stand til at kombinere teorier, modeller og metoder med henblik på at kunne foretage en målrettet indsats i forhold til både markedet generelt og til forskellige markedssegmenter såvel nationalt som internationalt
 • Forstå og reflektere over, hvordan og hvorfor forskellige kommunikationsværktøjer anvendes i praksis
 • Opstille operationelle og realistiske målsætninger og attraktive målgrupper for indsatsen
 • Reflektere over en egnet kommunikationsstrategi og potentielt anvendelige kommunikationsparametre, herunder samspil mellem udformning, budskab, produkt(kategori) mediekanal og målgruppe
 • Opstille design(s) for indsamling af empiriske data til opnåelse af forståelse for effekten af kommunikationsaktiviteter og kritisk tolke/evaluere allerede indsamlet analysemateriale
 • Udvise en overbevisende og velargumenteret evne til udformning af handlingsalternativer til løsning af problemet, herunder at sætte disse i et større helhedsorienteret perspektiv
Prøve/delprøver
International markedskommunikation & branding:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Der er ingen begrænsning på omfang af den skriftlige besvarelse.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer, Eksamen er en skriftlig hjemmeopgave på 4 timer.
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at give den studerende viden og indsigt i fagområdets teorier, modeller og metoder for, hvorledes forskellige kommunikationsformer- og instrumenter kan eksponere, informere, influere og skabe dialog med virksomhedens nationale og internationale eksterne interessenter med henblik på at realisere planlagte markedsmålsætninger samt adfærds- og mental responser, herunder opbygning og styrkelse af brands.

 

Det er endvidere sigtet at sætte den studerende i stand til at analysere og evaluere effekten af de planlagte/iværksatte kommunikationsaktiviteter, herunder foretage estimater af aktiviteternes lønsomhed (ROI/ROMI) på kort og lang sigt

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online elementer

Undervisningen gennemføres med onlineaktiviteter og dialogforelæsninger, der er en kombination af oversigtsforelæsninger og dialog samt casearbejde, hvor der arbejdes med aktuelle/ konkrete kampagner/ problemstillinger i relation til fagets indhold og læringsmål.
Feedback i undervisningen
Der ydes som hovedregel kollektiv feedback. Ved besvarelser af caseopgaver kan der gives individuel feedback.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse, inkl. casebesvarelser 110 timer
Tilstedeværelse/dialogundervisning 30 timer
Eksamensaktiviteter 10 timer
Yderligere oplysninger

Studieansvarlig, lektor Jens Geersbro

 

Foreløbig litteratur

Ole E. Andersen: "Reklamekampagnen - analyse, planlægning og evaluering", Grafisk Litteratur, 1. udg. 2. opslag 2014, ISBN-nr.: 978-8-791-17148-2

 

Pelsmacker, Patrick de, Maggie Gueuens & Joeri Van den Bergh: "Marketing Communications - A European Perspective", Prentice Hall/Pearson, 6. udg. 2018, ISBN-nr.: 978-1-292-13576-2

Sidst opdateret den 23-04-2020