English   Danish

2019/2020  DIP-DOPLO1085U  Strategisk Ledelse

English Title
Strategisk Ledelse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Ivar Friis - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Kursusadministration: hdop@cbs.dk
Primære fagområder
 • Corporate governance/Corporate governance
 • Ledelse/Management
 • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 03-12-2019

Relevante links

Læringsmål
VIDEN
• På det teoretiske plan giver faget de studerende en forskningsbaseret viden om forskellige teoretiske perspektiver af såvel organisatorisk som erhvervsøkonomisk karakter til analyse af organisationernes strategiske situation og strategiske muligheder.
• På det praktiske plan opnår de studerende en viden om en række strategimodeller og strategibegreber, samt om hvordan disse indgår i udviklingen af strategier i en strategisk planlægningsproces. Derudover opnår de studerende en viden om, at strategier i praksis også kommer til verden via ikke intenderede handlinger og ’emergent’ processer.
• Fagets modeller, begreber og processer giver de studerende mulighed for at forstå og reflektere over forretningsmæssige og organisatoriske handlinger i en strategisk sammenhæng.

FÆRDIGHEDER
De studerendes centrale færdigheder omfatter at kunne:
•Identificere centrale strategiske problemstillinger for organisationer og brancher.
• Anvende modeller, begreber og processer til gennem analyser at fremkomme med strategiske løsningsforslag på identificerede strategiske problemer.
•Forholde sig kritisk til virksomheders forretningsstrategier og fremkomme med forslag til ændringer.
•Se og forstå operationelle handlinger og initiativer i en strategisk sammenhæng dvs. i en overordnet, holistisk og langsigtet sammenhæng
•Formidle strategiske problemstillinger i tilknytning til gennemførte strategiske analyser.

KOMPETENCER
De studerendes centrale kompetencer består i at kunne:
 • Identificere og forstå virksomheders strategiske situation.
 • Identificere, analysere og fremkomme med løsningsforslag til håndtering af komplekse og udviklingsorienterede strategiske problemstillinger gennem anvendelse af fagets begreber, modeller, processer og perspektiver.
 • Indgå i samarbejde på tværs af organisationen og med organisationens øverste ledelse med henblik på at løse strategiske problemstillinger for hele organisationen.
 • Identificere eget læringsbehov og strukturere egen læring i praksis indenfor strategiområdet.
 • For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende EKSAMENSMÅL:
 • Forklare fagets centrale begreber, modeller og teorier, som anført i fagbeskrivelsen.
 • Anvende disse modeller til analyse og/eller finde løsninger på empiriske/praktiske problemstillinger med udgangspunkt i virksomhedseksempler og/eller cases.
 • Sammenligne fagets forskellige teorier og modeller med henblik på at diskutere deres styrker og svagheder.
Prøve/delprøver
Strategisk Ledelse:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår, Ordinær eksamen i marts/april, Reeksamen i april/maj
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Studerende der ikke har afleveret synopsis ifm. den ordinære eksamen skal aflevere en synopsis.

Studerende der har afleveret en synopsis ifm. med den ordinære eksamen skal genindlevere en synopsis. Ved genindlevering kan man vælge følgende:
- Aflevere den samme synopsis igen
- Aflevere en tilrettet udgave af synopsis
- Aflevere en helt ny synopsis
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål
Formålet med faget er at give de studerende en grundlæggende og klassisk indføring i fagområdet Corporate Strategy og herigennem give dem en holistisk forståelse af, hvordan virksomheders overordnede og langsigtede udvikling og styring finder sted. Det er fagets ambition dels at gøre de studerende i stand til at levere relevante strategiske informationer og analyser til topledelsen og dels at bistå denne i at implementere vedtagne strategier. Endvidere forsøger faget at bibringe de studerende en tværgående forståelse af organisationen og en forretningsmæssig forståelse af denne.

Indhold
Faget starter med at give de studerende en definitorisk og praktisk introduktion til strategisk ledelse samt en forståelse af, hvordan strategier udvikles over tid. Endvidere introduceres fire overordnede perspektiver på strategisk ledelse med henblik på at forklare fagets mange teoretiske tilgange og kompleksitet. Herefter præsenteres en række modeller til analyse af virksomhedens omgivelser, interne forhold samt politiske og kulturelle kontekst. På baggrund heraf opstilles modeller for udvikling af strategier på koncernniveau, forretningsniveau, samt strategier for vækst, globalisering, innovation og entreprenørskab. Herefter ser vi på hvordan strategier kan evalueres og efterfølgende diskuteres mulighederne for at implementere strategier via organisatorisk design, funktionsdesign og via teknikker for ledelse af forandringer. Undervejs i faget trækkes på en række erhvervsøkonomiske teorier som strategimodellerne er forankret i.

Beskrivelse af undervisningsformer
Pædagogisk varieres der mellem dialogbaserede forelæsninger, kortere gruppeøvelser i undervisningslokalet samt opsamlinger i plenum.
Feedback i undervisningen
Dialog i timerne.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse og eksamen 107,5 timer
Yderligere oplysninger


Undervisningstidspunkt:

Aften: Syv tirsdage og tre torsdage, kl. 17.10-19.45

Weekend: Fem lørdage i uge 1-5 kl. 8.55 – 14.15

 

Undervisningestidspunkterne er med forbehold for ændringer i foråret 2019

Foreløbig litteratur

Johnson, Scholes, Whittington, Angwin & Regnér: Exploring Strategy, Pearson Education Limited, 11th Edition, 2017, ISBN: 9781292145174

Sidst opdateret den 03-12-2019