English   Danish

2019/2020  DIP-DREGO1040U  Eksternt regnskab

English Title
Financial Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Ole Vagn Sørensen - Institut for Regnskab (RR)
Studieadministrator for HD(R):
Pia Clasen
Mail: hdr@cbs.dk
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 08-05-2019

Relevante links

Læringsmål
Viden:

• På det teoretiske plan giver faget den studerende en forskningsbaseret viden om brugernes beslutningsmodeller og informationsbehov, alternative overskud- og kapitalbegreber og årsregnskabets underliggende begrebsramme. 
Desuden giver faget viden om de forskningsmetoder, som danner grundlag for den empiriske og normative regnskabsforskning.

• På det praktiske plan opnår den studerende viden om de forskellige regelsæt, der regulerer regnskabsaflæggelsen i love og standarder, og hvordan regelsættende implementeres i udarbejdelsen af årsrapporter.

• Regelsættenes præcisering af definitioner, indregningskriterier og målegrundlag giver de studerende mulighed for at forstå og reflektere over de konsekvenser, som reguleringens formue (balance-)orienterede overskud- og kapitalbegreber får for virksomheders regnskabsaflæggelse i praksis.

Færdigheder:

Den studerende skal kunne:
• Identificere de centrale problemer, som opstår i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporter og de områder af det gældende regelsæt, som bør inddrages i deres løsning.

• Anvende begrebsrammen som grundlag for indregning, måling og præsentation af væsentlige regnskabsposter i årsrapporten.

• Forholde sig kritisk til indholdet af udarbejdede årsrapporter og om nødvendigt stille forslag til ændringer.

• Gennemføre en analytisk bearbejdning af årsrapportens generelle oplysninger med henblik på dækning af forskellige regnskabsbrugeres specifikke informationsbehov.

• Formidle faglige problemstillinger i relation til udarbejdelsen af koncernregnskaber og til forskelle i moder- og koncernregnskabers informationsværdi for brugerne.
Prøve/delprøver
Eksternt Regnskab:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter, Ordinær prøve: Oktober uge 43

Syge- omprøve: Januar

De præcise datoer offentliggøres på MY.CBS.DK og Digital Eksamen
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Hjælpemidler: Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den skriftlige eksamen:

Tager udgangspunkt i en opstillet problemstilling.

 

Ved mundtlig prøve gælder følgende: 

En normal eksamensafvikling vil være karakteriseret ved et forløb, hvor det forventes, at det er eksaminanden som indledningsvist er initiativtager til den faglige præsentation og diskussion. Det vil derfor være en god idé at påbegynde eksaminationen med en disposition for forløbet. Eksamens afvikling vil herefter bestå af en dialogbaseret udprøvning mellem eksaminand, eksaminator og censor. I den sidste del af eksaminationen bør eksaminator have mulighed for mere aktivt at kunne styre udprøvningen.

Eksamensspørgsmålene tager udgangspunkt i fagets målbeskrivelser samt den obligatoriske litteratur.
Spørgsmålene vil have en stikordsagtig karakter og tager udgangspunkt i de teoriområder, der er indeholdt i faget.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets indhold:
Faget beskæftiger sig med følgende 5 problemkredse:
 

 1. Eksternt regnskab (Finansiel rapportering) som samfundsaktivitet og videnskabelig disciplin samt samfundets regulering af regnskabspraksis via lovgivning, privatsektorregulering og markedsløsning i modificeret form.
   
 2. De fundamentale regnskabsteorier(paradigmer), præstationsorienteret regnskabsteori og formueorienteret regnskabsteori. Sidstnævnte uddybes med forskellige regnskabsmodeller og den begrebsramme, som dansk og international regnskabslovgivning bygger på.
   
 3. National og international regnskabsregulering (love, standarder) mht. det tekniske regelsæt, som gælder for definition, indregning, måling og præsentation af aktiver, forpligtelser, egenkapital, indtægter og omkostninger samt pengestrømme i årsregnskab og pengestrømsopgørelse.
   
 4. Modeller til rapportering om viden, miljø og samfundsansvar i ledelsesberetning og supplerende beretning.
   
 5. Regnskabsanalysen gennemgår reformulering af de finansielle opgørelser til analysebrug samt modeller til analyse af rentabilitet og vækst.


En børsnoteret dansk virksomhed vil blive inddraget i undervisningen via det udleverede årsregnskab, presseomtale, kursudvikling på aktiemarkedet mv. Det forventes, at du holder dig orienteret via dagspressen og på anden vis om den pågældende virksomhed for derved at kunne yde selvstændige bidrag til undervisningen.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen foregår på hold af ca. 50 studerende

Undervisningen omfatter dialogforelæsninger med tilhørende opgaver/cases, som knytter sammenhængen mellem teori og praksis.

I tillæg hertil vil der være undervisningsvideoer, der dækker centrale dele af pensum samt quizzer (selvtræning) omhandlende spørgsmål til hvert kapitel.
Feedback i undervisningen
Brug af øvelser/cases.

Flervalgsopgaver (Multiple Choice)
Studenterarbejdstimer
Undervisning 55 timer
Forberedelse undervisning 176 timer
Forberedelse eksamen 40 timer
Eksamen 4 timer
Yderligere oplysninger

Studiestart: tirsdag uge 33 for alle studerende uanset valg af undervisningsdag. Faget slutter i uge 43  

 

Undervisning:
Hverdagshold: tirsdage uge 33-43 samt 3-4 torsdage kl. 17.10-20.40
Weekendhold: Lørdag fra uge 33 kl. 9.00-14.00

Foreløbig litteratur

Litteraturen offentliggøres på MY CBS og CBS Canvas juli/august

 

Vær opmærksom på, at E-bøger ikke må medbringes til eksamen.

Sidst opdateret den 08-05-2019