English   Danish

2019/2020  DIP-DREGO1043U  Skat

English Title
Taxation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • JUR
    Jane Bolander - CBS Law
  • Michael Andersen - Institut for Regnskab (RR)
Studieadministrator for HD(R):
Pia Clasen
Mail: hdr@cbs.dk
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
  • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 16-04-2020

Relevante links

Læringsmål
Fagets mål:

Det er fagets formål at bibringe de studerende evnen til at identificere, analysere og løse grundlæggende skattemæssige problemer. De studerende skal kunne opgøre den skattepligtige indkomst og beregne skatten heraf for personer og virksomheder (selskaber), når disse virksomheder kun har grundlæggende skattemæssige problemstillinger inden for de nedennævnte områder. De studerende skal ligeledes kunne beskrive, hvorledes påtænkte dispositioner påvirker den skattepligtige indkomst og derved medvirke til, at de rigtige beslutninger tages på et efter skat grundlag (f.eks. valg mellem forskellige investeringsmuligheder).

Fagets læringsmål er at give de studerende kvalifikationer til at løse problemer inden for neden nævnte grundlæggende områder. Der lægges stor vægt på at opøve de studerende i at beherske skattemæssig metode, således at de studerende kan løse de skattemæssige problemstillinger på korrekt vis samt blive i stand til efter afslutningen af faget fremover at holde sig ajour inden for fagets temaer med hensyn til såvel lovgivning som praksis.
Prøve/delprøver
Skat:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Der er ingen retningslinjer for omfang af skriftlig hjemmeopgave.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer, Ordinær prøve: Juni uge 24

Syge- omprøve: August

De præcise datoer offentliggøres på MY.CBS.DK og Digital Eksamen
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Skriftlig hjemmeopgave på 2 timer:

Individuel udarbejdelse af skriftlig hjemmeopgave på 2 timer. Alle hjælpemidler er tilladt. 

Eksamen finder sted den 11. juni 2020 kl. 9.00 – 11.00.

 

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets indhold:
Faget starter med at fagets karakteristika beskrives, herunder behandles skattemæssig metode, især den juridiske fortolkningsmetode. Statsskattelovens §§ 4-6 relateres til senere lovgivning for at give et overblik over i hvilket omfang §§ 4-6 stadig er gældende, og hvorledes dele af reglerne i §§ 4-6 er blevet ændret ved efterfølgende ”special-lovgivning” f.eks. ejendomsavancebeskatningsloven, aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstloven. Der lægges vægt på at behandle hvorledes der søges information til løsning af et skattemæssigt problem.

En forudsætning for at skulle opgøre den skattepligtige indkomst er at man er skattepligtig. Derfor behandles den subjektive skattepligt for personer indledningsvist, herunder de skattemæssige konsekvenser af til- og fraflytning.

Herefter behandles områderne: Skattepligtige indtægter og fradragsberettigede udgifter samt periodiseringen af indtægter og udgifter.

Et særligt område udgør de skattemæssige afskrivninger på driftsmidler, bygninger (installationer) og immaterielle aktiver.

Efterfølgende behandles beskatningen af kapitalgevinster. Der startes med ejendomsavancebeskatningsloven, hvorunder samspillet mellem beskatningen af genvundne afskrivninger og ejendomsavancebeskatning behandles. Der behandles kun ejendomme, der er anskaffet efter 19/5 1993, hvorved forskellige overgangsordninger for opgørelsen af anskaffelsessummen udelades.

Derefter følger aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstloven, hvor der behandles grundlæggende problemstillinger for såvel personers som selskabers salg af aktier, obligationer, pantebreve m.v.
Faget afsluttes med en gennemgang af grundlæggende skattemæssige problemer for selskaber: Fuld og begrænset skattepligt, indkomstår, skatteberegning og a conto skatteordning samt indkomstopgørelsen herunder beskatningen af udbytter og begrænsning af underskudsfremførsel ved ejerskifte.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget afvikles over 10 undervisningsgange (hverdagshold) og 6 undervisningsgange (lørdagshold), svarende til i alt 33 lektioner á 45 minutters varighed. Undervisning foregår på hold af ca. 50 studerende inddelt i 8 grupper. Der er til undervisningsgangene tilknyttet video, som kort omhandler problemstillingen, og quizzes til repetition/forberedelse.

Hver gruppe skal præsentere én case, hvor læreren fungerer som opponent. Undervisningen afveksler mellem overbliksforelæsning af læreren, klassedialog, spot- og summeopgaver (gruppediskussion) og som nævnt studenterpræsentationer. Ved afslutningen af faget skal grupperne løse en repetitionscase, som efterfølgende gennemgås for samtlige hold under ét.
Feedback i undervisningen
• Løbende brug af 'begrebs-spørgsmål' fra lærebogen, samt gennemgang af øvelser/cases
•Der gives feedback løbende i undervisningen herunder feedback på præsentationer fra studerende samt øvelsesopgaver der stilles som en del af undervisningen.
• Der gives mundtlig feedback på præsentationer af cases og øvelser i undervisningen
• Feedback på dette fag vil blive givet gennem den løbende diskussion i undervisningen
Studenterarbejdstimer
Undervisning øvelseshold 25 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse 156 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningen finder sted fra uge 16/17:


Hverdagshold: tirsdage samt enkelte torsdage kl. 17.10-19.45
Weekendhold: Lørdag kl. 9.00-14.00

Foreløbig litteratur

Litteraturen vil blive offentliggjort på  MY.CBS.DK og CBS Canvas ultimo februar.

 

Være opmærksom på, at der ikke må medbringes E-bøger til eksamen.

Sidst opdateret den 16-04-2020