English   Danish

2019/2020  KAN-CCMAO1025U  Erhvervsret 2

English Title
Business Law 2

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Søren Friis Hansen - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 03-04-2020

Relevante links

Læringsmål
De studerende skal kunne anvende den juridiske metode, herunder de selskabsretlige regler, på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling indenfor kapitalselskaber.

Indenfor fagets indhold skal den studerende kunne:
  • Identificere selskabsretlige problemstillinger
  • Vurdere om fakta i en konkret situation er relevante for den selskabsretlige problemstilling
  • Analysere den selskabsretlige problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag
  • Argumentere for den foreslåede løsning på den selskabsretlige problemstilling
  • Forklare selskabsretlige problemstillinger og løsningsmodeller skriftligt
  • Forudsige den selskabsretligt korrekte løsning på en problemstilling, som den må forventes at blive afgjort ved en domstol eller lignende
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bestået HA, HD, HA(jur.) eller tilsvarende.

Derudover forudsættes indsigt svarende til deltagelse i faget Erhvervsret 1.
Prøve/delprøver
Erhvervsret 2:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Der er intet maksimum side tal - I har 4 timer til at besvare eksamensopgaven.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen afvikles som en 4 timers skriftlig hjemmeopgave.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål:

Selskabsretten er læren om de typer af organisationer, der danner den juridiske ramme om erhvervsvirksomheder. Der findes ca. 240.000 kapitalselskaber i Danmark. Af disse er ca. 200 noterede på Københavns Fondsbørs. Dette fag fokuserer på de ca. 239.800 ikke-børsnoterede selskaber, der danner rygraden i dansk erhvervsliv.

 

Faget bygger oven på den viden, de studerende har fra bacheloruddannelsen. Formålet er at give de studerende et detaljeret kendskab til de selskabsretlige regler vedrørende kapitalselskaber (aktieselskaber og anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber) og disse reglers EU-retlige baggrund. De studerende skal kunne identificere selskabsretlige problemstillinger.


Faget skal give de studerende en sådan viden om selskabsret, at de kan fungere som rådgivere for personer, der driver erhvervsmæssig virksomhed inden for rammerne af et kapitalselskab.

 

Indhold - centrale områder:

Faget omhandler kapitalselskaber inden for følgende emneområder:

• Grundlæggende selskabsretlige begreber og metode
• EU-rettens betydning for dansk selskabsret
• Overblik over de forskellige selskabsformer og afgrænsningen mellem disse
• Stiftelse af aktie- og anpartsselskaber
• Kreditorbeskyttelse i aktie- og anpartsselskaber
• Kapitalselskabers organisation (generalforsamling, bestyrelse/tilsynsråd, direktion og revisor)
• Regnskabsaflæggelse og revision i selskabsretlig sammenhæng
• Erstatningsansvar og likvidation
• Fusion og spaltning og omdannelse
• Koncernret

Beskrivelse af undervisningsformer
Konfrontationstimer er opdelt i øvelseshold og forelæsninger.

Der undervises på dansk.
Feedback i undervisningen
Løbende på opfordring samt ved returnering af afleveringsopgaver.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 48 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse 154 timer
Foreløbig litteratur

Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, Dansk selskabsret 1, Indledning til selskabsretten, seneste udgave [4. udg. 2014], ikke kapitel 6 og kapitel 7, Forlaget Karnov Group. Ca. 300 sider

 

Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, Dansk selskabsret 2, kapitalselskaber seneste udgave [4. udg. 2014]. Forlaget Karnov Group. Ca. 750 sider.

Sidst opdateret den 03-04-2020