English   Danish

2019/2020  KAN-CCMAV3011U  Internetret

English Title
Internet Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Jan Trzaskowski - CBS Law
Primære fagområder
  • Entreprenørskab/Entrepreneurship
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Informationsteknologi/Information technology
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 12-02-2019

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • demonstrere en grundlæggende indsigt i fagområdet og dets retskilder, herunder den unionsretlige forankring
  • identificere og forklare relevante begreber i et klart og korrekt sprog
  • formulere og diskutere eksempler på juridiske problemstillinger, herunder eventuelle tekniske og forretningsmæssige implikationer
  • analysere og konkludere på konkrete juridiske og tekniske problemstillinger, herunder ved at foreslå løsninger af juridisk og/eller teknisk karakter
  • reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retsstilling inden for fagområderne
Forudsætninger for at deltage i kurset
Forudsætter kendskab til jura svarende til HA almen eller tilsvarende.
Prøve/delprøver
Internetret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
2 personer: Max 5 sider
3-4 personer: Max 10 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af og afleveret den skriftlige synopsis til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af genindlevering af den oprindelige rapport.

Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af den skriftlige synopsis skal den studerende udarbejde en synopsis og deltage i den efterfølgende mundtlige prøve på basis af denne.

Er den studerende ikke-bestået efter den mundtlige prøve, Skal den studerende indlevere en ny synopsis og på den baggrund deltage i den mundtlige omprøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Efter en kort præsentation af synopsis diskuteres denne. Dialogen kan udvides til at omfatte andre emner inden for pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er nærmest umuligt at drive virksomhed uden at anvende internettet. Dette - kursus fokuserer på forskellige problemstillinger, som relaterer sig til internettet, herunder fx:

 

- Behandling af personoplysninger

- Online markedsføring

- Salg, aftaler og betaling

- Kriminalitet og strafferet

- Ansvar og ytringsfrihed

- International retshåndhævelse

 

Formålet med dette kursus er at sætte den studerende i stand til at identificere og håndtere juridiske problemstillinger inden for de respektive retsområder

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Casebaseret holdundervisning
Feedback i undervisningen
Dialog i forbindelse med cases
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i undervisning 30 timer
Forberedelse 90 timer
Eksamen og forberedelse heraf 87 timer
Foreløbig litteratur

Trzaskowski et al., Internetretten (3. udgave 2017)

Sidst opdateret den 12-02-2019