English   Danish

2019/2020  KAN-CCMVV1483U  Køb og Salg af virksomheder

English Title
Mergers and Acquisitions

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 120
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Jesper Møller Banghøj - Institut for Regnskab (RR)
K
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Finansiering/Finance
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 11-02-2019

Relevante links

Læringsmål
Ved fagets udprøvning skal den studerende kunne:
  • Dokumentere viden om teorier, metoder, modeller for værdiansættelse af virksomheder samt kendskab til praktiske og institutionelle forhold ved gennemførelse af handler i praksis.
  • Dokumentere viden om selskabs- og skatteretlige aspekter samt due diligence undersøgelser med relevans for virksomhedshandler.
  • Vise evne til at anvende teorier, metoder, modeller og lovgivningsmæssige regler på konkrete problemstillinger og cases fra praksis.
Prøve/delprøver
Køb/Salg af Virksomheder:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget består af følgende elementer

En handels forløb

Teori om virksomheden og mergers og tender offers

Auktionshandel og winner’s curse

Cash Flow-baserede og nøgletalsbaserede værdiansættelsesmetoder

Shareholder value og economic value added

Joint ventures

Empiriske test af Mergers &Acquisitions

Realoptioner og værdiansættelse af fleksibilitet

LBO og værdisætning af gældsfinansierede virksomheder

Due diligence i retlig belysning

Restrukturering og post merger integration

Beskatningen af sælger ved salg af personligt firma

Beskatningen af køber ved køb af personligt firma

Sælgers og købers modstridende interesser ved fordelingen af overdragelsessummen på aktiver

Beskatningen ved overdragelse af selskaber, herunder forskellige aktiesalgsmodeller: Holding, tilførsel af aktiver og spaltning

Skattemæssige problemstillinger ved finansiering af virksomhedsoverdragelse

Selskabsretlige modeller ved overdragelse af et (aktie)selskab

Selvfinansieringsmuligheder

Køberettens betydning for virksomhedsoverdragelse

Særlige problemstillinger ved overdragelse af børsselskaber

Eksempler på virksomhedshandler i praksis

Fagets udvikling af personlige kompetencer:

Er at give de studerende en solid viden om teori og praksis for køb og salg virksomheder.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger
Feedback i undervisningen
Det vil være muligt løbende at stille spørgsmål og rejse relevante problemstillinger i undervisningen, som der gives feedback på. Desuden gives der feedback i Office hours.
Studenterarbejdstimer
undervisning 33 timer
forberedelse 143 timer
eksamen 30 timer
Yderligere oplysninger

Skema iflg CBS-calendar og Vis skema på e-campus

Foreløbig litteratur

J. Fred Weston, Mark L. Mitchell & J. Harold Mulherin:

“Takeovers, Restructuring, and Corporate Governance”, Prentice Hall Seneste udgave

Tim Koller, Marc Goedhart, David Wessels: ”Valuation”,  John Wiley Seneste udgave

Peer Schaumburg-Müller: Børsret Guide. En introduktion til børsretten (seneste udgave)

Materialesamling:

(indikative artikler: Trigeorgis & Mason: ”Valuing Managerial Flexibility”, Michael & Shaked: ”Valuation of Nabisco”, Case: Investment Banker’s memorandum om salg af “Clarke, Inc”, Deloitte: “Generationsskifte- af virksomheder”, Ernst & Young: ”Due Diligence”)

Sidst opdateret den 11-02-2019