English   Danish

2019/2020  KAN-CPSYV0026U  Psykologiske test som del af Målbar HR

English Title
Psychological testing as part of evidence based HR

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
  • Elisabeth Naima Mikkelsen - Institut for Organisation (IOA)
  • Henriette Kirkeby - Institut for Organisation (IOA)
Evt. spørgsmål til faget bedes sendt til Henriette Kirkeby hki.ioa@cbs.dk
Primære fagområder
  • Human resource management/Human resource management
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 12-02-2019

Relevante links

Læringsmål
  • Identificere og beskrive erhvervspsykologiske test med hensyn til formål, opbygning, administration, scoring og tolkning af resultater mv., herunder redegøre for centrale testmæssige og psykometriske begreber
  • Identificere og analysere relevante problemstillinger relateret til bl.a. vurdering af kvaliteten af psykologiske test, deres nytteværdi, anvendelsesmuligheder og – begrænsninger samt deres relevans i forhold til datadrevet og evidensbaseret HR
  • Analysere problemstillinger relateret til rekruttering/udvikling med afsæt i psykologiske test som del af målbar HR, bl.a. med anvendelse af SPSS
  • Diskutere forhold af betydning for anvendelsen af psykologiske test i en HR-sammenhæng, herunder diskutere nytten ved anvendelse af test i forbindelse med datadrevet og evidensbaseret HR
  • Forholde sig refleksivt og kritisk til de data, der ligger til grund for HR-beslutninger, samt til valget af bestemte værktøjer
Forudsætninger for at deltage i kurset
Basal viden inden for statistik og eller psykometri/psykologiske test. Hvis ikke, forventes det, at denne viden erhverves på egen hånd. Kendskab til SPSS eller andet statistik-program en fordel. Ellers må der påregnes ekstra forberedelsestid.
Prøve/delprøver
Psykologiske test som del af Målbar HR:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets fokus er på, hvordan systematisk, datadrevet og evidensbaseret HR kan være med til at sikre mere kvalificerede og værdiskabende HR-beslutninger; Hvordan kan systematisk, datadrevet og evidensbaseret HR forstås og begrebsliggøres, samt hvordan kan der arbejdes med evidensbaseret HR på forskellige måder i organisationer, og hvordan kan dette være med til at forøge omsætning og vækst for organisationen?

 

Faget omhandler væsentlige aspekter af HR som fx rekruttering, og hvordan der skabes træfsikkerhed i beslutningerne i kraft af inklusionen af de rigtige værktøjer. Disse beslutninger er meget komplekse og indbefatter komplekse psykologiske forhold samt ofte uoverskueligt store mængder af information, der skal vægtes på den rette måde for at nå den rette konklusion. Faget henvender sig til kommende ansvarlige inden for HR og ledere, og et af hovedformålene med faget er at give indsigt i uvurderlige værktøjer, som kan hjælpe med beslutningerne, og som kan være med til at bygge bro mellem teori og praksis.

 

I faget introduceres forskningsbaseret viden om effekter af HR-tiltag, og en række teoretiske og praktiske perspektiver på beslutningsprocesser i HR, herunder evidensbaseret og datadrevet HR, gennemgås.

 

I løbet af undervisningen præsenteres forskellige psykologiske test til støtte for beslutninger, og der gives en introduktion til de mest basale statistiske begreber. Ligeledes bliver det muligt at gennemføre en mini-certificering i et specifikt testværktøj, så de studerende efterfølgende er kvalificeret til benyttelse af dette. Desuden trænes kompetencer til kritisk at vurdere eksisterende testværktøjer samt at kommunikere resultater og anbefalinger klart til beslutningstagere.

 

Hver undervisningsgang vil være en formiddag med teori og en eftermiddag med praksis/øvelser. Øvelserne vil enten basere sig på teoretiske eller statistiske analyser/tolkninger af konkrete cases, eller de vil handle om de studerendes egne gennemførelser af psykologiske test, som bliver stillet til rådighed for de studerende. Endelig vil der i kurset være en eller to gæsteoptrædener ved fagpersoner inden for HR.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget foregår over 5 hele dage spredt ud over hele semestret. Dette giver fleksibilitet i semestret, men arbejdsbelastningen er ikke mindre end i andre fag, og der skal derfor påregnes det, der svarer til en uges forberedelse (ca. 30 timer) til hver gang.

De fem dage tilretttelægges sådan, at formiddagen overvejende har teoretisk fokus, og eftermiddagen har praktisk fokus, herunder øvelser.

Der er udstrakt studenterinddragelse, hvorfor de studerende blandt andet forventes; a) at lave præsentationer af dele af pensum, b) at deltage i gruppearbejde omkring cases med empiriske problemstillinger, samt c) deltage i øvelser med henblik på tolkning/forståelse af egne besvarelser af psykologiske test.

Derudover forefindes tilbud om yderligere 5 undervisningslektioner, som er afsat til en minicertificering i et psykologisk testværktøj.

Opsummerende: Faget indeholder 33 konfrontationstimer samt 5 timers certificering (i en psykologisk test), som vil være frivillig.
Feedback i undervisningen
Feedback i forhold til de øvelser, der bliver præsenteret.

Quizzer med efterfølgende gennemgang af de rigtige svar.
Studenterarbejdstimer
Forelæsning 33 timer
Forberedelse til forelæsning, øvelser mm. 143 timer
Eksamen 30 timer
OBS. Certificering i psykologisk test, ikke obligatorisk 5 timer
OBS. Forberedelse til certificering, ikke obligatorisk 20 timer
Foreløbig litteratur

Bøger:

 

Dawes, R. M. (1994). House of Cards. Psychology and Psychotherapy built on Myths. New York, NY: Free Press.

 

Gregory, R. J. (2014). Psychological testing. History, Principles, and Applications.

Seventh Edition. Global Edition. Harlow, UK. Pearson Education Limited. ISBN: 978-1-292-05880-1.

 

Hedegaard Rasmussen, T. (2013). Målbar HR – en praktisk guide til datadrevet HR-ledelse. Dansk Psykologisk Forlag A/S

 

 

Kompendium

 

EFPA review model for the description and evaluation of psychological and educational tests. Test review form and notes for reviewers. Version 4.2.6. side 23-25 & 33-42.

 

Kirkebøen, G. (1999). Skjønn, formler og klinisk praksis: Hvorfor vurderer erfarne klinikere så dårlig enda de vet så mye? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 36, 523-536

 

 

Artikler

 

Guest, D. E. (2011). still searching for some answers. Human Resource Management Journal, 21(1), 3–13. http:/​/​doi.org/​10.1111/​j.1748-8583.2010.00164.x

 

Hurtz, G. M., & Donovan, J. J. (2000). Personality and Job Performance : The Big Five Revisited. Journal of Applied Psychology, 85(6), 869–879. http:/​/​doi.org/​10.1037/​/​0021-9010.85.6.869

 

Kahneman, D., & Klein, G. (2009). Conditions for intuitive expertise: a failure to disagree. The American Psychologist, 64(6), 515–526. http:/​/​doi.org/​10.1037/​a0016755

 

Meyer, G., Finn, S., Eyde, L., Kay, G., Moreland, K., Dies, R., … Reed, G. (2001). Psychological Testing and Psychological Assessment. American Psychologist Copyright, 56(2), 128–165. http:/​/​doi.org/​10.1037/​/​OOO3-O66X.56.2.128

 

Rousseau, D. M., & Barends, E. G. R. (2011). Becoming an evidence-based HR practitioner. Human Resource Management Journal, 21(3), 221–235. http:/​/​doi.org/​10.1111/​j.1748-8583.2011.00173.x

 

Schmidt, F. L., & Hunter, J. (2004). General Mental Ability in the World of Work: Occupational Attainment and Job Performance. Journal of Personality and Social Psychology, 86(1), 162–173. http:/​/​doi.org/​10.1037/​0022-3514.86.1.162

Sidst opdateret den 12-02-2019