English   Danish

2019/2020  KAN-CPSYV1402U  Proceskonsultation i praksis - løsningsfokuserede og narrative tilgange til konsultativ praksis

English Title
Process consultation in practice - solution focused and narrative approaches to consultative practice

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 35
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
 • Elisabeth Naima Mikkelsen - Institut for Organisation (IOA)
 • Kasper Mikladal Johansen - Institut for Organisation (IOA)
 • Mathias Lisby - Institut for Organisation (IOA)
Alle spørgsmål til faget skal sendes til Kasper Johansen (kmj.ioa@cbs.dk) eller Mathias Lisby (mali.ioa@cbs.dk), da de er primære undervisere på faget.
Primære fagområder
 • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 04-06-2020

Relevante links

Læringsmål
 • At demonstrere en forståelse for relevante begreber og teorier i relation til kursets genstandsområde.
 • At demonstrere en forståelse for begrebers implikationer for praksis.
 • At demonstrere praktisk know-how og samtalebaserede færdigheder til at omsætte avancerede begreber til en konkret brug i en organisatorisk kontekst.
 • At redegøre for metodernes videnskabsfilosofiske grundlag og perspektivere det til en kritisk diskussion om metodernes styrker og svagheder på dels et teoretisk niveau, dels et praktisk, anvendelsesorienteret niveau i relation til en konkret problemstilling.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det er en forudsætning at de studerende har minimum 22,5 ECTS inden for psykologi og/eller HRM for at få plads på valgfaget.

Faget er et intensivt ugekursus, som foregår over een uge. Det afvikles både i uge 34 samt uge 42, 2019. Fagets eksamen ligger i umiddelbar forlængelse af kurset, dvs. i den efterfølgende uge (35 og 43) og består af en skriftlig, case-baseret eksamen.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes: 1
Mundtlige fremlæggelser mv.
1) et krav er at de studerende deltager i studiegruppemødet.
2) et krav er at de studerende deltager i fagets integrerede workshop, der afholdes om fredagen. Workshoppen bygger på de færdigheder, som de studerende lærer og opøver gennem ugen. Der opfordres til at de studerende på det kraftigste deltager i al undervisning.
Prøve/delprøver
Proceskonsultation i praksis - løsningsfokuserede og narrative tilgange til konsultativ praksis:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Om mandagen i ugen efter undervisningsforløbet udleveres en casebaseret eksamensopgave.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

 

 

 

                                        PROCESKONSULTATION I PRAKSIS

                     - Løsningsfokuserede og narrative tilgange til konsultativ praksis

 

 • Hvad indebærer arbejdet som proceskonsulent?

 

 • Hvordan kan vi som konsulenter arbejde med forskellige og modsatrettede dagsordener, opfattelser, orienteringer og ønsker i organisationen?

 

 • Hvordan kan vi omsætte avancerede filosofiske begreber til en konkret måde at føre samtaler, der skaber forandring?


Med dette intensive kursusforløb har vi sammen med CBS spændt buen for at booste din læring. Kurset er for dig, der er optaget af og ønsker at udvikle dine praktiske færdigheder til at føre løsningsfokuserede og narative samtaler med personer eller organisationer. Formålet med kurset er at hjælpe dig til at udvikle en praktisk viden og et bredt repertoire af konsultative færdigheder.


Indhold
Når organisationer henvender sig til konsulenter, sker det gerne ud fra et ønske om, at noget skal være anderledes. Konsulenten inviteres til at gøre en forskel og skabe forandringer for en person, en gruppe eller en organisation. I en vis forstand finder enhver konsultation sted i et felt sammensat af personer med forskellige perspektiver, orienteringer og ønsker til, hvad konsultationen skal bidrage med. Det stiller store krav til, hvordan vi som professionelle kan indgå i komplekse, organisatoriske miljøer. Og det stiller krav til, hvordan vi kan tilrettelægge og afvikle processer, der skaber bevægelse og holdbare forandringer.

 

På et poststrukturalistisk, kommunikationsteoretisk, løsningsfokuseret og narrativt grundlag arbejder vi med forskellige aspekter af konsulentens praksis. Undervisningen adresserer rollen som konsulent, herunder skiftet fra en ekspert/rådgivende funktion til en faciliterende/ikke-vidende position. Vi zoomer ind på ideer om, hvad der skaber forandringer i organisationer, og hvordan forandringer gøres holdbare og bæredygtige i den konkrete hverdag. Og vi arbejder med, hvordan vi kan styre individuelle samtaler og samtaler med grupper og organisationer, hvor relevante deltagere inddrages på relevante måder.

Form
På kurset går vi konkret og i øjenhøjde til udvikling og træning af dine proceskonsultative færdigheder. Undervisningen har har et teoretisk, praktisk og personligt fokus og veksler mellem oplæg, diskussioner, fælles refleksioner, træning og øvelser, live-demonstration og live-supervision.

Udbytte
Kurset lærer dig en række samtaleteknikker, spørgsmål, greb, positioner og diskussioner med omdrejningspunkt i de løsningsfokuserede og narrative skoler, som de er udviklet af Steve de Shazer, Insoo Kim Berg og Michael White. På kurset får du mulighed for at udvikle og forfine dine praktiske færdigheder til:

 

 • at føre samtaler, der skaber bevægelse
 • på mikroplan at formulere narrative og løsningsfokuserede spørgsmål
 • at indstille frekvensen på dine ører til at lytte efter særlige typer af svar
 • at udvikle et mentalt kompas og kort, du kan navigere efter i komplekse kontekster
 • at bidrage til forhandling af en opgaves indhold og form
 • at 'blive på overfladen' i sproget
 • at arbejde med forskellige og modsatrettede dagsordener, opfattelser, orienteringer og ønsker i organisationen
 • at omsætte avancerede filosofiske begreber til en konkret måde at føre samtaler, der skaber forandring
 • at designe, styre og afvikle processer, der bringer organisationer videre

 

Underviserne
Kursusforløbet er baseret på vores egne erfaringer med at omsætte avancerede begreber og teorier til konkrete, enkle og anvendelige praksisser i konsultativt arbejde. At koble an til hverdagslivet og egne erfaringer står højt på dagsordenen i vores måder at arbejde med klienter og kunder og derfor også i dette kursusforløb. Kurset tager udgangspunkt i dét vi selv laver til daglig med løsningsfokuseret og narrativt inspireret facilitering, coaching, organisationsudvikling, supervision, ledelsesudvikling m.m.
 

Praktisk
Undervisere: Kasper Mikladal & Mathias Lisby
Undervisning: 4 hele undervisningsdage fra 9-16, der afvikles over een uge, mandag-fredag; onsdag undervisningsfri (i stedet studisegruppe)
Forberedelse: Det forventes at pensum er læst inden forløbet.

Studiegruppe: Møde i studiegruppe om onsdagen, der varetages på egen hånd.

Aktiv deltagelse og tilstedeværelse i undervisningsforløbet er en forudsætning for at kunne bestå kurset. 

Kurset afholdes to gange i efteråret 2019, henholdsvis i uge 34 og i uge 42. 

Det har tidligere deltagere sagt om kurset

 • Forbered dig på at se dig selv i proceskonsulentrollen. Hav mod til at reflektere over din præstation – så får du meget ud af dette kursus! Tak for et dejligt, lærerigt kursus.
 • Kurset gør allerede indtryk efter første dag.

 

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Oplæg, fælles refleksion, øvelser, live-demonstration, live-supervision, træning, video.
Feedback i undervisningen
Løbende feedback
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i undervisningen 33 timer
Deltagelse i obligatorisk studie- og træningsgruppe med bunden opgave 4 timer
Litteratur som forventes læst inden kursusstart 132 timer
Skriftlig eksamen 37 timer
Foreløbig litteratur

Bemærk at litteraturlisten er foreløbig, og at der kan forekomme ændringer inden kursusstart. Litteraturen består af to bøger samt et kompendie - alle dele kan købes i Academic Books.

 

Bøger

 

Berg, I. S. & de Jong, P. D. (2002): Løsningsfokuserede samtaler. Kapitlerne 1-6. Hans Reitzels Forlag.

 

Westmark et al. (2012): Konsulent – men hvordan? Kapitlerne 2-8. Akademisk forlag.

 

Kompendium

 

 • Anderson, H. og Goolishan, H. 1992: The Client is the Expert: A Not-Knowing Approach to therapy. Therapy as Social Construction. Eds Gergen og MacNamee. s 25-39. London, Sage.

 

 • Dahl, K. og Granhof Juhl, A.: Den professionelle proceskonsulent. Kap. 2: Den gode start. Hans Reitzels Forlag.

 

 • Davies, B. & Harré, R (1990): Positioning: The discursive positioning of selves. Journal for the Theory of Social Behavior. 20(1)

 

 • de Shazer, Steve (1988): Clues. Investigating Solutions in Brief Therapy. Kap. 6: A Theory of Solution. W.W. Norton & Company, New York/London.

 

 • de Shazer, Steve. (1994): Words were originally magic. Kap 7: Problem-Talk Solution-Talk. W.W. Norton & Company, New York/London.

 

 • George, Evan. (2005). Consultation: A Solution-focused Approach. I Southall, A. (red.) Consultation in Child and Adolescent Mental Health Services. Oxford. Radcliffe

 

 • Gergen, K. J. (1992). Organization Theory in the postmodern era. I: Reed & Hughes (eds): Rethinking Organization. London: Sage

 

 • Gergen, K.J. (2011). Relationel tilblivelse. Kap. 10: Organisationer: den skrøbelige balance. Dansk Psykologisk Forlag. 

 

 • Kirkeby, Ole F. (1998): Ledelsesfilosofi. Et radikalt normativt perspektiv. Kap. 13: Translokutionaritet: sprogets magiske figur. Samfundslitteratur.

 

 • Lisby, Mathias. & Mikladal, Kasper (2016): Jagten på de gyldne spørgsmål - og praksisser for lytning. Erhvervspsykologi, Volume 15, nummer 1.

 

 • Mikladal, Kasper. & Lund-Nielsen, Rasmus (2015): Professionelle samtaler. Fra novice til ekspert gennem bæredygtig og selvforsynende praksisudvikling. Erhvervspsykologi, Volume 13, nummer 3.

 

 • Pearce, Barnett. (2007): Kommunikation og skabelsen af sociale verdener. Kap. 4: Kommunikationsprocessen: Handlingskoordination og betydningsdannelse. Kap. 5: Man handler i kommunikation: Talehandlinger. Dansk Psykologisk Forlag.

 

 • Ulleberg, I. og Jensen, P. (2012): Mellem ordene. Kommunikation i professionel praksis. Kap. 12: Dialog og anerkendelse. Kap. 14: Spørgsmål og lytning. Klim.

 

 • White, Michael (2008): Kort over narrative landskaber. Kap. 2. Hans Reitzel.

 

 • Winslade, John. og Monk, Gerald (2000): Narrative mediation. A new approach to conflict resolution. San Francisco: Jossey-Bass.
Sidst opdateret den 04-06-2020