English   Danish

2019/2020  KAN-CSHRO1703U  Arbejdsmarkedsteori og -analyse

English Title
Labour Market Theory and -Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Tredje quarter, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Iben Sandal Stjerne - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Human resource management/Human resource management
  • Organisation/Organisation
  • Sociologi/Sociology
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 31-03-2020

Relevante links

Læringsmål
  • At kunne redegøre for centrale arbejdsmarkedsreguleringselementer og -aktører der indgår i en given organisatorisk kontekst.
  • At beskrive samt argumentere for valg af relevant(e) teori(er) inden for pensum med relevans for en given problemstilling.
  • At anvende relevante teorier til at analysere praktiske HRM problemstillinger.
  • At perspektivere jeres analyse til alternative arbejdsmarkedsmæssige kontekster.
Prøve/delprøver
Arbejdsmarkedsteori- og analyse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Eksamen er en 4 timers skriftlig eksamen - hjemme.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

HRM praksis handler ikke kun om organisationer, men derimod også om er samtidigt forankret i institutionelle rammer i det omgivende samfund, hvoraf arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedets institutioner er nogle af de vigtigste. Helt konkret befinder organisationer sig både på et produkt-/servicemarked og et arbejds(-kraft) marked, hvor HRM skal sikre succes på det sidste. Strategisk at tænke HRM som en ressource for en virksomhed indebærer derved også at HRM formår at navigere i forskellige arbejdsmarkedsstrategier og forstår de udfordringer der kan vanskeliggøre disse.  

 

Faget lægger vægt på bred både at skabe en bredere kendskab til arbejdsmarkedsteori og institutionerne på arbejdsmarkeder (med fokus på det Danske arbejdsmarked), samt at udvikle de studerendes analytiske egenskaber, der gør dem i stand til at analysere en virksomheds mulige arbejdsmarkedsstrategier og koble dette til en HR praksis.

 

Faget er bygget op i to dele; Den første del giver en bredere indsigt i centrale arbejdsmarkedsbegreber og -modeller, med afsæt i den danske model, Faget berører derfor fagforeningers, aftalesystemers og arbejdsmarkedslovgivnings påvirkning af HRM. Den anden del giver indsigt i to forskellige arbejdsmarkedsstrategier hhv. orientering mod det interne og eksterne arbejdsmarkeder. Her fokuseres der på centrale udfordringer for hhv. den ene og den anden strategi i forhold centrale arbejdsmarkedsbevægelser f.eks. segmentering, migranter og grænseløse karrierer. 

 

Fagets er opbygget som et blended learning, hvorved der forud for forelæsningerne er indlagt online videoer og quizzer, der skal støtte de studerende i pensum læsning, mens forelæsningerne er tiltænkt til at bygge oven på denne tilegnede viden, og de studerende vil arbejde analytisk med de centrale tematikker og begreber.  

 

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningsformen er blended baseret på online videoer, quizzer samt tilstedeværelsesundervisning baseret på en vekselvirkning mellem forelæsninger, skriveøvelser både individuelt og i grupper, workshops, casediskussioner og gæsteindlæg.
Udover Dansk, kan undervisningen foregå på engelsk.
Der er mulighed for at personalejura indgår som kontekstuel forståelesebaggrund i en eksamensbesvarelse.
Feedback i undervisningen
Quizzerne giver en mulighed for de studerende til løbende at teste deres forståelse for pensum, og på baggrund af deres svar, modtager den studerende henvisninger og anbefalinger der kan styrke deres færdigheder og forståelse for pensum.

Der gives derudover løbende feedback i forbindelse med øvelser og fremlæggelser. Feedbacken kan tage form af peer-feedback og underviserfeedback i plenum.
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 160 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 46 timer
Foreløbig litteratur

Kompendium / kompendier med artikler/bogkapitler

Sidst opdateret den 31-03-2020