English   Danish

2019/2020  KAN-CSOCV1029U  Personalejura og arbejdsret

English Title
Employment law and Labour law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Ruth Nielsen - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 11-02-2019

Relevante links

Læringsmål
Det er målet med eksamen, at de studerende skal kunne arbejde med personalejuridiske problemer inden for arbejdsret.
  • redegøre for arbejdstageres, arbejdsgiveres og organisationers retsstilling på grundlag af de i fagets pensum beskrevne regelsæt, herunder identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog;
  • gengive hovedindholdet og forklare betydningen af fagets retskilder, såvel de danske som de EU-retlige;
  • identificere juridiske problemstillinger i konkrete eksempler, og argumentere juridisk for løsning af problemstillingen samt foreslå tiltag til at imødekomme ulovligheder eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling; og
  • reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for fagets retsområde.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget er lukket for cand.merc.(jur.)-studerende pga. overlap. Faget forudsætter kendskab til jura svarende til HA erhvervsret.
Prøve/delprøver
Personalejura og arbejdsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Personalejura og Arbejdsret bygger på juridisk teori. Det har en stærk kobling til personaleadministration, human ressource management, organisationsteori og personaleøkonomi. Faget er et metodefag, der træner de studerende i juridisk metode på et specifikt område og dermed i at forstå og håndtere de retlige rammer og betingelser for erhvervsøkonomiske personalefunktioner.
 

Faget giver et overblik over den EU-retlige regulering og det danske lovgrundlag og praksis inden for arbejdsret. Specielt belyses følgende emner: ansættelse, sygefravær/barsel, ferie, vilkårsændringer, konkurrenceklausuler, ferie, opsigelse og international arbejdsret.
 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen foregår som forelæsninger, opgaver, cases og studenteroplæg.
Feedback i undervisningen
Feedback gives i forbindelse med gennemgang af opgaver og studenteroplæg.
Studenterarbejdstimer
Undervisning, inkl. cases og oplæg 33 timer
Forberedelser undervisning, cases og studenteroplæg 110 timer
Eksamensforberedelse 63 timer
Foreløbig litteratur

Ruth Nielsen: Dansk Arbejdsret, Kbhvn. 2016
 
Samt udvalgte domme.

Sidst opdateret den 11-02-2019