English   Danish

2019/2020  MA-MMMDO3SEMU  Mikroledelsesteknologier, kontekst og forandringsledelse

English Title
Micromanagement Technologies , Context and Change Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master of Management Development
Kursusansvarlig
 • IOA
  Jan Molin - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organisation
 • Projekt- og forandringsledelse/Project and change management
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 21-04-2020

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Redegøre for og diskutere den personlige læring og kompetencetilvækst set i forhold til ”Den personlige udviklingsambition – kompetencer og pejlemærker”.
 • Argumentere for centrale selvvalgte teorier og litteratur med udgangspunkt i uddannelsens temaer og deres gyldighedsområde og konkrete anvendelse i den aktuelle virksomhedspraksis.
 • Anvende empiri ved at have en eksplicit empirisk forankring.
 • Diskutere betydningen af uddannelsens forskellige teorier samt betydningen af kontekst (Swap-job og change management øvelsen) for udøvelse af ledelse i egen praksis og implikationerne af dette.
 • Relatere implikationerne af egen læring og generalisering af egne erfaringer til andre situationer og kontekster.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes: 3
Obligatoriske hjemmeopgaver
1. Swap-job forløb

2. Hvert swap-job par afleverer en rapport med tværgående analytiske refleksioner og læringspointer set i forhold til målet med swap-job øvelsen.

3. Litteraturliste med minimum 500 sider relevante referencer i forhold til semesteret og de udvalgte temaer, hvoraf hovedbestanddelen er på højeste internationale videnskabelige niveau.
Prøve/delprøver
Mikroledelsesteknologier, kontekst og forandringsledelse:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Rapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Forår og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Der afholdes ordinær i juni og syge-/omprøve i august.
Sidste frist for rettidig tilmelding til prøven fastsættes i studievejledningen.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Udprøvningen fokuserer på den enkelte deltagers personlige kompetencetilvækst på baggrund af den vifte af studierelaterede aktiviteter og projekter som vedkommende har været involveret i. Det er udpegningen af læringspointer i den reflekterede og dokumenterede praksis, der vurderes ved prøven, og ikke den enkeltes kapacitet til at reproducere faglighed eller fæstne faglige etiketter på̊ forhold i praksis.
 
Den studerende skal i Change Management rapporten reflektere over konsekvenserne af en gennemgribende samfundsmæssig omvæltning (omverdensperspektiv) og de betingelser dette sætter for ledelse og organisering i egen virksomhed. Den studerende skal tilbyde en fokuseret fortolkning af de samfundsmæssige kræfter, der er aktive i en krise, og demonstrere forståelse for, hvorledes dette skaber et anderledes ledelsesmæssigt handlingsrum, der både rummer begrænsninger og nye muligheder.

Den studerendes rapport sendes til en medstuderende, som giver et anerkendende og personligt reflekteret responsum på 1 side. (Fordelingen af hvem der skriver responsum til hvem i semestergrupperne sker i en kæde ordnet alfabetisk efter fornavn, således at man undgår gensidig tilbagemelding)

 

Litteraturlisten skal omfatte tekster svarende til minimum 500 normalsider. Der må ikke indgå hele bøger i litteraturlisten. 

 

Rapportens 10 sider rummer således selve rapporten, én sides responsum samt litteraturliste. Alle disse elementer indgår i bedømmelsen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

 

3. semester: Mikroledelsesteknologier, kontekst og forandringsledelse

 

 • Digitalisering, organisation og samfund

 • Mikrosociale processer og narrativ ledelse

 • Swap-job forløb og afrapportering

 • Change Management forløb og afrapportering

 • Eksamen på baggrund af individuel skriftlig rapport
Beskrivelse af undervisningsformer
Se studieordning §8 stk. 1, 2 og 3
Feedback i undervisningen
Mundtlig dialog og flervejs kommunikation
Studenterarbejdstimer
Swap-job forløb 40 timer
Undervisning 80 timer
Change Management 24 timer
Forberedelse 267,5 timer
Sidst opdateret den 21-04-2020