English   Danish

2019/2020  MA-MMPGV1151U  Digitalisering, organisering og ledelse

English Title
Digitization, organization and governance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk udbudt som valgfag
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master i Offentlig Ledelse
Kursusansvarlig
  • Lise Justesen - Institut for Organisation (IOA)
  • Ursula Plesner - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 25-06-2019

Relevante links

Læringsmål
  • Viden om hvordan digitalisering påvirker organisationer, arbejdet og ledelsesopgaverne i den offentlige sektor
  • Evne til at analysere vilkårene for og konsekvenserne af digitalisering i organisationer
  • Evne til at identificere og kritisk reflektere over de ledelsesopgaver og -dilemmaer, der følger af digitaliseringen
  • Evne til at bruge viden, analyser og refleksioner strategisk og handlingsorienteret
Prøve/delprøver
Digitalisering, organisering og ledelse:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår og Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Prøven er en individuel mundtlig prøve på baggrund af et individuelt udarbejdet skriftligt produkt på 10-15 sider. Syge-/omprøven er den samme som den ordinære prøve.

 

Udprøvningen er mundtlig med afsæt i en skriftlig projektrapport på 10-15 sider. Rapporten skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være case-baseret. Til den mundtlige udprøvning afsættes 30 minutter inklusive votering. Prøven bedømmes efter 7-trins-skalen med ekstern censur. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af den mundtlige og skriftlige præstation.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul er skabt for at gøre offentlige ledere bedre i stand at navigere i konteksten af en offentlig sektor præget af ambitiøse digitaliseringsstrategier og mangeartede digitaliseringsprojekter. Vi tematiserer digitalisering som politisk reformprogram, som effektiviseringsværktøj samt som konkrete organisatoriske forandringsprojekter.

Modulet giver indblik både i måder, hvorpå det er lykkedes for offentlige organisationer at skabe værdi ved at øge kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen og i ledelsesudfordringer, der knytter sig til digitalisering, fx når nye opgaver skal defineres og nye professionelle relationer, strukturer og rutiner skal etableres. Vi belyser også ledelsesmæssige dilemmaer, der opstår med de politiske, etiske og organisatoriske aspekter af digitalisering.

Beskrivelse af undervisningsformer
Kursusmaterialet er baseret undervisernes pågående forskning i digitalisering af offentlige organisationer og dermed på aktuel litteratur og aktuelle cases om digitalisering, organisering og ledelse. Samtidig inkluderer vi klassiske værker, der kan hjælpe os til at forstå grundlæggende dynamikker i forholdet mellem teknologi og organisering.

Kurset er designet som et blended learning forløb, hvor vi mødes fem halve dage (24 timer) og har online aktiviteter ind imellem disse møder (6 timer). Vi har designet cases til hvert undervisningstema. De har to formål: de giver en række eksempler på inspirerende digitaliseringsprojekter i den offentlige sektor, set fra en ledelsesvinkel, og vi bruger dem til at træne analytiske færdigheder ved at anvende begreber fra litteraturen til at forstå dem. Desuden arbejder vi løbende med at udvikle de studenteroplæg, der kommer til at danne basis for kursets eksamensopgaver. Når vi mødes veksler undervisningen mellem oplæg, gæsteforelæsninger og øvelser.
Feedback i undervisningen
TBA
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 117 timer
Undervisning 32 timer
Eksamen 1 timer
Foreløbig litteratur

Litteraturen til kurset er spænder over engelsksprogede klassikere til nyere dansksprogede artikler, og der knytter sig case-videoer og andet casemateriale til kurset. Alt materiale vil blive gjort tilgængeligt via Canvas.

Sidst opdateret den 25-06-2019