English   Danish

2020/2021  BA-BFILO1396U  Strategi

English Title
Strategy

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Kristian Bondo Hansen - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organisation
  • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 15-12-2020

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • være bekendt med og i stand til at analysere, sammenligne og kritisk reflektere over de begreber, teorier og perspektiver relateret til strategi, som har været præsenteret og diskuteret i faget
  • forstå og være i stand til at forklare og reflektere over strategi i et bredt kulturelt, historisk og filosofisk perspektiv
  • være i stand til at bruge fagets begreber, teorier og perspektiver i empiriske analyser med fokus på strategi
  • kunne eksemplificere begreber og teorier ved at relatere dem til samtidige organisatoriske udfordringer
Prøve/delprøver
Strategi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget forholder sig til og reflekterer over udfordringer i disciplinen virksomhedsstrategis relativt korte historie, med begyndelse i 1960erne, og undersøger dens rolle ift. organisationen som enhed. Faget vil derudover skabe en bredere forståelse af strategi og organisationers strategiske udfordringer, ved at inddrage ideer og perspektiver fra filosofien. I faget vil vi undersøge traditionelle og klassiske tilgange til virksomhedsstratigi samt tilgange, der i højere grad er rundet af ideer fra sociologien og filosofien. Vi vil eksempelvis udfordre og dikutere ideen om forandring som et begreb der står i modsætning til stabilitet og undersøge, hvordan strategi udformes i lyset af forandring, kompleksitet og kontingens internt i organisationer og i deres omverden. Ligeledes vil vi diskutere, hvilke implikationer strategi og strategiske beslutninger har for organisationskulturer og arbejdsrutiner. Vi vil søge svar og perspektiver på strategiens udfordringer i filosofien samt forsøge at diskutere grundlæggende filosofiske spørgsmål, som vi identificerer i strategilitteraturen. 

Beskrivelse af undervisningsformer
I faget vil vi læse klassiske strategitekster samt filosofiske og enkelte skønlitterære tekster. De filosofiske og skønlitterære tekster har til formål at bibringe perspektiver på de værktøjer, udfordringer og problemer der præsenteres i strategilitteraturen. Undervisningen vil bestå af dialogpræget klasse- og onlineundervisning med tekstgennemgang og -diskussion samt gruppearbejde med udvalgte cases. Derudover vil der i forbindelse med undervisningen være enkelte gæstepræsentationer af praktikere, der på den ene eller anden måde (og i den ene eller anden organisatoriske kontekst) har beskæftiget sig med strategi.
Feedback i undervisningen
Mundtlig feedback i forbindelse med undervisningen, kontortid og eksamen.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 36 timer
Eksamen 48 timer
Forberedelse 123 timer
Foreløbig litteratur

Porter, Michael E. 1996. ‘What Is Strategy?’ Harvard Business Review 74(6): 1–20. 

 

Montgomery, Cynthia A. 2008. ‘Putting Leadership Back Into Strategy’. Harvard Business Review, January: 1–6. 

 

Barney, Jay. 1991. ‘Firm Resources and Sustained Competitive Advantage’, Journal of Management, 17(1): 99–120. 

 

Mintzberg, Henry. 1987. ‘Crafting Strategy’. Harvard Business Review, no. 87407: 66–74. 

 

Lear, Jonathan. 2011. ‘To Become Human Does Not Come That Easily’, i: A Case for Irony, Harvard University Press, Boston.

 

McKinlay, Alan, Chris Carter, Eric Pezet, and Stewart Clegg. 2010. ‘Using Foucault to Make Strategy’. Accounting, Auditing & Accountability Journal 23(8):1012–31. 

 

 

Sidst opdateret den 15-12-2020