English   Danish

2020/2021  BA-BFILO1802U  Makroøkonomi

English Title
Macro Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Ole Bjerg - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
  • Rasmus Hougaard Nielsen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Undervisningen varetages af Rasmus Haugaard Nielsen
Primære fagområder
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 15-12-2020

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • redegøre for grundlæggende makroøkonomiske begreber
  • diskutere forskellen mellem ortodox og heterodox økonomi
  • anvende makroøkonomiske begreber i forståelse og analyse af nutidige samfundsøkonomiske problemstillinger
  • redegøre for de teoretiske antagelser bag forskellige gængse økonomiske begreber og forklaringsmodeller
  • læse og forstå deskriptiv økonomisk statistik
  • diskutere de samfundsmæssige implikationer af forskellige makroøkonomiske tiltag.
Prøve/delprøver
Makroøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Essay
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset er en gennemgang af makroøkomiske grundbegreber. Der lægges vægt på, at de studerende bliver i stand til at anvende disse begreber i forståelsen afaktuelle makroøkonomiske problemstillinger såsom inflation, arbejdsløshed, handelsubalancer, gældskrise, lavvækst, bæredygtighed, etc.

Kurset tager udgangspunkt i heterodoks makroøkonomi som løbende diskuteres i forhold til ortodoks makroøkonomi. De studerende øves i at diskutere forskellige økonomiske paradigmer i forhold til hinanden. I belysningen af aktuelle problemstillinger præsenteres de studerende for økonomisk data, som styrker deres evne til at forstå og analysere økonomiske fænomener vha. tal, grafer og nøgletal.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er organiseret i 11 undervisningsgange á 3 lektioner. Hver undervisningsgang vil rumme elementer af forelæsning, diskussion og mindre øvelser. Udover litteraturen i pensum inddrages der i undervisningen avisartikler og økonomisk statistik, som danner grundlag for analyse og diskussion af aktuelle makroøkonomiske problemstillinger.
Feedback i undervisningen
De studerende får løbende mindre øvelser og diskussionsspørgsmål, som diskuteres i plenum. Der vil også være en eller to skriftlige opgaver, som efterfølgende diskuteres i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 36 timer
Eksamen 48 timer
Forberedelse 123 timer
Foreløbig litteratur

Pensum:
Skidelsky, Robert: Money and Government. Allen Lane 2018

Sidst opdateret den 15-12-2020