English   Danish

2020/2021  BA-BFILO2303U  Eksternt regnskab

English Title
Financial Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
 • Mia Kaspersen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 25-05-2021

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Identificere sammenhængen mellem daglige registreringer og en resultatopgørelse / balance
 • Opstille finansielle redegørelser på baggrund af dagligge transaktioner
 • Redegøre for elementerne i årsregnskabet (indtægter, omkostninger, aktiver og passiver)
 • Sammenligne informationsindholdet af regnskaber baseret på forskellige regnskabsteorier (præstationsorienteret og formueorienteret)
 • Beskrive forskellen mellem virksomhedens drifts- og finansieringsaktivitet, herunder reformulering af de finansielle opgørelser
 • Strukturere og kombinere værktøjer til analyse af virksomhedens rentabilitet
Prøve/delprøver
Eksternt regnskab:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Eksamen er en 4 timers hjemmeopgave
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Hvis mundtlig prøve vil det være en prøve på 20 minutter med 20 min forberedelse og bi-eksaminator.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at indføre den studerende i udarbejdelsen og analysen af det eksterne regnskab, herunder:

 • måling og kommunikation af finansielle og ikke-finansielle informationer til beslutningsformål.
 • modeller for virksomheders indtjening (resultatopgørelsen), kapitalforhold (balancen) samt pengestrømme (pengestrømsopgørelsen).
 • reglerne for indregning og måling af aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger.
 • analyse af virksomhedens økonomiske situation.
Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen baseres på dialogforelæsninger og øvelser.
Feedback i undervisningen
Feedback gives løbende gennem undervisningen i forbindelse med gennemgang af øvelser og gennem løbende diskussion i undervisningen, hvor de studerende kan afprøve deres viden og spørge uddybende ind til emner, hvor der måtte være tvivl om forståelsen heraf.

Desuden vil der i øvelsesundervisningen blive afsat tid til, at studerende kan arbejde med individuelle opgaver og modtage individuel mundtlig feedback.

Ved fastlæredækning afholdes der endvidere gennem fagets forløb kontortid for de studerende. Her vil der ligeledes være mulighed for individuel feedback i form af afklaring af eventuelle emner, som studerende måtte have udfordringer med.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 25 timer
Øvelser 27 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse 150 timer
Foreløbig litteratur

Pensum vil fremgå af lektionsplanen, når denne uploades på Learn.

Sidst opdateret den 25-05-2021