English   Danish

2020/2021  BA-BFILO3002U  Den Digitale organisation

English Title
The Digital Organization

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Bent Meier Sørensen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
  • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
  • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 15-12-2020

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Kunne redegøre for centrale begreber og begrebssammenhænge inden for hvert af de teoretiske perspektiver, som der arbejdes med på faget.
  • Kunne formulere en relevant problemstilling med udgangspunkt i fagets teoretiske perspektiver og en empirisk case.
  • Have en god forståelse for og frit kunne diskutere sammenhænge mellem fagets teoretiske perspektiver.
  • Kunne sammentænke teori og empiri på en sådan måde, at den teoretiske forståelse bidrager til at udvide konventionelle forståelser af det empiriske fænomen, som studeres.
  • Kunne reflektere kritisk og indsigtsfuldt over begrænsningerne ved den tilgang, som er valgt.
Prøve/delprøver
Den digitale organisation:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 4-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 25 sider
1 studerende: 5 sider
2 studerende: 10 sider
3 studerende: 15 sider
4 studerende: 20 sider
5 studerende: 25 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis man ikke består den ordinære eksamen, kan man gå til individuel reeksamen med udgangspunkt i det ved ordinær eksamen foreliggende projekt samt et tillæg til projektet udarbejdet efter bedømmernes anvisninger.
Hvis man pga. sygdom ikke kan deltage i ordinær eksamen, går man til individuel mundtlig sygeeksamen med udgangspunkt i det ved ordinær eksamen foreliggende projekt.
Hvis der pga. sygdom ikke er afleveret et projekt ved den ordinære eksamen, afleveres et projekt til sygeprøven.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

 
 
 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen vil være en kombination af korte forelæsninger (præsentation af teoriernes grundbegreber og hovedargumenter), interaktiv talveundervisning (inklusiv studenterpræsentationer) og workshops (i samarbejde med praktikere). I undervisningen vil der være et fokus på cases, både på fælles cases såvel som på de studerendes eget materiale. Der vil ligeledes være caseundervisning, hvor en mindre case løses i plenum. Og endelig vil der indgå elementer af gruppearbejde, hvor de studerende diskuterer stillede spørgsmål
Feedback i undervisningen
I Den digitale organisation arbejder vi med fortløbende feedback. De studerende vil modtage feedback fra undervisere, gæsteforelæsere (praktikere), samt fra medstuderende (peer-to-peer). Feedback vil forekomme i forbindelse med gruppepræsentationer i undervisningen; til workshops; i form a skriftlig tilbagemelding på mindre skriftlige opgaver. Sidstnævnte vil, mere konkret, være skriftlig feedback på to små skriftlige gruppeopgaver. Opgaverne vil ligge i løbet af semestret og omhandle henholdsvis (a) problem og case og (b) case og begrebsanvendelse
Studenterarbejdstimer
Forelæsningstimer 27 timer
workshops 10 timer
Læsning af pensum 240 timer
Eksamen 102 timer
Foreløbig litteratur

Arendt, Hannah, 2008 [1958], kap. 6: ’Vita Activa og den moderne tid’ i: Menneskets vilkår, Gyldendal: 248–320.

Burrell, Jenna, 2016, ‘How the machine ‘thinks’: Understanding opacity in machine learning algorithms’, Big Data and Society, 3(1): 1–12.

Colbert, Amy, Yee, Nick og George, Gerard, 2016. ‘The Digital Workforce and the Workplace of the Future’, Academy of Management Journal, 59(3), 731–739.

Dewey, John, 1938, ‘The Pattern of Inquiry’ i: Logic: The Theory of Inquiry, Henry Holt and Company, New York, NY: 101–119.

Dobusch, L., Dobusch, L., & Müller-Seitz, G. (2019). Closing for the Benefit of Openness? The case of Wikimedia’s open strategy process. Organization Studies, 40(3), 343–370. https:/​/​doi.org/​10.1177/​0170840617736930

Hansen, Kristian Bondo, 2020, ‘Model Talk: Calculative Cultures in Quantitative Finance’, Science, Technology, & Human Values, First published 22 Jul 2020: 1–28.

Hansen, Kristian Bondo, 2020, ’The virtue of simplicity: On machine learning models in algorithmic trading’, Big Data & Society, 7(1): 1-14.

Heidegger, Martin, 1957/1999 ‘Spørgsmålet om teknikken’, i: Martin Heidegger: Spørgsmålet om teknikken og andre skrifter, Gyldendal: 36–65.

Jørgensen, L., & Holt, R. (2019). Organization, atmosphere, and digital technologies: Designing sensory order. Organization, 26(5), 673–695. https:/​/​doi.org/​10.1177/​1350508419855698  

Marsh, James og Simon, Herbert, 1993 [1958], ’Cognitive limits on rationality’ i: Organizations, James Marsh og Herbert Simon (red.), 2nd ed., Cambridge, MA: Blackwell Publishers: 157-192.

Proudfoot, Diane, 2011, ‘Anthropomorphism and AI: Turingʼs much misunderstood imitation game’, Artificial Intelligence, 175(5-6): 950–957.

Sørensen, Bent Meier, 2018, Skærmens magi: At træne modstandskraften i en digital tidsalder, Kristeligt Dagblads Forlag..

Stanko, T. L., & Beckman, C. M. 2015. ‘Watching you watching me: Boundary control and capturing attention in the context of ubiquitous technology use.’ Academy of Management Journal, 58: 712–738.  

Szerszynski, B. (2003). Technology, Performance and Life Itself: Hannah Arendt and the Fate of Nature. The Sociological Review, 51(2_suppl), 203–218. https:/​/​doi.org/​10.1111/​j.1467-954X.2004.00459.x

Turing, Alan, 1950, ’Computing Machinery and Intelligence’, Mind, 59(236): 433–460.

Wajman, Judy, 2019, ‘The Digital Architecture of Time Management’, Science, Technology, and Human Values, 44(2): 315–337.

Zuboff, Shosanna, 2019, Overvågningskapitalismens tidsalder: Kampen for en menneskelig fremtid ved magtens nye frontlinje, Informations Forlag.

Sidst opdateret den 15-12-2020