English   Danish

2020/2021  BA-BHAAO1587U  Organisationsanalyse

English Title
Organizational Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed To semestre
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Karen Boll - Institut for Organisation (IOA)
  • Thomas Lopdrup-Hjorth - Institut for Organisation (IOA)
Administrator: Birte Pedersen, bp.ioa@cbs.dk
Primære fagområder
  • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 20-10-2020

Relevante links

Læringsmål
Når faget er gennemført, skal den studerende have kvalifikationer til at kunne analysere hvordan ledere, medarbejdere og omgivelser oplever, fortolker og samvirker i en eller flere konkrete organisationer. Den studerende bliver vurderet efter følgende fem succeskriterier:
  • 1. Problemstilling: Den studerende skal selvstændigt kunne identificere og definere en problemstilling som er virksomhedsspecifik.
  • 2. Metode: Den studerende skal kunne vælge blandt de metoder, i hvilke der undervises i faget, bruge metoden til at indsamle og bearbejde data og skal også kunne begrunde sit valg af metode.
  • 3. Teori: Den studerende skal demonstrere overblik over de organisati-onsteorier, i hvilke der undervises i faget. Overblik vil sige at teorier-nes indhold og anvendelighed skal kunne sammenlignes.
  • 4. Analyse: Den studerende skal kunne anvende teori og metode til at analysere de data, som er indsamlet i projektarbejdet, for dermed at komme frem til en konklusion på den problemstilling som den stude-rende arbejder med.
  • 5. Sprog: Den studerende skal kunne fremstille det skriftlige arbejde i et klart, præcist og korrekt sprog, der overholder videnskabelige konventioner med hensyn til argumentation og dokumentation.
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af fire delprøver:
OA Organisationsteorieksamen: delprøve 1:
Delprøvens vægt15%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Omfang af skriftligt produktSe nedenfor
Eksamen afholdes som en tidsbegrænset hjemmeopgave af 2 timers varighed.
De studerende har 2 timer til deres rådighed.
Nærmere bestemmelser vedrørende omfang af besvarelse fremgår af opgavesættet.
OpgavetypeOpgavebesvarelse
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeEfterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
OA Organisationsteori- og metodeeksamen - delprøve 2:
Delprøvens vægt15%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Omfang af skriftligt produktSe nedenfor
Eksamen afholdes som en tidsbegrænset hjemmeopgave af 2 timers varighed.
De studerende har 2 timer til deres rådighed.
Nærmere bestemmelser vedrørende omfang af besvarelse fremgår af opgavesættet.
OpgavetypeOpgavebesvarelse
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeForår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
OA Midtvejseksamen - delprøve 3:
Delprøvens vægt20%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Omfang af skriftligt produktMax. 5 sider
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeVinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
OA Projekteksamen - delprøve 4:
Delprøvens vægt50%
PrøveformMundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøveIndividuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen3-5
Omfang af skriftligt produktMax. 40 sider
I særtilfælde hvor der dispenseres fra gruppestørrelsen, gælder det, at én studerende har maksimalt 10 sider til rådighed og to studerende har maksimalt 20 sider til rådighed. Se også kommentaren til syge/-omprøven nedenfor.
OpgavetypeProjektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og ekstern censor
EksamensperiodeSommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge/omprøven afholdes som er en individuel mundtlig eksamen uden forberedelse, der tager udgangspunkt i et individuelt miniprojekt på max. 10 sider på basis af projektarbejdet til den ordinære eksamen.
Miniprojektet skal afleveres til en fastsat dato. Projektemnet vælges fra pensum. Der gives ingen vejledning til projektet.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den studerende må gerne medbringe gruppeprojekt og noter til eksamen. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget introducerer til en række teorier om organisationer og til en række metoder som kan benyttes, når man analyserer organisationer. Tilsammen sætter teorierne og metoderne de studerende i stand til at analysere hvordan organisationer fungerer. På faget arbejder vi på øvelseshold, i grupper og på nettet, ligesom der er en forelæsningsrække gennem hele forløbet.

På første semester fokuserer vi særligt på organisationsteorier og på organisationsanalyser, som andre har gennemført. Vi arbejder med organisationsanalytisk argumentation ved at læse tekster og ved gennemgående skriveøvelser. Vi gennemgår analyser og gennemfører øvelser, for at forstå hvordan analyser opbygges. 

På andet semester gennemfører de studerende i grupper en analyse af en eller flere organisationer og afrapporterer deres analyse i et skriftligt projekt. Det er et arbejde som kræver en høj grad af selvstændigt initiativ, for grupperne skal selv vælge en organisation og skabe kontakt til den, ligesom grupperne selv skal skaffe data om deres caseorganisation og formulere den problemstilling, de vil analysere.

Første semester afsluttes med en Midtvejsprøve; andet semester afsluttes med en individuel mundtlig eksamen på baggrund af gruppeprojektet; derudover er der to skriftlige prøver, én ca. midtvejs i hvert semester.

Beskrivelse af undervisningsformer
Der anvendes øvelser, gruppearbejde, fremlæggelse for holdet, blended learning samt forelæsninger.
Feedback i undervisningen
Der gives feedback i forbindelse med de to hjemmeopgaver i efteråret, samt gruppevis feedback i forbindelse med vejledningen af projekter i foråret. Derudover gives der forskellige former for feedback i forbindelse med kursets eksaminer. Slutteligt, anvendes der til forelæsningerne live quizzer og chat, hvor de studerende har mulighed for at få umiddelbart feedback på deres svar, og svar på deres spørgsmål til forelæsningen og pensum.
Studenterarbejdstimer
15 uger med forelæsning, øvelse og forberedelse 160 timer
Hjemmeopgaver incl. feedback 20 timer
Midtvejseksamen samt 2 multiple choice eksamener 30 timer
Projektarbejde 120 timer
Eksamensforberedelse 82 timer
Foreløbig litteratur

 

Frankel, C., & Schmidt, K. (2012). Organisationsanalyse. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 

 

Samt en række originale tekster med læsevejledning, samlet i 

Frankel, C. & Murphy, T. (2016) Tekster til organisationsanalyse.  Frederiksberg: Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

 

 

Sidst opdateret den 20-10-2020