English   Danish

2020/2021  BA-BHAAO1589U  Makroøkonomi

English Title
Macroeconomics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Svend Erik Hougaard Jensen - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 18-06-2020

Relevante links

Læringsmål
Efter at have fulgt dette kursus skal den studerende være i stand til at
 • Udvise forståelse for og anvende makroøkonomisk metode og analyseteknik
 • Give et overblik over "mainstream" teorier inden for den makroøkonomiske disciplin
 • Vurdere hvorvidt en angivet løsning til en makroøkonomisk problemstilling er plausibel
 • Beskrive og rationalisere de væsentligste forudsætninger for makroøkonomiske modeller
 • Udvise modelforståelse og modelanvendelse med det formål at kunne opstille og anvende en relevant makroøkonomisk model til at analysere en given makroøkonomisk problemstilling.
Prøve/delprøver
Makroøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
Den studerende har adgang til
 • IT-basispakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Hvis mundtlig prøve ved syge/omprøve, så vil denne være 20 minutter med bi-eksaminator.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give de studerende (i) forståelse af økonomiens bevægelser over konjunkturcyklen, (ii) forståelse af økonomisk stabiliseringspolitik (monetær og fiskal), og (iii) en introduktion til økonomisk vækst. Dette søges opnået ved at give en alsidig og grundig præsentation af den basale makroøkonomiske teori.

Undervisningen omhandler desuden tendenser i den internationale økonomiske udvikling og aspekter af dansk økonomisk politik med særlig hensyntagen til de stærke bindinger, der i dag naturligt følger af den danske økonomis tætte integration i den europæiske økonomi. Herudover suppleres undervisningen med empirisk belysning af de teoretiske modellers evne til at forklare forløbet af de centrale makrostørrelser: nationalprodukt, renteniveau, arbejdsløshed, løn og priser, inflation, betalingsbalance, valutakurser m.v.

Følgende temaer adresseres i kurset.

 • Efterspørgsel efter vare- og tjenester
 • Pengeefterspørgsel
 • Arbejdsmarkedet
 • Inflation og arbejdsløshed
 • Finans- og pengepolitik
 • Den åbne økonomi
 • Økonomisk vækst


  Der anvendes storholdsforelæsninger samt øvelsestimer. Øvelsestimerne er aktiverende undervisning, hvor studerende selv laver opgaver størstedelen af tiden. Mellem undervisningsgangene er der hjemmeopgaver, hvor der er vejledende løsninger på videoer. 
Beskrivelse af undervisningsformer
Der anvendes storholdsforelæsninger samt øvelsestimer. Øvelsestimerne er aktiverende undervisning, hvor studerende selv laver opgaver størstedelen af tiden. Mellem undervisningsgangene er der hjemmeopgaver, hvor der er vejledende løsninger på videoer.
Feedback i undervisningen
Der vil løbende være mulighed for at aflevere videoafleveringsopgaver i grupper, som man vil kunne få feedback på fra en underviser.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger og øvelsestimer (inkl. forberedelse) 166 timer
Eksamen (inkl. forberedelse) 40 timer
Foreløbig litteratur
 • Andersen, T.M., J. Bentzen, S. Hougaard Jensen, V. Smith og N. Westergaard-Nielsen (2017), The Danish Economy in a Global Context,  DJØF Forlag
 • Blanchard, O. (2017), Macroeconomics, Pearson.
Sidst opdateret den 18-06-2020