English   Danish

2020/2021  BA-BHAAV5007U  Survey Design

English Title
Survey Design

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Anton Grau Larsen - Institut for Organisation (IOA)
 • Christoph Houman Ellersgaard - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Markedsføring/Marketing
 • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
 • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 25-06-2020

Relevante links

Læringsmål
 • Udarbejde en problemformulering og belyse den gennem et surveydesign
 • Identificere en relevant population og konstruere en valid samplingstrategi
 • Konstruere et sammenhængende spørgeskema med høj validitet og reliabilitet
 • Mestre LimeSurvey – herunder benytte relevante spørgsmålstyper, filtre og funktioner til at målrette og formidle et spørgeskema
 • Evaluere kvaliteten og give relevant kritik af surveydesigns
Prøve/delprøver
Survey Design:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen er en skriftlig aflevering, der beskriver, diskuterer og evaluerer to surveys; en survey der udleveres ved eksamen og en survey de studerende har lavet i løbet af kurset.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset introducerer de afgørende faser og de grundlæggende principper i surveydesign og sætter dem i spil overfor de seneste udviklinger i web-surveys og andre dataindsamlingsmetoder. Kursets primære sigte er at gøre den studerende i stand til at udarbejde og evaluere surveydesign i praksis, med afsæt i eksisterende litteratur og erfaringer på området.

 

Kurset vil gennemgå:

 

 • Udvælgelse og afgrænsning af problemstilling
 • Udvælgelse og afgrænsning af population og samplingstrategi
 • Rekruttering af surveydeltagere
 • Operationalisering af problemformulering og teoretiske hypoteser
 • Spørgsmålsformuleringer og svarkategorier
 • Konteksteffekter og surveystruktur
 • Kommunikation og databeskyttelse
 • Forskningsetik
 • Pilot-tests

 

Derudover introducerer kurset til open source web-survey programmet LimeSurvey.

 

 

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset er en kombination og forelæsninger og øvelser. Øvelserne vil træne surveydesign som et håndværk, med fokus på kombinationen af praktiske og teoretiske færdigheder. I øvelserne laver de studerende en survey som bliver en del af den skriftlige eksamen.
Feedback i undervisningen
Mundtlig feedback i øvelserne.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 36 timer
Forberedelse - Literatur 64 timer
Eksamen og øvelser 106 timer
Foreløbig litteratur

Langt hovedparten af pensum og øvelserne er på engelsk.

Sidst opdateret den 25-06-2020