English   Danish

2020/2021  BA-BHAAV6036U  Udviklingen af danske virksomheders klimastrategi - værktøjskasse og forretningsmuligheder

English Title
Development of Danish companies' climate strategy - tool box and business opportunities

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Lars Abel - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
  • CSR og bæredygtighed/CSR and sustainability
  • Entreprenørskab/Entrepreneurship
  • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 26-06-2020

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl opfylde følgende læringsmål: Efter gennemførsel af kursus i "Udviklingen af danske virksomheders klimastrategi - væktøjskasse og forretningsmuligheder":
  • Demonstrere indsigt i og forståelse for de virke- og styringsmidler, der arbejdes med i den internationale og nationale danske klima- og energipolitik.
  • Reflektere over og sammenfatte, hvorledes udmøntningen af klima- og energipolitikken kan ses både som udfordring og som mulighed for dansk erhvervsliv (overordnet såvel som eksemplificeret ved væsentlige danske erhvervssegmenter).
  • Kunne identificere interessenter og institutioner, som udgør de væsentligste aktører på den klimapolitiske scene - i Danmark, EU og globalt (FN mfl.).
Prøve/delprøver
Udviklingen af danske virksomheders klimastrategi - værktøjskasse og forretningsmuligheder:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Med udgangspunkt i en business-tilgang fokuseres der på, hvordan danske virksomheder kan tilrettelægge en målrettet klimastrategi, der både integrerer samfundsansvar og muligheder for forretningsudvikling og virksomhedsprofilering.

 

Klimapolitikken adskiller sig i høj grad fra traditionelle politikområder og bygger ofte på en anden terminologi, end vi normalt beskæftiger os med indenfor de traditionelle politik- og virksomhedsområder.

 

Undervisningen foregår på baggrund af den aktuelle udvikling globalt som nationalt, hvor man fra dansk politisk side gerne ser Danmark og danske virksomheder som en model for andre lande, for hvordan vi kan nå de nødvendige klimamål uden væsentlige negative konsekvenser for det danske samfund.

 

Undervisningen medvirker til, at de studerende opnår viden om vigtige institutioner og politiske spilleregler, som gælder i den internationale klima-, energi- og miljøpolitik. Desuden opnås generel indsigt i og forståelse af klima- og energipolitikken i EU og den internationale beslutningsproces omkring klimaudfordringerne.

 

De studerende inddrages aktivt gennem aktuelle temaer og diskussioner om, hvordan man som virksomhed kan bidrage aktivt til at modvirke klimaforandringerne uden at forringe samfundsudviklingen og tænke nyt – satse på innovation og bl.a. nye teknologiske løsninger på traditionelle ”gammeldags” og uhensigtsmæssige løsninger. Målet er at skabe forståelse for, hvordan klimaudfordringen kan håndteres som en del af virksomhedens forretningsstrategi. Det kræver handling og interaktion fra alle aktører på alle niveauer, hvor også de teorier, som de studerende har fået kendskab til på tidligere semestre, for alvor kan blive bragt i spil og udfordret.

 

Der eksisterer i dag  ikke nogen entydig løsningsmodel på klimaudfordringerne, eller for hvordan virksomhederne håndterer den store udfordring. Derfor tilrettelægges undervisningen således, at de studerende på baggrund af den eksisterende viden selv aktivt diskuterer, udpeger og prioriterer forslag til elementer i danske virksomheders klimastrategi.

 

Samtidig bliver det en mere og mere tydelig tendens, at især iværksættervirksomheder har en hel unik mulighed for at starte en forretning ved at løse en udfordring nationalt eller internationalt, ikke kun for at "redde verden", men også for at tjene penge. Erhvervsorganisationer og store globale virksomheder benytter i stigende grad start-ups til utraditionelle partnerskaber, der kan være medvirkende til at skabe den nødvendige innovation. FNs verdensmål repræsenterer nogle meget komplekse problemstillinger, og her kan innovative startups bidrage med nye løsninger. 

 

Som led i undervisningen identificerer vi muligheder og eksempler på, hvordan eksisterende og nye virksomheder, entreprenører og iværksættere målrettet sammen kan udvikle en platform, som kan forbinde de etablerede virksomheder, organisationer, startups og forskningsverdenen for at indfri FNs verdensmål.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget gennemføres som forelæsninger (også med inddragelse af relevante eksterne eksperter), opgaver, cases og enkelte studenterpræsentationer. Der tilstræbes aktiv studenterdeltagelse i dialog og diskussioner.
Feedback i undervisningen
Direkte feedback i forbindelse med præsentationer og opgavedrøftelser.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 36 timer
Eksamensforberedelse 8 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse 158 timer
Foreløbig litteratur

Da undervisningen primært retter sig mod danske virksomheder, foregår undervisningen på dansk og med udgangspunkt i danske og engelsksprogede kilder.

 

Opdateret litteraturplan præsenteres forud for kursusstart. Da temaet er underlagt en særlig dynamik, vil der være tale om mange nye og helt aktuelle informationer, ofte baseret på aktuelle rapporter, links etc.

 

Kildesøgningen fortsætter for konstant at være opdateret i forhold til den dynamiske udvikling omkring klimaudfordringerne. Forløbet af aktuelle internationale, europæiske og nationale forhandlinger skal være med til at virke særligt inspirerende på de studerende.

 

Grundlæggende litteratur:

 

Peter Nedergaard: Klimapolitik – et samfundsperspektiv (3. udgave, 2017). Columbus.

Steen Hildebrandt: Vækst og bæredygtighed (rev. 2. udgave 2015).

World Economic Forum and Boston Consulting Group: The Net-Zero Challenge (Briefing Paper) (December 2019). The full report will be published in January 2020).

FNs Verdensmål.

EU kilder om klima og energi

Officielle danske kilder (Regering, Folketing, styrelser etc.)

Klimarådet --- diverse rapporter mv.

Organisationer og tænketanke: f.eks. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Landbrug og Fødevarer, Concito
 

Sidst opdateret den 26-06-2020