English   Danish

2020/2021  BA-BHAAV6037U  Virksomhedernes interessevaretagelse - public affairs, government relations & lobbying

English Title
Public affairs, Government Relations & Lobbying

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Lars Abel - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
  • Globalisering og international virksomhed/Globalisation and international business
  • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 26-06-2020

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl opfylde følgende læringsmål: Efter gennemførsel af kursus i "Public affairs, government relations og lobbying" skal den studerende kunne:
  • demonstrere indsigt i og forståelse for de værktøjer og handlemuligheder virksomhederne har til rådighed for at få indsigt i og opnå indflydelse på den nationale og europæiske lovgivningsproces samt reflektere over, hvorledes dette kan implementeres i praksis i virksomhedernes organisation og strategi
  • demonstrere indsigt i og reflektere over fordele og ulemper ved de forskellige typer af interessevaretagelse som enkeltvirksomhed eller som del af større nationale eller internationale interesseorganisationer og netværk.
  • reflektere over og sammenfatte betydningen af og de mulige politiske dilemmaer i forbindelse med public affairs / lobbying i den demokratiske proces
Prøve/delprøver
Virksomhedernes interessevaretagelse - public affairs, government relations & lobbying:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen afholdes som en 4 timers tidsbegrænset skriftlig hjemmeopgave.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Med udgangspunkt i en business-tilgang fokuseres der på, hvordan virksomhederne kan følge med i og søge indflydelse på udviklingen af den nationale og europæiske lovgivningsproces gennem public affairs, government relations og lobbying (primært nationalt og i Bruxelles).

 

Undervisningen foregår på baggrund af den aktuelle udvikling i det globale, internationale samfund og det europæiske samarbejde.

 

Begreberne public affairs, government relations og lobbying drøftes både ud fra en teoretisk og praktisk tilgang, ligesom begrebet CSR – Corporate Social Responsibility inddrages som et element i kurset.

 

Der tages udgangspunkt i danske virksomheders muligheder og interesser.

 

Kurset vil i vidt omfang benytte aktuelle cases og konkrete virksomhedsudfordringer til at belyse virksomhedernes handlemuligheder og problemstillinger.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget gennemføres som forelæsninger (også med inddragelse af relevante eksterne eksperter), opgaver, cases og enkelte studenterpræsentationer. Der tilstræbes aktiv studenterdeltagelse i dialog og diskussioner.
Feedback i undervisningen
Direkte feedback i forbindelse med præsentationer og opgavedrøftelser.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 36 timer
Eksamensforberedelse 8 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse 158 timer
Foreløbig litteratur
Foreløbig litteratur

Der fokuseres især på den helt aktuelle udvikling i det internationale samfund, EU og de europæiske lande, som konstant påvirker virksomhedernes erhvervsklima. Litteratur og kildesøgning opdateres kontinuerligt for at kunne reflektere den dynamiske daglige udvikling i Danmark, i Europa og globalt.

 

Grundlæggende litteratur:

 

Mads Christian Ebbesen: Public Affairs - Lobbyisme i praksis (2007). Informations Forlag.

Gert Tinggaard Svendsen: Lobbyisme i EU (2008). Samfundslitteratur

Maja Kluger Dionigi: Lobbying in the European Parliament - The Battle for Influence (2017). Palgrave Macmillan

Benjamin Rud Elberth: Digital interessevaretagelse - en håndbog til at få indflydelse (2017). Trykværket.

 
Sidst opdateret den 26-06-2020