English   Danish

2020/2021  BA-BHAAV6044U  Corporate Governance

English Title
Corporate Governance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Niels Westergård-Nielsen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Corporate governance/Corporate governance
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 25-06-2020

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
 • Forstå hvad det betyder at eje en virksomhed og forklare forskellene i forskellige ejerskabsformer.
 • Forklare hvad ejerskab betyder for ledelse af en virksomhed.
 • Forstå bestyrelsen og direktionens rolle, diskutere deres indbyrdes roller og reflektere over de forskellige agenters incitamenter.
 • Anvende teoretisk og empirisk viden til at designe corporate governance systemer.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Ingen
Prøve/delprøver
Corporate Governance:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål

I det moderne samfund spiller virksomheders værdiskabelse en central rolle for samfundets velstand. Virksomhederne har et stort ansvar for at forvalte store værdier og afledt deraf et stort ansvar for at organisere mange menneskers aktiviteter. Således er det meget relevant at interessere sig for corporate governance (på dansk virksomhedsledelse). Dette kursus er en introduktion til, hvad corporate governance er, og hvordan governance mekanismer fungerer i praksis i virksomheder med forskellige ejerskabsformer. Der er stor variation i virksomhedsejernes præferencer afhængigt af ejerskabsformer og andre institutionelle forhold, hvilket har vigtige konsekvenser for, hvordan virksomheder bliver ledet og organiseret. Der er mange interessenter i en virksomhed (ejere, medarbejdere, kunder mfl.) og et centralt element i selskabsledelse er en vurdering og afvejning af deres forskellige interesser. I dette fag lægges der vægt på ejerskabets rolle, og i faget undersøges implikationerne for virksomhederne af forskellige governance strukturer, samt forskellige forbundne forhold mellem ejerne og ledelsen samt ledelsen og medarbejderne. Således sigter faget på, at den studerende bliver i stand til engageret og reflekteret at bruge corporate governance til at forstå og analysere (en case eller en problemstilling) på et både praktisk plan samt på et videnskabeligt kvalificeret grundlag.

I undervisningen vil vi arbejde med en gennemgående case, hvor deltagerne gradvis bygger deres egen virksomhed op med bestyrelse, ledelse og medarbejdere, så de den dag, de måtte starte egen virksomhed eller skal rådgive om det har været igennem alle overvejelser fra ejerstruktur til medarbejderniveau. Faget vil blive undervist med udgangspunkt i en bog og vil blive undervist af forskere, der vil trække på deres forskning i corporate governance. Derfor vil bogens emner få varierende vægt alt efter den forskning, der foregår på Center for Corporate Governance.

 

Indhold

Der anvendes forelæsninger, samt cases i undervisningen. Forelæsningerne tager udgangspunkt i fagets grundbog: Thomsen, S., & Conyon, M. (2019). Corporate Governance and Board Decisions. København: Djøf Forlag.

 

Faget indeholder bl.a. følgende temaer:

 • Tema 1: Introduktion
 • Tema 2: Teorier om virksomhedsledelse
 • Tema 3: Mekanismerne i virksomhedsledelse
 • Tema 4: International virksomhedsledelse
 • Tema 5: Virksomhedsledelse og regulering
 • Tema 6: Efterlevelse af retningslinjer (compliance)
 • Tema 7: Præstationsmål (performance)
 • Tema 8: Ansvarlig virksomhedsledelse
 • Tema 9: Ejerskab
 • Tema 10: Bestyrelsesteori
 • Tema 11: Bestyrelsesadfærd
 • Tema 12: Ledelsesaflønning
 • Tema 13: Bestyrelsen og strategi
 • Tema 14: Bestyrelsen og succession
 • Tema 15: Bestyrelsens tilsyn og vejledning
 • Tema 16: IT ledelse
 • Tema 17: Gennemgang af kursets overordnede temaer

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Der anvendes dobbeltforelæsninger, men der vil blive diskuteret dele af teorien samt udvalgte cases løbende.
Feedback i undervisningen
Der er mulighed for at modtage feedback løbende i undervisningen. Feedbacken tager udgangspunkt i dialog og diskussion.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 108 timer
Undervisning 36 timer
Foreløbig litteratur

Pensum består af to dele: en grundbog og udvalgte forskningsartikler samt bogkapitler.
 

Grundbog: Thomsen, S., & Conyon, M. (2019). Corporate Governance and Board Decisions. København: Djøf Forlag.
 

Udvalgte kapitler i Westergård-Nielsen, N (2020). Danske bestyrelser og deres medlemmer. Forlaget Handelsvidenskab/​Samfunds litteratur.


Forskningsartikler: TBA

Sidst opdateret den 25-06-2020