English   Danish

2020/2021  BA-BINTO1060U  Indføring i organisationers opbygning og funktion

English Title
Introduction to Organizational Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed To semestre
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Tina Blegind Jensen - Institut for Digitalisering
Primære fagområder
 • Informationsteknologi/Information technology
 • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
 • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 24-06-2020

Relevante links

Læringsmål
 • identificere og beskrive centrale emner og begreber indenfor organisationsteorien
 • relatere emner og begreber inden for organisationsteorien
 • analysere og diskutere empiriske cases og eksempler ud fra organisationsteorien
 • definere og diskutere problemstillinger i en organisatorisk kontekst
 • anvende forskellige undersøgelsesdesign og metoder til undersøgelse af organisationsrelaterede problemstillinger, herunder diskutere muligheder og begrænsninger
 • operationalisere teoretiske begreber i en konkret empirisk kontekst
Prøve/delprøver
Indføring i organisationers opbygning og funktion:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 3-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
Sidetal er ekskl. bilag
Hvis en studerende ønsker at udarbejde rapporten alene, skal rapporten have et omfang på max. 20 normalsider.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge-/omprøven afholdes efter samme regler som den ordinære prøve. Ved omprøven afleveres rapporten i samme eller omarbejdet form. Den/de studerende vælger selv. Hvis der er flere gruppemedlemmer, som skal til omprøve, skal de som udgangspunkt aflevere rapporten sammen og ikke hver for sig. Hvis den studerende ønsker det, kan eksaminator give kortfattet feedback, der kan bruges som udgangspunkt for en genaflevering af rapporten.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den mundtlige eksamen består af to dele: et forsvar af rapporten og pensumspørgsmål. Begge elementer (projekt inkl. forsvar og pensumspørgsmål) er inkluderet i den samlede vurdering. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation (forsvar + pensumspørgsmål) efter 7-trins-skalaen.

 

I eksamenslokalet må alene medbringes rapporten, et kort skriftligt oplæg og personlige noter.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at give de studerende en grundlæggende indføring i organisationers opbygning og funktion. Dette sker i en vekselvirkning mellem teori og praksis samt med fokus på it-relaterede aspekter.


I den mere teoretisk orienterede del af undervisningen gennemgås forskellige perspektiver på organisationer med henblik på at demonstrere, at opfattelsen af organisationsbegrebet ikke er entydigt. Undervisningen fokuserer specifikt på, at de studerende får indsigt i, hvorledes organisationer påvirkes af deres omgivelser samt af de individer, der befolker organisationen. De studerende får ligeledes en forståelse for formelle træk ved organisationer, herunder betydningen af mål, strategi og organisationsstruktur for en organisations virke. Dertil kommer de uformelle træk, som omfatter organisationskulturen og magtforhold. Der arbejdes med betydningen af motivation, trivsel, interaktion og forandring i relation til organisationsadfærd og processer og de studerende får indsigt i forskellige typer af beslutnings- og læringsprocesser samt ledelsesstile. Hvert teoretisk emne diskuteres ud fra it-relaterede aspekter og der perspektiveres til cases og litteratur med fokus på bl.a. informationsteknologi.


I den mere praksis orienterede del af undervisningen får de studerende en grundlæggende indføring i hvorledes organisationer kan studeres empirisk. Metodeundervisningen fokuserer på udarbejdelse og operationalisering af en praksisnær problemformulering inden for fagets teoretiske emneområder. Der undervises i forskellige undersøgelsesdesigns samt hvordan kvalitative og kvantitative data kan indsamles, behandles og afrapporteres. Denne viden skal bruges til udarbejdelse af den skriftlige organisationsrapport, som danner grundlag for den mundtlige eksamination.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen faciliterer læring gennem studerendes selvstændige tilegnelse af viden, problembaseret læring, workshops, vejledning, feedback og praktiker oplæg.

De studerende tilegner sig selvstændigt viden gennem kursuslitteraturen, korte forelæsningsvideoer samt quiz. Formålet med quizzen er, at de studerende bliver ført gennem en refleksionsproces, hvor de aktivt skal forholde sig til det, de har læst og set i videoen.

Den selvstændige tilgang til læring sker som en del af forberedelsen til de ugentlige f2f workshops, hvor de studerende i grupper skal arbejde med cases og praktiske organisationsrelaterede problemstillinger. Læring faciliteres gennem dialog, gruppeoplæg, plenum diskussioner og feedback fra undervisere og instruktorer. Eventuelle tvivlsspørgsmål til pensum afklares og diskuteres.

Undervejs i forløbet afholdes praktiker oplæg og de studerende forventes at forberede spørgsmål på baggrund af pensum samt deltage aktivt i dialog med oplægsholder.

I forbindelse med gruppeprojektet på 2. semester afholdes ad hoc vejledning samt klyngevejledning af to omgange.
Feedback i undervisningen
Der tilbydes feedback til de studerende i form af følgende aktiviteter:

1. semester:
Online videoer og quiz skal hjælpe de studerende gennem en refleksionsproces, hvor de får en indikation af deres læring. Eventuelle tvivlsspørgsmål til pensum afklares og diskuteres ifm f2f workshops samt ved fremmøde til undervisers ugentlige kontortid.

Læring og feedback faciliteres gennem ugentlige workshops, hvor de studerende arbejder med anvendelsen af teorier på konkrete cases og diskuterer centrale organisationsrelaterede spørgsmål.

Læring faciliteres yderligere gennem gruppeoplæg, hvor de studerende får feedback fra underviser og instruktorer.

Gennem en række praktikeroplæg får de studerende en indikation af deres oversættelse af teori til praksis.

2. semester:
Ad hoc -og klyngevejledning tilbydes som en del af gruppeprojektet. De studerende får feedback på deres projekt fra medstuderende, undervisere og instruktorer.

De studerende opfordres til at sparre med hinanden undervejs i projektforløbet.

De studerende får feedback på deres præstation til den mundtlige eksamen -herunder opfyldelsen af kursets læringsmål.
Studenterarbejdstimer
Selvstændig tilegnelse af viden (orientering i pensum, video, quiz) 148 timer
Forberedelse til workshops 44 timer
Workshops 44 timer
Forberedelse og deltagelse praktikeroplæg 10 timer
Vejledning (inkl. forberedelse) 20 timer
Organisationsprojekt 100 timer
Eksamensforberedelse 46 timer
Total: 412 timer
Foreløbig litteratur

Litteraturen bliver muligvis ændret. De studerende kan finde den endelige litteraturliste på Canvas inden semesteret starter.

 

Efterårssemestret:
Jacobsen, D. I. og Thorsvik, J. (2014). Hvordan organisationer fungerer – en indføring i organisation og ledelse. Hans Reitzels forlag. 3. udgave
Schultz, M. (2000). Kultur i organisationer. Funktion eller symbol. Handelshøjskolens forlag. 1. udgave
Sørensen, N. B. (2000). Organisationers form og funktion – om Mintzbergs teori i en dansk sammenhæng. Samfundslitteratur. 4. udgave
 
Forårssemesteret:
Andersen, I. (2019). Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. Samfundslitteratur. 6. udgave
Rienecker, L. (2015). Problemformulering – på de samfundsvidenskabelige uddannelser, Samfundslitteratur, 4. udgave
 
Anden litteratur bestående af artikler og bogkapitler samt slides.

Sidst opdateret den 24-06-2020