English   Danish

2020/2021  BA-BJURO1072U  Rets- og kontraktøkonomi

English Title
Law Economics and Contract Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk udbudt som valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Thomas Rønde - Institut for Strategi og Innovation (SI)
Spørgsmål til faget rettes til Kalle Rose: kr.jur@cbs.dk
Primære fagområder
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 28-09-2020

Relevante links

Læringsmål
 • At kunne anvende centrale spilteoretiske begreber som forventet nytte maksimering, Nash-ligevægt samt diverse optimalitetsbegreber i konkrete (sociale eller individuelle) valgsituationer
 • At vurdere styrken og svagheden ved alternative definitioner af optimalitet (efficiens)
 • At forstå moral hazard og adverse selection modellerne og kunne overføre modellerne på juraen og på forhold mellem Principaler og Agenter mere generelt
 • At vurdere under hvilke forhold der er sammenfald mellem ligevægt og optimalitet i konkrete sociale valgsituationer
 • At forstå de grundlæggende retsøkonomiske rationaler for ejendomsretten, kontraktretten og erstatningsretten
 • At anskue ejendomsretlige, kontraktretlige og erstatningsretlige problemstillinger ved hjælp af den retsøkonomiske model for ejendoms- kontrakt- og erstatningsretten
 • At anskue organisationelle valg i lyset af Coase-teoremet
 • At relatere særlig kontraktteorien til konkrete organisatoriske problemstillinger i erhvervslivet
 • At anskue organisationelle valg ud fra teorien om moral hazard og teorien om ufuldstændige kontrakter
Prøve/delprøver
Rets- og kontraktøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Eksamen varer 3 timer. Man må aflevere så mange sider man vil.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der er to formål med ”Rets- og kontraktøkonomi: Grundlæggende teori og metode.” Det ene er at udvikle de studerendes analytiske værktøjer og begreber. Spil- og kontraktteoriens grundlæggende begreber og resultater introduceres, idet der lægges særlig vægt på at vise hvordan disse modeller kan anvendes til at forstå økonomisk adfærd. Det andet formål er at give de studerende et indblik i de væsentligste indsigter fra retsøkonomien. Der ses på, hvordan retsøkonomien kan strukturere juraen, og hvordan den kan kaste lys over erstatningsretten, kontraktretten, immaterialretten og ejendomsretten.
Vi vil anvende økonomisk teori til at forstå kontrakter og organisationer med; vægten er lagt på at anvende det økonomiske begrebsapparat til forståelse af kontrakt- og virksomhedsformer. Dette vil blive eksemplificeret ved at studere aktieselskabers vedtægter, som indeholder en omfattende beskrivelse af rettigheder/pligter mellem ledelsen og ejerne.

Beskrivelse af undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis (ret til ændringer forbeholdes):
Feedback i undervisningen
Der arbejdes med små cases i undervisningen, og der er forskellige quizzer.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 40 timer
Gruppearbejde 8 timer
Forberedelse 126 timer
Eksamensforberedelse 32 timer
Foreløbig litteratur

Eide og Stavang: Rettsøkonomi.

Dutta: Strategies and Games

Se endelig litteraturliste på Canvas.

Sidst opdateret den 28-09-2020