English   Danish

2020/2021  BA-BJURO1204U  Kvantitativ metode indenfor økonomi

English Title
Quantitative Techniques in Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Leslie Christensen - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
 • Driftsøkonomi/Managerial economics
 • Finansiering/Finance
 • Matematik/Mathematics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 03-07-2020

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal kunne:
 • Regne med elementære funktioner og anvende disse i forbindelse med bestemmelse af Nationalindkomsten og markedsligevægte. Ligeledes skal der kunne udføres simple udbuds og efterspørgselsanalyser.
 • Anvende elementær finansregning i forbindelse beregning af indeks,inflation, nutidsværdi og intern rente
 • anvende differentialregning i relation marginalomkostninger marginalomsætning og elasticiteter
 • anvende partial differentialregning
 • optimere funktioner af flere variable under bibetingelser, herunder anvende Lagranges metode
 • Beherske integralregning i relation til forbruger- og producentoverskud
Forudsætninger for at deltage i kurset
At de studerende kan læse engelsk faglitteratur samt deltage i faglige aktiviteter på engelsk..
Prøve/delprøver
Kvantitativ metode inden for økonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve
Bemærk studieordningens bestemmelser om krav om individualisering af opgavebesvarelsen.
Antal personer i gruppen 3
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Eksamen består af ialt 3 opgaver; 1 gruppeopgave og to individuelle opgaver. Grupperne dannes administrativt. Den/de studerende skal aflevere en opgave ca. hver anden uge i løbet af undervisningsperioden.
Opgaverne afleveres i CANVAS.


Faget er bestået når alle 3 opgaver er bestået.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den skriftlige eksamensopgave skal ikke individualiseres, da de studerende skal skrive den i fællesskab. Kravet om individualisering bortfalder i dette fag. 

 

Hvis den studerende ikke består en eller flere opgaver er faget ikke bestået. Man skal i stedet deltage i den mundtlige syge/omprøve.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dele af kurset vl i efteråret 2020 foregå online.

Formålet med kurset er at give de studerende færdigheder inden for flere af de matematiske kompetenceområder der er centrale for forståelse af økonomi og statistik. Matematikken udbygges som udtryksmiddel og sprog. Træning i brug og forståelse af centrale matematiske ræsonnementer er en gennemgående rolle i kurset. 

Kurset er sammensat af en teori- del, analysedel samt en anvendelsesdel.

Teori- delen – der hovedsagelig varetages i forbindelse med forelæsningerne-  indeholder en række væsentlige matematiske metoder således, at de studerende opnår forståelse af ræsonnementernes betydning for den matematiske tankegang.

I analysedelen er hovedsigtet optimering af funktioner og i denne forbindelse berøres flere analytiske værktøjer som alle har en lang række anvendelser indenfor såvel matematikken som økonomien

Anvendelsesdelen vil sætte teori -delen og analysedeleen i et erhvervsfagligt perspektiv.  Hensigten er at give de studerende forståelse af matematiske metoder inden for økonomiske og statistiske problemstillinger.

Forelæsningerne bliver online

Holdundervisningen og Studiecafeen vil i størts muligt omfang foregå på campus

 

  

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger bliver i stor udstrækning online . De fleste øvelser samt Studiecafeen
vil forgå på campus.
Anvendelsen af MyEconlab vi foregå både i forbindelse med forelæsninger
og øvelser
Feedback i undervisningen
Løbende feedback i forbindelse med brugen af MyEconLab. Herudover gives der feedback i forbindelse med de obligatoriske afleveringsopgaver
Studenterarbejdstimer
undervisning 40 timer
MyEconlab 40 timer
forberedelse og Studiecafe 53 timer
Forberedelse til samt udførelse af de obligatoriske opgaver 63 timer
Foreløbig litteratur

 Quantitative techniques in Economics  1. ed  -  Pearson . Compiled by Leslie Christensen and Jens Helmer Rasmussen  2020

Sidst opdateret den 03-07-2020