English   Danish

2020/2021  BA-BJURO1350U  Eksternt regnskab

English Title
Financial Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk udbudt som valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Mia Kaspersen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 30-06-2020

Relevante links

Læringsmål
 • Identificere sammenhængen mellem daglige registreringer og en resultatopgørelse / balance.
 • Sammenligne informationsindholdet af regnskaber baseret på forskellige regnskabsteorier (præstationsorienteret og formueorienteret).
 • Diskutere regnskabsregulering, såvel teori som praksis.
 • Differentiere elementerne i årsregnskabet (indtægter, omkostninger, aktiver og passiver).
 • Beskrive forskellen mellem virksomhedens drifts- og finansieringsaktivitet, herunder reformulering af finansielle opgørelser.
 • Strukturere og kombinere værktøjer til analyse af virksomhedens rentabilitet
Prøve/delprøver
Eksternt regnskab:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Sideantallet inkluderer alle sider inklusiv tabeller med talopstillinger og beregninger.
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Hjælpemidler: Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at indføre den studerende i:

 • måling og kommunikation af finansielle og ikke-finansielle informationer til beslutningsformål.
 • modeller for organisationers indtjening (resultatopgørelsen), kapitalforhold (balancen) samt pengestrømme (pengestrømsopgørelsen).
 • reglerne for indregning og måling af aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger.
 • regnskabsanalyse som led i en vurdering af virksomheden.
Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen baseres på dialogforelæsninger og øvelser.
Feedback i undervisningen
Feedback gives løbende gennem undervisningen til dels ved gennemgang af opgaver, og dels gennem løbende diskussion i forbindelse med forelæsningerne, hvor de studerende kan afprøve deres viden og spørge uddybende ind til emner, hvor der måtte være tvivl om forståelsen heraf. I øvelsesundervisningen gennemgår vi opgavesættet sammen, så studerende får mulighed for at diskuere udregningsmetode og opklare tvivlsspørgsmål.


Der afholdes i forbindelse med forløbets crash course i grundlæggende regnskab en workshop, hvor det er muligt at modtage individuel feedback.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 29 timer
Øvelser 19 timer
Forberedelse 158 timer
Foreløbig litteratur

Jørgen Elkjær og Kristian Hjulsager: Årsrapport og virksomhedsanalyse, 8. udg. 2017 - Det er kun kapitel tre der der pensum (uploades på Canvas). 

 

Jens O. Elling, Carsten Kyhnauv-Andersen, Henrik Kyhnauv-Andersen og Peter Kyhnauv-Andersen: Finansiel rapportering – teori og regulering.
5. udg. 2019. Gjellerup/Gads Forlag. ISBN 978-87-13-05036-9.

Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 5. udg. 2017. Gjellerup/Gads Forlag. ISBN 978-87-13-05034-5.

 

Øvelsesopgaver (uploades).

 

Opgavesamling (uploades).


Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Canvas for yderligere information.

Sidst opdateret den 30-06-2020