English   Danish

2020/2021  BA-BJURO2030U  Afsætningsøkonomi

English Title
Marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Afsætningsøkonomi
  Jens Jacob Bødker - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
 • Afsætningsøkonomi
  Tore Kristensen - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 30-06-2020

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal demonstrere et overordnet overblik ved at:
 • identificere et marketingproblem samt koble dette til relevante juridiske problemer
 • identificere og forklare, sammenligne og integrere teori om markeder, forbrugere og konkurrenter og have en forståelse af integrationen med de relevante juridiske fag
 • kunne udvikle og opstille hypoteser for at en virksomhed kan træffe beslutninger om deres markedsføring
Prøve/delprøver
Afsætningsøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Eksamen varer 3 timer og der må afleveres så mange sider man kan nå at skrive under eksamens varighed.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dele af faget vil i efteråret 2020 foregå online.

Fagets mål er at give de studerende en forståelse for det afsætningsøkonomiske begrebs- og modelapparat. Der lægges vægt på adfærdsteori, herunder anvendelse af redskaber og teknika i markedsføringen. Undervisningen er til dels case-orienteret og problemorienteret. Konsumerisme har relativ stor vægt. De studerende skal kunne de basale teorier omkring marketing. De skal kunne anvende dem til at analysere og identificere løsninger i et samlet perspektiv med fagets juridiske del. 
Ligeledes skal de studerende kunne anvende marketings lærebygning til at identificere vigtige aktører og deres strategiske interesser under en integreret marketing/markedsretling analyse og planlægning. Under efterspørgselsteorien sættes fokus på forbrugernes og virksomhedernes bevæggrunde og adfærd i deres egenskab af efterspørgere. Desuden gives en elementær indføring i de beslutningsvariable, som virksomheden har til rådighed overfor konkurrenter, forbrugere eller andre aftagere i det vertikale system, der stiliseret kan fremstilles som afsætningskæden: Producent - grossist - detaillist - forbruger. I undervisningen anlægges både en rent økonomisk og behavioristisk indfaldsvinkel til markedsføringsmæssige problemstillinger.

 

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis:
Feedback i undervisningen
Ved 2 workshops a hver 6 timers varighed gennemgår vi opgavesæt sammen med de studerende, så studerende får mulighed for at diskutere løsningsforslag og opklare tvivlsspørgsmål.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 36 timer
Forberedelse 130 timer
Eksamensforberedelse 40 timer
Foreløbig litteratur

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Canvas for yderligere information.

 


Ole E. Andersen, Svend Hollensen, Poul K. Faarup, Steen Olesen og Henrik Brask (2016) Moderne markedsføring 2. Udgave Hans Reizels Forlag, København

 

 

Sidst opdateret den 30-06-2020