English   Danish

2020/2021  BA-BJURO2503U  Organisationsanalyse

English Title
Organizational Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Fjerde quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Peter Holdt Christensen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
 • Human resource management/Human resource management
 • Organisation/Organisation
 • Organisational behaviour/Organisational behaviour
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 03-12-2020

Relevante links

Læringsmål
 • Selvstændigt præsentere og diskutere forskellige teoretiske perspektiver på hvad en organisation er, og hvorfor der eksisterer organisationer.

 • Selvstændigt og systematisk analysere og diskutere fordele og ulemper ved de ressourcer og virkemidler organisationer anvender.
 • Selvstændigt og systematisk analysere hvordan organisationer udfordres af, og tilpasser sig, den omverden de befinder sig i.

 • Selvstændigt og systematisk anvende pensum til at forstå og forklare både interne og eksterne udfordringer ved organisationer og organisering, og give anvisninger til hvorledes disse udfordringer bedst muligt kan håndteres.
Prøve/delprøver
Organisationsanalyse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt
Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Omfang af skriftligt produkt: Max. 5 sider
Opgavetype: Synopsis
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget fokuserer på hvordan arbejdspladser – som nogle gange også refereres til som organisationer eller virksomheder – fungerer. I faget bliver du introduceret til en række organisationsteorier som analyserer og diskuterer hvad en organisation er, hvordan den fungerer, og hvad der udfordrer organisationer. Dermed bliver det muligt for dig bedre at forstå, forklare og forbedre organisationer. Faget indeholder tre temaer:

 

 1. Hvordan har organisationsteorien udviklet sig, og hvorfor findes der overhovedet organisationer?
 2. Hvilke ressourcer er vigtige input i organisationer?
 3. Hvilke virkemidler anvender organisationer?

 

For det første diskuteres hvordan de første systematiske studier af organisationer for cirka hundrede år siden også i dag præger organisationsteorien, og derefter analyseres hvorfor der eksisterer organisationer, og hvorvidt organisering fx skaber synergieffekter, og dermed fx økonomiske fordele. For det andet analyseres hvilke ressourcer organisationer rummer, og hvordan disse ressourcer bedst muligt udvælges og anvendes. For det tredje – hvilket er fagets mest omfattende tema - analyseres hvilke virkemidler organisationer anvender for at sikre den bedst mulige forvandling af input til output. Dette tema fokuserer på hvad der kan betragtes som en række instrumenter, metoder eller processer som understøtter organisationen i at nå sine mål. Temaet fokuserer bl.a. på forandring, kontrol, ledelse, kommunikation, kreativitet, motivation, møder og strukturer.

Efter faget har du opnået en grundlæggende forståelse for hvad organisationer er, hvordan de fungerer og hvilke udfordringer organisering og organisationer rummer.
Dermed har du en forståelse for, hvordan teorier om organisationer kan anvendes til at analysere organisationer og forstå, forklare og forbedre hvad der foregår i og omkring organisationer.

 

Faget gennemføres over 34 forelæsninger.

Beskrivelse af undervisningsformer
12 af forelæsningerne er tilstedeværelsesforelæsninger, og 22 er online forelæsninger.

I hver af de seks uger faget foregår er der i starten af ugen 2 tilstedeværelsesforelæsninger, og derefter online forelæsninger (som ikke skal tilgås på bestemte tidspunkter).
Feedback i undervisningen
Undervejs i faget er der mulighed for at aflevere en skriftlig besvarelse af en eksamenslignende opgave, og modtage feedback på denne besvarelse.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 34 timer
Forberedelse 122 timer
Eksamensforberedelse 50 timer
Yderligere oplysninger

Vær opmærksom på, at tilstedeværelsesforelæsningerne er skærm fri, og dermed skal der fx tages noter med pen og på papir.

Foreløbig litteratur

Fagets pensum består af 2 grundbøger og 5 akademiske artikler (som alle kan hentes elektronisk via CBS bibliotek).

 

Grundbog:

 • Peter Holdt Christensen (2017). Organisationer i arbejde. En introduktion til teorier om hvordan arbejdspladser fungerer. København: Akademisk Forlag.

 

5 artikler:

 1. Grant, A.M. (2011). How customers can rally your troops. Harvard Business Review, 89 (6): 96-103.
 2. Hinds, P. J. og C. D. Cramton (2014). Situated coworker familiarity: How site visits transform relationships among distributed workers. Organization Science, 25 (3): 794-814.
 3. Kidwell, R. Jr. og N. Bennett (1993). Employee propensity to withhold effort: A conceptual model to intersect three avenues of research. Academy of Management Review, 18 (3): 429-456.
 4. Valentine, M. (2018). When equity seems unfair: The role of justice enforceablity in temporary team coordination. Academy of Management Journal, 61(6): 2081-2105.
 5. Waber, B., J. Magnolfi og G. Lindsay (2014). Workspaces that move people. Harvard Business Review, 92 (10): 69-77.

 

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Canvasfor yderligere information.

Sidst opdateret den 03-12-2020