English   Danish

2020/2021  BA-BJURV1803U  Teknologi og Jura - regulering af den digitale markedsplads

English Title
Technology and Law - Regulation of the Digital Market Place

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Søren Sandfeld Jakobsen - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Informationsteknologi/Information technology
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 10-06-2020

Relevante links

Læringsmål
De studerende skal opnå viden om væsentlige teknologiretlige begreber, terminologi, retskilder og argumentation.

De studerende skal opnå færdighed i og kompetence til at:
  • Anvende juridisk metode på teknologiretlige problemstillinger
  • Erhverve og anvende viden om teknologiretlige problemstillinger
  • Kvalificere, analysere og løse juridiske problemstillinger i forhold til teknologiretlige regler og principper
  • Formulere sig klart og velstruktureret om teknologiretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi og begrebsanvendelse
Prøve/delprøver
Teknologi og Jura - regulering af den digitale markedsplads:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Eksamen varer 3 timer. Du må skrive alle de sider du kan på de 3 timer eksamen varer.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Som udgangspunkt er syge-/omprøven også skriftlig på samme betingelser som den ordinære prøve. Hvis antallet af tilmeldte studerende til denne prøve muliggør en mundtlig omprøve, vil dette alternativ blive overvejet.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget undervises delvist online i efteråret 2020.

 

Faget Teknologi og Jura bygger forudsætningsvis på den viden om både privaret og offentligret, som de studerende har erhvervet i uddannelsens første to år.

 

I faget fokuseres der på følgende fem hovedområder:

 

Beskyttelse af immaterielle rettigheder: På den digitale markedsplads er data og digtalt indhold virksomhedens væsentligste aktiver. Den juridiske beskyttelse af disse immaterielle aktiver er derfor afgørende. I faget fokuseres følgelig på den retsbeskyttelse, der kan opnås efter ophavsretsloven, varemærkeloven, lov om erhvervshemmeligheder mv.   

 

Beskyttelse af privatlivets fred: Beskyttelse af den enkeltes persondata og privalivsfred er kommet i centrum som følge af, at vores data i stadig stigende grad indsamles, behandles og videregives på digitale medier og platforme. Skærpet lovgivning på området gør, at kendskab til disse regler er afgørende for alle aktører på den digitale markedsplads. 

 

Markedsføring og handel på digitale platforme: Stadig flere kommercielle aktiviteter flyttes fra fysiske til digitale platforme. Dette rejser krav om øget kendskab til, hvordan reglerne om markedsføring, aftaleindgåelse og køb fortolkes og anvendes på de digitale platforme. 

 

Cybersikkerhed: Risikoen for at blive hacket eller på anden måde udsat for et cyberangreb er eksploderet i de senere år. Konsekvenserne i form af datatab, nedbrud, driftstab og risiko for erstatningskrav, kan være meget voldsomme, både for den enkelte virksomhed og for samfundet. Kendskab til reglerne om cybersikkerhed og den måde, man håndterer sikkerhedsbrud, efterspørges derfor i stort omfang af erhvervslivet.  

 

Regulering af nye teknologier: Nye teknologier som kunstig intelligens, robotter, Internet of things, LegalTech mv. vinder hastigt frem. I faget vil disse nye teknologier blive integreret inden for rammerne af de behandlede temaer, jf. ovenfor.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen afvikles som en kombination af forelæsninger, cases og workshops, hvor de studerende selv arbejder mere aktivt med de forskellige emner, herunder fremlægger domme.
Feedback i undervisningen
Der gives løbende feedback ifm. løsning af cases og workshops.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 15 timer
Cases 5 timer
Workshops 10 timer
Forberedelse 120 timer
Eksamensforberedelse 50 timer
Foreløbig litteratur

Jan Trzaskowski (red.): Internetretten, 3. udg., Ex Tuto Publishing 2017 (udvalgte kapitler), Henrik Udsen: IT-ret, 3. udg., Ex Tuto Publishing 2016 (udvalgte kapitler), diverse domme, kendelser, lovforarbejder, rapporter mv. 

Sidst opdateret den 10-06-2020